ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 27/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 21 tháng 10 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2005

để xây dựng khu trung tâm huyện ly, huyện Điện Biên

_____________________


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 67/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên V/v giao kế hoạch phát triển KT-XH và vốn đầu tư phát triển năm 2005 tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của UBND huyện Điện Biên tại Tờ trình số 331/TTr-UBND ngày 18/8/2005 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 416/KHĐT- TH ngày 21/9/2005,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2005 từ nguồn vốn chương trình 186 năm 2005, với tổng số vốn là 4 tỷ đồng (Bốn tỷ đồng) để đầu tư xây đựng khu trung tâm huyện lỵ, huyện Điện Biên (như biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, UBND huyện Điện Biên chủ động phối hợp với các ngành liên quan, tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỴ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

( Kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 21/10/2005của UBND tỉnh )

STT

Danh mục dự án

KH vốn năm 2005 (Triệu đồng)

Ghi chú

1

Đến bù giải phóng mặt bằng

2.800

2

San nền khu dân cư , công sở và công trình

250

Chuẩn bị đầu tư

3

Trụ sở huyện ủy và các ban đảng

100

Chuẩn bị đầu tư

4

Trụ sở Khối đoàn thế

100

Chuẩn bị đầu tư

5

Trụ sở HĐND-UBND huyện

100

Chuẩn bị đầu tư

6

Trụ sở các phòng, ban huyện

100

Chuẩn bị đầu tư

7

Thiết kế đô thị

250

Chuẩn bị đầu tư

8

Cải tạo, nâng cấp cục bộ đường vào trung tâm huyện (QL12-Pú tửu)

300

Chuẩn bị đầu tư

Tổng số

4.000