Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
SỐ 27/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC
HUỶ BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Pháp lệnh Chấtlượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổngcục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ 01 Tiêu chuẩn Việt Namsau đây:

1. TCVN 6211:1996 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu -Thuật ngữ và định nghĩa

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.