ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊUCHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhTrà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 14 về việc phê chuẩn Quy định về tiêu chuẩn, thủtục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 25/TTr .VHTTngày 24/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục côngnhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 80/2003/QĐ-UBT ngày 07/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hànhQuy định tạm thời tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấnvăn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịchUBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬNDANH HIỆU XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VĂN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã,phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 2. Danh hiệu xã văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

Điều 3. Việc công nhận danh hiệu xã văn hóa và khen thưởng xã văn hóa phải đảmbảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANHHIỆU XÃ VĂN HÓA

Điều 4. Tiêu chuẩn xã văn hóa

4.1. Tiêu chuẩn về kinh tế:

- Có đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển; áp dụngcác tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đạihóa. Có tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng các loại hìnhhợp tác kinh tế được công nhận, tạo được mô hình có hiệu quả; có ít nhất 01 hợptác xã hoạt động đúng luật và có hiệu quả.

- Đạt 75% trở lên, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồngbào Khmer đạt 60% hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo không quá 10% đối với xã, khôngquá 5% đối với phường, thị trấn; đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bàoKhmer hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% trở lên.

 - Đạt từ 85% trở lên, đối với xã có 70% dân số trở lên làđồng bào Khmer đạt từ 65% nhà kiên cố, bán kiên cố.

- Đạt 90% đối với xã, 100% đối với phường, thị trấn, đối vớixã có 70% dân số trở lên là đồng bào Khmer đạt 85% hộ sử dụng điện.

4.2. Tiêu chuẩn về văn hóa - xã hội:

- Được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dụctrung học cơ sở.

- Đạt 98%, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bàoKhmer đạt 95% trẻ em 6 tuổi đến trường; không quá 2%, đối với xã có 70% dân sốtrở lên là đồng bào Khmer không quá 3% học sinh bỏ học giữa chừng.

- Đạt 90%, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bàoKhmer đạt 85% các điểm trường, phòng học cơ bản còn lại là bán cơ bản, có ítnhất một trường đạt chuẩn quốc gia.

- 100% ấp, khóm được công nhận danh hiệu văn hóa và tới hạnphải được kiểm tra tái công nhận.

- Có phòng đọc sách, bưu điện văn hóa xã, thư viện liên kếttrường học, phải có từ 800 bản sách trở lên, đối với xã có 70% dân số trở lênlà đồng bào Khmer phải có từ 500 bản sách trở lên.

- Có trạm truyền thanh của xã với 6 loa phóng thanh trở lên,đảm bảo hoạt động mỗi ngày 2 buổi (sáng, chiều).

- Có một cụm panô cổ động và ít nhất 20 panô tuyên truyềntheo tuyến lộ chính của xã, có cổng chào của xã.

- Có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở ấp, khóm, xã;hàng năm có tổ chức hội thi, hội diễn cấp xã ít nhất một lần.

- Có tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; hàng năm có tổchức tranh tài, giao lưu trong và ngoài xã vào các dịp lễ, tết... ít nhất 3 lầntrong năm; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gươngBác Hồ vĩ đại”.

- Xây dựng ý thức và tham gia tôn tạo, bảo vệ các di tíchlịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

- 100% cơ quan, trường học, trạm xá, chợ, cơ sở tín ngưỡngtôn giáo... đóng trên địa bàn phải được công nhận danh hiệu văn minh.

- Có 80%, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bào Khmercó 70% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và các danh hiệu khác (gia đình sứckhỏe, gia đình nông dân văn hóa, hộ kinh doanh văn hóa,...).

- Phải đạt các tiêu chí về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe do BộY tế quy định, được xét công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện tốtPháp lệnh Dân số.

 - Phải có phong trào xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa,y tế, giáo dục, thể dục thể thao, lao động - thương binh và xã hội.

4.3. Tiêu chuẩn về môi trường cảnh quan:

- Phải thường xuyên duy tu bảo dưỡng các công trình do xãquản lý, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đườngbộ, đường thủy nội địa và trật tự an toàn giao thông đô thị, đảm bảo lòngđường, vỉa hè thông thoáng sạch đẹp, tạo mỹ quan đô thị; không có hộ dân lấnchiếm vỉa hè, lòng lề đường, lấn chiếm đất công.

- Thực hiện tốt Chỉ thị 200/TTg của Thủ tướng Chính phủ, xóachuồng trại chăn nuôi và cầu tiêu trên ao hồ, sông rạch trên địa bàn xã; có 90%trở lên, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bào Khmer có 85% hộ sử dụngnước sạch; có 95%, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bào Khmer có 90% hộcó nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh; khu trung tâm hành chính xã phải đảm bảo xanh,sạch, đẹp.

- Những tuyến đường liên ấp, khóm phải được bê tông hóa 90%,không còn cầu khỉ, có nhiều cây xanh và thường xuyên làm vệ sinh, sạch đẹp.

- Đối với chợ xã, thị trấn phải có bãi đổ rác, nhà vệ sinhcông cộng, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy (đảm bảo các đường giaothông cho xe cứu hỏa tới khu dân cư); thị trấn có đất nghĩa địa.

4.4. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước:

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là xã thực hiện tốtcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cóphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt loại khá trở lên, không để xảyra khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra điểm nóng về an ninh nôngthôn, đô thị. Đạt xã an toàn về an ninh trật tự.

- Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang và dự bịđộng viên, dân quân tự vệ hàng năm phải đạt chỉ tiêu trên giao.

- Được công nhận xã lành mạnh không có tệ nạn xã hội, tệ nạnma túy, mại dâm; không có hộ gia đình tàng trữ, lưu hành, sử dụng băng, đĩahình, sách báo... có nội dung độc hại, đồi trụy, phản động và mê tín dị đoan.

- Thực hiện tốt chính sách xã hội, chú trọng gia đình diệnchính sách, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi; có bảng vàng truyềnthống ghi danh các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ...; được công nhận xãcó mức sống của gia đình chính sách ngang bằng với mức sống trung bình củangười dân nơi cư trú.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế dân chủ ởcơ quan, thực hiện tốt công tác hòa giải.

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việctang, lễ hội theo Quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ và thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí.

- Hoàn thành các chỉ tiêu của Nhà nước giao hàng năm.

4.5. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh:

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có Nghịquyết và kế hoạch về phong trào xây dựng đời sống văn hóa; định kỳ hàng tháng,quý, năm có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

- Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, mặt trận Tổ quốcvà các tổ chức đoàn thể hoạt động hàng năm được xếp loại khá trở lên.

- Có 90%, đối với xã có 70% dân số trở lên là đồng bào Khmercó 85% công dân tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và cáctổ chức kinh tế.

Điều 5. Thủ tục công nhận danh hiệu xã văn hóa

5.1. Đăng ký xây dựng xã văn hóa:

- Ủy ban nhân dân xã xem xét đăng ký với Ban Chỉ đạo huyện,thị xã; Ban Chỉ đạo huyện, thị xã tiến hành đăng ký với Ban Chỉ đạo tỉnh. Việcđăng ký xây dựng xã văn hóa phải được đưa vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dânxã.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo xã căn cứvào tiêu chuẩn và biên bản kiểm tra do Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn, tự kiểm trachấm điểm. Khi đạt được các tiêu chuẩn xây dựng xã văn hóa, mời Ban Chỉ đạohuyện, thị xã đến kiểm tra; Ban Chỉ đạo huyện, thị xã khi kiểm tra đủ tiêu chuẩnxã văn hóa, gửi báo cáo và toàn bộ hồ sơ kiểm tra về thường trực Ban Chỉ đạotỉnh (Sở Văn hóa-Thông tin).

5.2. Hồ sơ đề nghị kiểm tra:

- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

- Biên bản kiểm tra (có bản so sánh các chỉ tiêu).

- Báo cáo kết quả xây dựng xã văn hóa.

- Các văn bản chứng minh cho từng tiêu chí của các tiêuchuẩn.

- Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân điển hình trong quátrình xây dựng xã văn hóa.

5.3. Quy trình công nhận xã văn hóa:

- Sở Văn hoá - Thông tin (thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vậnđộng "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh) là nơi tiếp nhậnđề nghị.

- Ban Chỉ đạo tỉnh (ít nhất có 2/3 thành viên) tiến hànhkiểm tra thực tế đối chiếu các tiêu chuẩn, về nhận thức của cán bộ cơ sở vànhân dân trong xã.... khi bảo đảm đạt các tiêu chuẩn của xã văn hóa, thườngtrực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định côngnhận danh hiệu xã văn hóa, thời hạn là 2 năm và được tặng thưởng 300 triệu đồngđể xây dựng thiết chế văn hóa xã.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6.

- Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa" tỉnh, huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi,kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

- Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng ấp, khóm, xã, phường,thị trấn văn hóa trong tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên cácxã đạt danh hiệu văn hóa nhằm nâng cao chất lượng xã văn hóa.

Điều 7.

Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được xét khen thưởngđộng viên kịp thời./.