ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNHCHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tinvà dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tinđiện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1047/TTr-STTTT ngày 03/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơquan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc banhành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hànhchính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các sở, Thủtrưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Website Chính phủ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban Đảng;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

QUY CHẾ

PHÁTNGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTHUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, banngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủyban nhân dân cấp huyện) thuộc tỉnh Khánh Hòa (gọi chung là cơ quan hành chínhnhà nước tỉnh Khánh Hòa) theo các quy định của pháp luật về báo chí.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan hành chính nhà nướctỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Người phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước gồm:

a) Người đứng đầu cơ quan hànhchính nhà nước;

b) Người được người đứng đầu cơquan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí thường xuyên (sau đây gọi là Người phát ngôn);

Họ tên, chức vụ, số điện thoại vàđịa chỉ e-mail của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơquan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông và phải được đăng tải trên CổngThông tin điện tử hoặc Trang tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

c) Trong trường hợp cần thiết,người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có tráchnhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn (sau đây gọi chung là Người được ủy quyềnphát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thôngtin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao;

Người phát ngôn quy định tại Điểm bKhoản 1 Điều này nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí thì phải báo cáo để Người đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyềncho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện việc phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí;

Việc ủy quyền phát ngôn được thựchiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên,chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn, vănbản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử hoặc Trang tin điệntử của cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bảnủy quyền.

2. Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này không được ủyquyền tiếp cho người khác.

3. Người phát ngôn hoặc Người đượcủy quyền phát ngôn theo Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này phải bảo đảm các tiêuchuẩn sau:

a) Là cán bộ, công chức thuộc biênchế chính thức và đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước;

b) Có lập trường chính trị, tưtưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực khách quan;

c) Có am hiểu sâu về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chínhnhà nước mà mình đang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắmvững các quy định pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp,xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Các cá nhân của cơ quan hànhchính nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luậtnhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấpthông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ,thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịutrách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Chương 2.

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấpthông tin định kỳ

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạtđộng và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, về lĩnh vực, địabàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua các hình thứcsau:

a) Hàng tháng cung cấp thông tinđịnh kỳ cho báo chí trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

b) Ít nhất 3 (ba) tháng một lần tổchức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báothực hiện theo quy định hiện hành.

c) Cung cấp thông tin kịp thời,chính xác cho Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cungcấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động của cơ quan, địa phương, về lĩnhvực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý cho báo chí qua các hình thức sau:

a) Hàng tháng cung cấp thông tinđịnh kỳ cho báo chí trên Trang tin điện tử của cơ quan, địa phương và cung cấpcho Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo các quy định tại Nghị định số43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấpthông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thôngtin điện tử của cơ quan nhà nước.

b) Trường hợp cần thiết, thủ trưởngcơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằngvăn bản, làm việc trực tiếp hoặc tổ chức họp báo. Việc tổ chức họp báo thựchiện theo quy định hiện hành. Nội dung thông tin cho báo chí phải đồng gửi choSở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi và phối hợp.

c) Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởngcơ quan hành chính nhà nước nếu có yêu cầu truyền thông trong tháng kế tiếp chobáo chí các thông tin về các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý thì có vănbản gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày25 hàng tháng để tổng hợp và thông qua trong cuộc họp giao ban báo chí định kỳdo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấpthông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chínhxác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi xảy ra các sự kiện, vấn đềquan trọng có tác động lớn trong xã hội như: Thiên tai, dịch bệnh và những vấnđề đột xuất,… thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương, kể từ khi sự việcxảy ra, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, địaphương phải có trách nhiệm cung cấp thông tin ngay cho báo chí, Sở Thông tin vàTruyền thông, Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn không quá24 (hai mươi bốn) giờ bằng các phương tiện nhanh nhất, kể cả trong những ngàynghỉ.

2. Trường hợp cần thiết phải thôngtin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng gây tác động lớn trong xãhội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan địa phương nhằm cảnh báo kịp thời và địnhhướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần cóngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính thì Người phát ngôn hoặc Ngườiđược ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin vềcác sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan,địa phương.

4. Khi có căn cứ cho rằng báo chíđăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan, địa phương quảnlý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chíđó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm củangười đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí

1. Người đứng đầu cơ quan hànhchính nhà nước là Người phát ngôn có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệmvụ, ủy quyền cho người thuộc cơ quan hành chính phát ngôn và cung cấp thông tincho báo chí theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

2. Người đứng đầu chịu trách nhiệmvề việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kểcả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí.

3. Người đứng đầu cơ quan hànhchính tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của cơquan hành chính mình.

4. Người đứng đầu cơ quan hànhchính xem xét hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phátngôn của cơ quan mình để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm củaNgười phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn được nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước, phát ngônvà cung cấp thông tin cho báo chí. Những thông tin do Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn cung cấp là thông tin chính thống của cơ quan hànhchính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

2. Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơquan, địa phương cung cấp thông tin để phát ngôn, để cung cấp thông tin địnhkỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này hoặcđể trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức,công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quyđịnh của pháp luật. Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của Người phát ngôn,Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu vềnội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

3. Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tincho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhànước, những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đềkhông thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều trahoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điềutra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt độngđiều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trìnhthanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp,mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết,chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không đượccung cấp thông tin cho báo chí;

d) Những văn bản chính sách, đề ánđang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp cóthẩm quyền cho phép phổ biến.

4. Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theoquy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật,trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về nội dung phát ngôn và thôngtin cung cấp cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quanbáo chí, nhà báo, phóng viên

Cơ quan báo chí, nhà báo, phóngviên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thôngtin do Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phảighi rõ tên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hànhchính nhà nước của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợpcơ quan báo chí đăng, phát nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tinđó.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo tình hìnhthực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Chế độ báo cáo

a) Báo cáo định kỳ

- Định kỳ hàng quý: Chậm nhất vàongày 15 của tháng cuối quý, các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấphuyện báo cáo tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chítheo những nội dung quy định đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tìnhhình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý.

- Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày15 tháng 12 hàng năm, các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyệnbáo cáo tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theonhững nội dung quy định đến Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin vàTruyền thông tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậmnhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

b) Báo cáo đột xuất: Các sở, banngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo theo yêu cầu của Ủy bannhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nội dung báo cáo

- Số lượt phát ngôn cung cấp thôngtin cho báo chí, nguồn cung cấp thông tin.

- Nội dung, mục đích cung cấp thôngtin cho báo chí và Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí.

- Tên cơ quan báo chí, thu thậpthông tin phát ngôn (đài, báo nào).

- Đánh giá kết quả sau khi cung cấpthông tin cho báo chí, về mức độ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, chính trịtrong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội.

- Những đề xuất, kiến nghị có liênquan đến việc phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, địa phương(nếu có).

Điều 9. Trách nhiệm của Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Hướng dẫn nội dung cần thông tinđịnh kỳ hoặc đột xuất cho báo chí của sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhândân cấp huyện để đảm bảo sự phối hợp tốt trong cung cấp thông tin về hoạt độngchỉ đạo, điều hành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dântỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức thực hiện việc phát ngônvà cung cấp thông tin được quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Quy chế này.

Điều 10. Trách nhiệm của Giámđốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từngày Quy chế này có hiệu lực, phải công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại vàđịa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn của cơ quan, địa phương bằng văn bảncho Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn vàphải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhànước.

2. Thực hiện việc phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí được quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Quy chếnày.

3. Thực hiện chế độ báo cáo theoquy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyềnthông chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy bannhân dân cấp huyện, và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếucó phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, tổ chức phảnánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, xemxét, quyết định./.