ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PHẦNTRĂM (%) PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂNSÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ CỦA HUYỆN U MINH THƯỢNG VÀ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘCHUYỆN KIÊN LƯƠNG, HÒN ĐẤT VÀ VĨNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định hướng dẫn và quy định chi tiếtthi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chínhhuyện; thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện VĩnhThuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã vàcác hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, tại kỳ họp thứmười lăm về việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thuphân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và cấp xã của huyện U MinhThượng và các xã mới thành lập thuộc huyện Kiên Lương, Hòn Đất và Vĩnh Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyBảng quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chiagiữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và cấp xã của huyện U Minh Thượng vàcác xã mới thành lập thuộc huyện Kiên Lương, Hòn Đất và Vĩnh Thuận.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trìphối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn chi tiết thực hiện tỷlệ phần trăm (%) phân chia do UBND tỉnh ban hành.

Giao cho Chủ tịch UBND các huyện U Minh Thượng, KiênLương, Hòn Đất và Vĩnh Thuận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyệnvà ngân sách cấp xã.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cùng Giám đốc các sở,Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố, các xã, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày kývà được áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007-2010. Trong quátrình thực hiện, nếu xét thấy cần sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính có trách nhiệmtham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương


BẢNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀUTIẾT NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ NĂM 2007-2010 CỦA HUYỆN U MINH THƯỢNG VÀ CÁCXÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC HUYỆN KIÊN LƯƠNG, HÒN ĐẤT VÀ VĨNH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số27/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Phần trăm (%)

SỐ TT

TÊN HUYỆN, THỊ THÀNH

Nguồn thu được phân chia tỷ lệ phần trăm (%) NS tỉnh hưởng

Nguồn thu được phân chia tỷ lệ phần trăm (%) huyện, xã hưởng

Phụ ghi

Thuế N. nghiệp, Thuế nhà đất

Thuế chuyển quyền SD đất

Thuế tài nguyên

Thuế VAT, TNDN

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Lệ phí trước bạ

Thuế nông nghiệp

Thuế nhà đất

Thuế chuyển quyền SD đất

Thuế tài nguyên

Thuế VAT, TNDN

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Lệ phí trước bạ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

U Minh Thượng

a

- Ngân sách huyện

0

0

0

0

50

90

0

b

- Ngân sách xã

1

Thạnh Yên

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

2

Thạnh Yên A

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

3

An Minh Bắc

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

4

Hòa Chánh

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

5

Vĩnh Hòa

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

6

Minh Thuận

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

II

Kiên Lương

a

- Ngân sách huyện

0

0

0

0

50

90

0

b

- Ngân sách xã

1

Xã Bình Trị

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

III

Hòn Đất

a

- Ngân sách huyện

0

0

0

0

50

90

0

b

- Ngân sách xã

1

Xã Sơn Bình

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100

IV

Vĩnh Thuận

a

- Ngân sách huyện

0

0

0

0

50

90

0

b

- Ngân sách xã

1

Xã Phong Đông

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

50

10

100