ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYCHẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆPCHỦ LỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2010 BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/2005/QĐ-UBND NGÀY 9/11/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ ban hànhChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớnđể nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổchức Thương mại thế giới;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số Điều củaQuy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm côngnghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số163/2005/QĐ-UBND ngày 9/11/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng, như sau:

1. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổsung như sau:

“3. Hỗ trợ chi phí tư vấn cho doanhnghiệp về thiết kế và đổi mới công nghệ, mua hoặc cải tiến thiết bị, tư vấnnghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, tư vấn xử lý môi trường, tư vấn tiết kiệmnguyên - nhiên - vật liệu, sử dụng nguyên liệu nội địa thay thế hàng nhậpngoại. Mức hỗ trợ cho mỗi hợp đồng tư vấn là 30% giá trị hợp đồng, nhưng tổngkinh phí hỗ trợ cho 01 doanh nghiệp không quá 30 triệu đồng/năm”.

2. Khoản 4 Điều 4 được sửa đổi, bổsung như sau:

“ 4. Hỗ trợ 30% kinh phí thực hiệncác đề tài dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển sảnphẩm công nghiệp chủ lực.”

3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. Hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đàotạo, bồi dưỡng công nhân từ bậc 4 trở lên phục vụ phát triển sản phẩm côngnghiệp chủ lực. Mức hỗ trợ căn cứ vào hợp đồng đào tạo đã ký kết nhưng khôngquá 500.000 đồng/ người/tháng tùy theo ngành nghề với thời gian đào tạo được hỗtrợ không quá 6 tháng .”

4. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổsung như sau:

“2. Hỗ trợ chi phí cho các doanhnghiệp xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn như: ISO 9000, HACCP, SA 8000, GMP, ISO14000…Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí nhưng không quá 35 (ba mươi lăm) triệu đồng/hệ thống.

Trường hợp chuyển đổi phiên bản mớithì được hỗ trợ 30% kinh phí chuyển đổi, nhưng mức hỗ trợ không quá 20 (haimươi) triệu đồng/hệ thống.”

Điều 2.Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 4;khoản 1, khoản 2 Điều 9 Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình pháttriển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 ban hành kèmtheo Quyết định số 163/2005/QĐ-UBND .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dânthành phố, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học– Công nghệ, Thương mại, Lao động Thương binh và xã hội, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Chính