ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 27/2009/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁT NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN Ở XÃSƠN TRUNG, HUYỆN HƯƠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vềviệc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của thôn và tổ dân phố; Công văn số 2028/BNV- CQĐP ngày 16/7/2007 của Bộ Nội vụ về việc Đổi tên, chia tách, sápnhập thôn;
Căn cứ Quyết định số 116/ QĐ - UB - BTC ngày 03/6/ 2003 của UBND tỉnh Hà Tĩnhvề việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Xét đề nghị của UBND huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 172/TTr - UBND ngày 17/9/2009và Giám đốc Sở Nội
vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sát nhập, đổi tên các thôn của xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn như sau:

Nhập thôn 18, thôn 19 và 7 hộ gia đình của thôn 1 thành thônMai Hà; nhập thôn 3 và 10 hộ gia đình của thôn 2 thành thôn Hồ Sơn; nhập thôn 1(trừ 7 hộ gia đình đã nhập vào thôn Mai Hà) và thôn 2 (trừ 10 hộ gia đình đãnhập vào thôn Hồ Sơn) thành thôn Hà Tràng; nhập thôn 6 và thôn 7 thành thônTrung Thịnh; nhập thôn 8 và thôn 9 thành thôn Lâm Thành; nhập thôn 10 và thôn11 thành thôn Tân Tràng; nhập thôn 12 và thôn 13 thành thôn Yên Sơn; nhập thôn14 và thôn 15 thành thôn Mỹ Sơn; nhập thôn 16 và thôn 17 thành thôn Hải Thượng;thôn 4 thành thôn Long Đình; thôn 5 thành thôn Tiên Long.

Sau khi sát nhập, đổi tên các thôn xã Sơn Trung, huyện HươngSơn có 11 thôn có diện tích, dân số như sau:

STT

Tên thôn

Diện tích tự nhiên (ha)

Dân số

Ghi chú

Hộ

Nhân khẩu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Mai Hà

108

148

658

2

Hà Tràng

83

110

477

3

Hồ Sơn

27

88

376

4

Long Đình

23

112

504

5

Tiên Long

17

92

386

6

Trung Thịnh

71

146

568

7

Lâm Thành

65

142

557

8

Tân Tràng

90

149

607

9

Yên Sơn

156

150

654

10

Mỹ Sơn

118

139

570

11

Hải Thượng

170

145

642

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBNDhuyện Hương Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Trung và thủ trưởng các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất