BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

Viện Nghiên cứu Rau Quả

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Viện Nghiên cứu Rau Quả được thành lập theo điểm e khoản 1 Điều 2 Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Viện Nghiên cứu Rau Quả là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về rau, quả, hoa, cây cảnh, dâu tằm tơ.

3.Viện Nghiên cứu Rau Quả được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật

Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh của Viện là: Fruits and Vegetables Research Institute, viết tắt là FAVRI.

Trụ sở chính của Viện đặt tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Viện

1. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm thuộc lĩnh vực rau, quả, hoa, cây cảnh và dâu tằm tơ phục vụ cho mục tiêu phát triển của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về:

a) Chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển giống rau, quả, hoa, cây cảnh, dâu tằm có giá trị hàng hoá cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của các vùng sinh thái;

b) Kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng rau, quả, hoa, cây cảnh và dâu tằm tơ;

c) Công nghệ bảo quản, chế biến rau, quả, hoa và tơ tằm;

d) Kiểm nghiệm chất lượng rau, quả, hoa và tơ kén;

đ) Nghiên cứu kinh tế và thị trường rau, quả, hoa, cây cảnh, tơ kén.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông thuộc lĩnh vực rau, quả, hoa, cây cảnh và dâu tằm, tơ kén.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

5. Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.

6. Sản xuất kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật.

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện: Viện Nghiên cứu Rau Quả có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện.

b) Phó Viện trưởng do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

2. Phòng nghiệp vụ giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ:

a) Phòng Tổ chức, Hành chính;

b) Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế;

c) Phòng Tài chính Kế toán.

Phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có thể quyết định thành lập phòng quản lý tổng hợp.

3. Bộ môn nghiên cứu:

a) Bộ môn Rau và Cây gia vị;

b) Bộ môn Cây ăn quả;

c) Bộ môn Hoa và Cây cảnh;

d) Bộ môn Bảo quản, Chế biến;

đ) Bộ môn Kinh tế và Thị trường;

e) Bộ môn Công nghệ sinh học;

f) Bộ môn Kiểm nghiệm chất lượng Rau Quả.

Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó Trưởng bộ môn.

4. Các Trung tâm trực thuộc:

a) Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ;

b) Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm;

c) Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Xuân Mai;

Các Trung tâm có Giám đốc và Phó Giám đốc, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc theo uỷ quyền của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

5. Công ty Tư vấn và đầu tư phát triển Rau Hoa Quả là Doanh nghiệp trực thuộc Viện, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quy định nhiệm vụ cụ thể và phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Viện; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Viện, đăng ký và hoạt động khoa học công nghệ của Viện với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Cao Đức Phát