UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THU, ĐƠNVỊ THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng08 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/06/2002 của Chính phủ về Qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND ngày19/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm(%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh LạngSơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 686/TTr-STC ngày 27/06/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưsau:

1. Mức thu: Có biểu thuphí chi tiết đính kèm.

2. Đối tượng thuộc khuvực: Thành phố Lạng Sơn, thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng, Khu kinh tế cửakhẩu Tân Thanh và khu vực các thị trấn khác phải nộp Phí vệ sinh gồm:

- Cá nhân, hộ gia đìnhkhông kinh doanh;

- Hộ kinh doanh buônbán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của doanh nghiệp, cơ quan hànhchính sự nghiệp;

- Cửa hàng, kháchsạn, nhà hàng kinh doanh ăn, uống;

- Nhà máy, bệnh viện,đơn vị sản xuất, nhà ga, bến xe;

- Công trình xâydựng.

3.Đơn vị tổ chức thu Phí vệ sinh.

a) Uỷ ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn thu phí vệ sinh đối với các cá nhân, hộ gia đình khôngkinh doanh, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việccủa các Doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, cửa hàng, khách sạn, nhàhàng, nhà máy, bệnh viện, đơn vị sản xuất, nhà ga, bến.

b) Phòng Quản lý đôthị, phòng hạ tầng kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thu phívệ sinh đối với các công trình xây dựng.

c) Công ty Cổ phầnChợ Lạng Sơn chịu trách nhiệm thu Phí vệ sinh đối với các hộ kinh doanh thuộcCông ty quản lý.

4. Chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng Phí vệ sinh.

a) Cơ quan thu Phí vệsinh có trách nhiệm đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán Phí vệ sinh theo quyđịnh của Luật Ngân sách Nhà nước, Pháp lệnh Phí và lệ phí.

Khi thu lệ phí, cơquan thu lệ phí phải lập và giao biên lai thu cho đối tượng nộp lệ phí theo quyđịnh hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

b) Tỷ lệ phần trăm(%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí:

-Đơn vịtổ chức thu phí vệ sinh của các cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh, hộ kinhdoanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các Doanh nghiệp,cơ quan hành chính sự nghiệp, cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, nhà máy, bệnhviện, đơn vị sản xuất, nhà ga, bến xe: Đượctrích để lại là 25% trên tổng số phí thu được để trang trải cho công tác thuphí; 75% còn lại nộp Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị tổ chức thuphí vệ sinh đối với các công trình xây dựng: Được trích để lại 10% trên tổng sốphí thu được để trang trải phục vụ cho công tác thu phí, 90% còn lại nộp Ngânsách Nhà nước.

Điều 2. GiaoSở Tàichính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiệnthu phí theo các quy định hiện hành.

Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008. Các quy định trước đây trái với Quyết định đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trư­ởng Cục Thuế, Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Côngty Cổ phần Chợ Lạng Sơn và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ TP;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, các phòng CV UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT(ĐT).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND về mức thu, đơn vị thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành