ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐIHỢP, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC BÁO CÁO VỀ TÌNHHÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinhdoanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày31/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầutư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2276/TTr-SXD ngày 17/10/ 2013 và Văn bản số 752/STP-XDVBQPPL ngày 09/10/2013 củaSở Tư pháp về việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế phối hợp, nhiệmvụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triểnkhai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh”kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã; chủ đầu tư các dự án Khu đồ thị mới, khu nhà ở, khu chứcnăng đô thị, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP, NHIỆM VỤ,TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAIĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNHPHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013 /QĐ-UBNĐ ngày 21 /10 /2013 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế nàỵ quy định nhiệm vụ, trách nhiệm củacác cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tinh hình triển khai đầu tư xây dựngvà kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tưsố 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

2. Các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh phảitổng hợp báo cáo bao gồm: Dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đôthị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, dự án khu du lịchsinh thái nghỉ dưỡng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đối tượng có trách nhiệm lập báo cáo:

a. Sở Xây dựng;

b. Chủ đầu tư các dự án bất động sản theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 1 quy chế này.

2. Các đối tượng có trách nhiệm phối hợp, cung cấpthông tin, số liệu gửi Sở Xây dựng:

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu côngnghiệp; Cục thuế tỉnh; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện;Các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung báo cáo

Các nội dung báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định tạiĐiều 3 và Điều 4 Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Thời gian và hình thức báo cáo

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệmbáo cáo về dự án theo quy định sau:

a. Đối với báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản củacác dự án bất động sản theo mẫu phụ lục 6 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD .

- Sau 5 ngày kể từ khi có quyết định chấp thuậnđầu tư hoặc cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền,giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án nước ngoài);

- Sau 5 ngày chủ đầu tư phải gửi báo cáo bổ sungkhi có Quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

b. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của dự án theo mẫutừ phụ lục 6 đến phụ lục 10 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD :

- Báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 20 củatháng cuối Quý);

- Báo cáo hàng năm (trước ngày 20 tháng 12).

c. Thời hạn gửi báo cáo kết thúc đầu tư xây dựngtheo mẫu phụ lục 11 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD được quy định như sau:

- Sau 10 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựngcông trình theo giai đoạn đầu tư hoặc hoàn thành dự án thành phần (giai đoạn đầutư hoặc dự án thành phần được ghi trong quyết định chấp thuận đầu tư, quyết địnhphê duyệt dự án, quyết định cho phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư...);

- Sau 10 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựngtoàn bộ công trình của dự án.

2. Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và bằng tệp dữliệu điện tử.

3. Nơi nhận báo cáo:

a. Sở Xây dựng, Địa chỉ số 2, Đường Lý Thái TổPhường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại 0211.3862.584;Fax: 0211.3862.460;

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Địa chỉ số 40, ĐườngNguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại0211.3862.480; Fax: 0211.3862.480;

c. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Địa chỉ ĐườngNguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại0211.3843.403; Fax: 0211.3843.407;

d. Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Địa chỉ Đường NguyễnTrãi Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại0211.3862.564; Fax: 0211.3862.564.

e. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khucông nghiệp; Cục thuế tỉnh tổng hợp cung cấp thông tin, số liệu định kỳ theonhiệm vụ được phân công tại Điều 5 quy chế này, gửi Sở Xây dựng tổng hợp chungtrước ngày 23 của tháng cuối quý.

4. Các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địabàn tỉnh và Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng theo quyđinh tại Điều 4 Thông tư số 11/2013/TT-BXD .

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Phân công trách nhiệm

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo, hướng dẫnvà đôn đốc chủ đầu tư các dự án bất động sản và các cơ quan liên quan lập báocáo theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Là cơ quan đầu mối theo dõi số liệu báo cáo của cácdự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; định kỳ tổng hợp vàgửi cung cấp thông tin, số liệu về Sở Xây dựng để tổng hợp chung (Tổng hợp theocác mẫu biểu lc; 2c; 3c; 4b; 5a được ban hành kèm theo Thông tư số11/2013/TT-BXD ).

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp

Là cơ quan đầu mối theo dõi số liệu báo cáo củacác dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; định kỳ tổng hợp và gửi cung cấpthông tin, số liệu về Sở Xây dựng để tổng hợp chung (Tổng hợp theo các mẫu biểuld; 2d; 3d; 4c; 5a được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD ).

4. Cục thuế tỉnh

Là cơ quan đầu mối tổng hợp số liệu thu ngânsách từ đất đai và từ giao dịch bất động sản của các dự án bất động sản, gửicung cấp thông tin, số liệu về Sở Xây dựng (Tổng hợp theo mẫu biểu 5b được banhành-kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD ).

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, cung cấpthông tin liên quan đến việc thu hồi, giao đất cho các dự án; việc bồi thườnggiải phóng mặt bằng của các dự án; các nội dung về tình hình sử dụng đất củacác dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, cung cấpthông tin liên quan đến việc định giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nộidung của các dự án bất động sản liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

7. UBNDcấp huyện

Giám sát việc đầu tư xây dựng và kinh doanh củacác dự án bất động sản trên địa bàn mình quản lý, phôi hợp với các Sở, Ban,Ngành trong việc rà soát, tổng hợp các thông tin của dự án.

8. Chủ đầu tư các dự án

Là cơ quan trực tiếp lập báo cáo về tình hìnhtriển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh của các dự án bất động sản (Theo cácbiểu mẫu tại Phụ lục 6,7,8,9,10,11 được ban hành kèm theo Thông tư số11/2013/TT-BXD ).

Điều 6. Xử lý vi phạm

Chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnhkhông báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, khôngđầy đủ theo quy định này bị xử lý như sau:

1. Vi phạm lần thứ nhất: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc gửivăn bản nhắc nhở tới chủ đầu tư.

2. Vi phạm lần thứ hai: Công khai thông tin vềhành vi phạm lên trang điện tử của Bộ Xây dựng (Website: moc.gov.vn); trang điệntử của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Website: vinhphuc.gov.vn); thông báo đến chủ đầutư, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc cần sửa đổi, bổ sung thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bảngửi về Sở Xây dựng để tổng hợp nghiên cứu báò cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh,bổ sung cho phù hợp.