ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Lào cai, ngày 03 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ, QUẢNLÝ HỘ KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Cư trú; Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BTP ngày 07/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiệnChỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh LàoCai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luậtdo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành có liên quan đến đăng ký, quản lý hộkhẩu áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm các văn bản cụ thể sau:

- Quyết định số 360/2005/QĐ-UBND ngày 18/7/2005của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về khuyến khích đăng ký hộ khẩu vàothành phố Lào Cai.

- Chỉ thị số 25/2005/CT-UB ngày 16 tháng 12 năm2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tổ chức thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Lý do: Việc áp dụng các quy định liên quan đếnđăng ký, quản lý hộ khẩu thực hiện theo Luật Cư trú và Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Cư trú.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn