ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2699/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 262/TTr-STP ngày 12 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 4483/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về mức thu và sử dụng phí dịch vụ công chứng, chứng thực.

2. Quyết định số 2240/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- CVP, PCVP và các CV;

- Lưu VT, KNPL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cao