ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCCHI HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi hỗ trợcán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàntỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, côngchức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp:400.000 đồng/người/tháng.

Đối với các mức chi khác liên quan thực hiện theomức tối đa của Thông tư số 172/2012/TT-BTC .

Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnhviệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cảicách hành chính nhà nước.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chi hỗ trợ cán bộ,công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị đượccấp thẩm quyền giao hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Mức chi hỗ trợ quy định tại Quyết định này được ápdụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức chichế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quảtheo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương