BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30

tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong nội dung Tiêu chuẩn ngành "Quy trình tín hiệu đường sắt", số đăng ký: 22 TCN 341-05 được ban hành kèm theo Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải như phụ lục kèm theo đây.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện việc sửa đổi, bổ sung lại các nội dung như phụ lục kèm theo Quyết định này, trước khi phát hành áp dụng Tiêu chuẩn ngành "Quy trình tín hiệu đường sắt".

Điều 3.Quyết định này thay thế các Quyết định số 857/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2006, số 26/2006/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Thế Minh