ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BANDÂN TỘC TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Dân tộc tỉnh HậuGiang,trên cơ sở Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Hậu Giang sau khi đã chuyểngiao chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về tôn giáo vào Sở Nội vụ.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan ngang Sở, tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dântộc.

Ban Dân tộc tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổchức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Tôn giáothuộc UBND tỉnh Hậu Giang.

2. Quyết định số 162/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 10năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Ban Tôn giáo tỉnhHậu Giang; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo và công tác dân tộcthuộc UBND các cấp trong tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơquan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng cơquan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- TAND, VKSND;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\TLBDToc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc