ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành trình tự thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu,

nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

_______________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về quy chế Khu cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-BTS-NHNN ngày 17/8/2004 huớng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới;

Theo đề nghị của Truởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Trình tự thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ truởng các ngành thành viên Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này đuợc thông báo công khai tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim