UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2006/QĐ- UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V: SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2005/QĐ-UBND NGÀY 10/5/2005 CỦA UBND TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét điều kiện thực tế và đề nghị của Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi nội dung Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh như sau:

Sửa đổi Điều 6 (Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán các dự án đầu tư xây dựng công trình):

Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt (trong năm 2006 cho phép các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành được thẩm định thuê cho các Chủ đầu tư).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp - PTNT, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Thương mại - Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhn:- Như Điều 2.- UBTV Quốc hội.- Chính phủ.- Bộ Xây dựng.- Cục K.tra văn bản- Bộ Tư pháp (B/c)- TT Tỉnh uỷ.- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.- TTHĐND, UBND tỉnh.- Lưu VT, LT, TH, NC

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Quang