ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢCHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý vàsử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, côngchức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh AnGiang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 182/TT-VPUBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc chi hỗ trợcho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trênđịa bàn tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng được chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kiểmsoát thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soátthủ tục hành chính được chi hỗ trợ theo quy định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức phụ trách chung về công táckiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh.

2. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tụchành chính tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

3. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tụchành chính tại các huyện, thị xã, thành phố.

4. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tụchành chính tại các xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Mức chi và nguồn kinh phí chi hỗ trợcho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát soát thủ tục hành chính.

1. Đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định nàyđược chi hỗ trợ 440.000 đồng/người/tháng kể từ ngày 01/01/2013.

2. Kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làmnhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hànhchính được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiệnhành và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Khoản kinh phí này được bố trí trong dựtoán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủtục hành chính.

Điều 3. Hình thức, điều kiện chi hỗ trợ chocán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệmvụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện vào đầu mỗi quý trong năm.

2. Cán bộ, công chức được chi hỗ trợ theo Quyếtđịnh này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tên trongQuyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh sách cán bộ,công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàntỉnh.

b) Hoàn thành các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hànhchính căn cứ vào báo cáo hằng quý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Việc hỗ trợ cho cán bộ, công chứclàm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành dọctrên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan, người có thẩm quyền ởTrung ương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website An Giang;
- Trung tâm Công báo – Tin học (đăng công báo);
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh