ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27 / 2013/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtThi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng; số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởngtỉnh (Công văn số 105/BTĐKT-NV ngày 17 tháng 10 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua,Khen thưởng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ban ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm2013 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện côngtác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua: công dân Việt Nam, các cơquan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc cácthành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh, các tổchức và cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơquan tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

2. Đối tượng khen thưởng: các đối tượng quy địnhtại Khoản 1 Điều này, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảovệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được khen thưởng theo quyđịnh của Luật Thi đua, Khen thưởng và của Quy chế này.

3. Khen thưởng theo Giải thưởng Bùi Dục Tài, Giảithưởng Chế Lan Viên, Giải thưởng công nhân viên chức, lao động và khen thưởngcác doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh có Quy chế riêng.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua,khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua: thi đua thực hiện trênnguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tácvà cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phongtrào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăngký giao ước thi đua; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thiđua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng: chính xác, công khai,công bằng, kịp thời. Thành tích đề nghị khen thưởng phải rõ ràng, cụ thể, đạtđược ở mức độ nào thì khen thưởng ở mức độ đó, khen thưởng đột xuất, khen thưởngcông lao cống hiến lâu dài không nhất thiết theo trình tự từ mức khen thấp đếnmức khen cao; không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để nâng mức khenlần sau; không nhất thiết lần khen sau phải khen cao hơn lần trước. Mỗi hình thứckhen thưởng được tặng thưởng nhiều lần cho một đối tượng nhưng khen thưởng lầnsau phải có thành tích cao hơn thành tích khen thưởng lần trước.

Chú trọng khen thưởng các đơn vị trong điều kiệnthực hiện nhiệm vụ khó khăn nhưng đã năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ, thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn, nhân rộng được điển hình tiên tiến.Khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính; trước hết các cơ quan, đơn vị cóthẩm quyền trực tiếp quản lý các tập thể nhỏ, cá nhân; xem xét quyết định khenthưởng kịp thời với các hình thức biểu dương, công nhận danh hiệu thi đua, giấykhen, bằng khen, thưởng vật chất thích hợp. Những trường hợp đạt thành tích xuấtsắc, tiêu biểu thì đề nghị cấp trên khen thưởng.

Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể các cấp trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng để bình xét thành tích thi đua đối với các tập thể, cá nhân củađơn vị mình và xét chọn đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chứcphong trào thi đua và công tác khen thưởng

1. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạophong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh. Hội đồng Thi đua - Khenthưởng tỉnh thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh vềcông tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnhlàm nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cótrách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhthực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đề xuất phương pháp đổi mới côngtác thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành,các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, tổchức, đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với tổ chức chính trị, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghềnghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phong trào thi đua,nhân rộng phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý. Hội đồng Thi đua -Khen thưởng của ngành, địa phương có trách nhiệm giúp Thủ trưởng các ngành,UBND các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua trong phạm vingành, địa phương; nghiên cứu, đề xuất phương pháp đổi mới công tác thi đua,khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện, lựa chọn các tập thể, cánhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chứcthành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình:

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan nhà nước đểphát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinhnghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến;

- Phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chứcthành viên, tham gia với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên đoànviên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chínhsách khen thưởng;

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua,khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy địnhcủa Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệmthường xuyên tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gươngcác điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ động phong trào thi đua.Phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua;đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm Luật Thi đua, Khen thưởng.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆUVÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 5. Hình thức tổ chứcthi đua

- Tổ chức thi đua thường xuyên (hàng ngày,tháng, quý, năm) theo ngành, địa phương và theo Khối thi đua nhằm thực hiện mụctiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra;

- Thi đua theo đợt hoặc chuyên đề được tổ chức đểthực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất theo từng giai đoạn và thờigian được xác định.

Điều 6. Phát động thi đua

Việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua thựchiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Chủ tịch UBND các cấp; Thủ trưởng các cơ quan, tổchức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành, lĩnh vực, phạmvi địa phương, phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách.

Điều 7. Nội dung tổ chứcphong trào thi đua

1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đuaphải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình thực tế và yêu cầuphát triển của ngành, địa phương, đơn vị đảm bảo tính khoa học, thực tiễn vàtính khả thi.

2. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, laođộng, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua để có hình thức tổ chứcphát động thi đua cho phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền mục đích ý nghĩa củatừng đợt thi đua, đa dạng hóa các hình thức phát động thi đua.

3. Xác định chỉ tiêu và thời gian thi đua phảitrên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao. Chỉ tiêu phấnđấu phải cao hơn chỉ tiêu được giao; thời hạn hoàn thành phải sớm hơn thời hạnđược giao.

4. Triển khai các biện pháp tổ chức phát động vàđăng ký giao ước thi đua giữa các Khối, giữa các tập thể với tập thể, giữa cánhân với cá nhân, gia đình với gia đình... trong từng địa phương, đơn vị. Tuyêntruyền nâng cao nhận thức ý nghĩa của công tác thi đua và tính tự giác, tinh thầntrách nhiệm của mọi người tham gia, chống mọi biểu hiện phô trương, hình thứctrong thi đua.

5. Xây dựng kế hoạch và xác định biện pháp phốihợp giữa các cấp chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viêncủa Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyêntruyền vận động và theo dõi quá trình thực hiện.

6. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đánh giákết quả thi đua (đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt)để rút kinh nghiệm và phổ biến những kinh nghiệm tốt và các điển hình tiên tiếntrong các đối tượng tham gia thi đua; lựa chọn và công khai biểu dương khen thưởngnhững cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.

Điều 8. Các danh hiệu thiđua

1. Đối với cá nhân: Chiến sỹ thi đua toàn quốc;Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cấp Bộ, ngành Trung ương; Chiến sỹ thi đua cơ sở;Lao động tiên tiến; Chiến sỹ tiên tiến (đối với các lực lượng vũ trang nhândân).

2. Đối với tập thể: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờthi đua của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến;Đơn vị quyết thắng và Đơn vị tiên tiến (đối với các lực lượng vũ trang nhândân); Thôn (bản, khu dân cư) văn hóa.

3. Đối với hộ gia đình: Gia đình văn hóa.

Điều 9. Tiêu chuẩn Lao độngtiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến

Danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ tiên tiếnđược xét tặng cho các đối tượng đạt các tiểu chuẩn theo quy định tại Điều 24 LuậtThi đua, Khen thưởng và Điều 12 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm2010 của Chính phủ.

Điều 10. Tiêu chuẩn Chiến sỹthi đua cơ sở

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được xét tặnghàng năm cho cá nhân có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp côngtác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động,tăng hiệu quả công tác, hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiếnđấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác,đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sángkiến cấp cơ sở công nhận.

Điều 11. Tiêu chuẩn Chiến sỹthi đua cấp tỉnh

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được xét tặngcho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân ba lần liêntục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và thành tích được công nhận có sángkiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới, hoặc áp dụng công nghệ mới, nâng caonăng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác phải có phạm vi phổ biến rộngrãi trong ngành, địa phương trong tỉnh đem lại hiệu quả thiết thực được Hội đồngKhoa học, sáng kiến cấp tỉnh xem xét công nhận.

Điều 12. Tiêu chuẩn Chiến sỹthi đua toàn quốc

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc được xét tặngcho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lầnliên tục (06 năm liền) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoànthể Trung ương và thành tích, sáng kiến của cá nhân đó có ảnh hưởng trong phạmvi toàn quốc được Hội đồng Khoa học, sáng kiến “xét duyệt, công nhận sáng kiến,giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh” công nhận; có 90% thành viêntrên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đồng ý.

Điều 13. Phạm vi xét tặngdanh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng

- Đối với cấp tỉnh: xét tặng đối với phòng, banvà tương đương thuộc Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương;

- Đối với cấp huyện, thành phố, thị xã: xét tặngphòng, ban và tương đương trực thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã. Xét tặngUBND xã, phường, thị trấn;

- Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh: xét tặngcác đơn vị trực thuộc công ty như: phòng, xí nghiệp, phân xưởng;

- Ngành y tế: xét tặng các Phòng, Trung tâm trựcthuộc Sở; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Trung cấp Y tế và các Khoa thuộc Bệnhviện Đa khoa tỉnh; Khoa, phòng thuộc Trường Trung cấp Y tế; Bệnh viện, Trungtâm Y tế tuyến huyện và tương đương;

- Ngành giáo dục và đào tạo: xét hệ thống cáctrường học (không xét tổ, nhóm thuộc trường);

- Các đơn vị cấp 2 thuộc cấp Sở và tương đương:xét đơn vị và các phòng thuộc đơn vị đó.

Điều 14. Danh hiệu Tập thểlao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyếtthắng

1. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được xéttặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đượcgiao.

1.2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiếtthực, có hiệu quả.

1.3. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danhhiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trởlên; không có cá nhân vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

1.4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ,đoàn thể trong đơn vị đạt khá trở lên.

2. Danh hiệu Đơn vị tiên tiến được xét tặng chotập thể thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn tại các Điểm: 1.1,1.2, 1.4, Khoản 1 Điều này, có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Chiếnsỹ tiên tiến và không có cá nhân bị hình thức kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trởlên; không có cá nhân vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được xéttặng hàng năm cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể đạtdanh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và đạt được các tiêu chuẩn sau:

3.1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3.2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiếtthực, hiệu quả.

3.3. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thànhnhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiêntiến.

3.4. Phải có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thiđua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3.5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đảng, đoàn thể đạttrong sạch, vững mạnh.

4. Danh hiệu Đơn vị quyết thắng được xét tặnghàng năm cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể đạt danh hiệuĐơn vị tiên tiến thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy địnhnhư danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có 100% cá nhân trong tập thể hoànthành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹtiên tiến thì được xét tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Điều 15. Cờ thi đua củaUBND tỉnh

1. Đối tượng xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh:

1.1. Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng hàngnăm cho các Sở, Ban ngành, các Ban Đảng, Mặt trận, đoàn thể và cấp tương đươngcủa tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã, trong tỉnh, các doanh nghiệp trong Khốithi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phongtrào thi đua của các Khối thi đua trong tỉnh.

1.2. Hợp tác xã, trường học, bệnh viện thuộc Khốithi đua của tỉnh có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua mỗi ngành,lĩnh vực.

1.3. Các xã, phường, thị trấn thuộc Khối thi đuacủa huyện, thành phố, thị xã.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh:xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

2.1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua vànhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.

2.2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thểkhác thuộc tỉnh học tập.

2.3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 16. Cờ thi đua củaChính phủ

Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng cho các tậpthể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 của Luật Thi đua, Khen thưởng,được bình chọn theo các Khối thi đua của tỉnh; suy tôn những tập thể dẫn đầutrong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và tiêu biểu nhất trong phong tràothi đua của tỉnh đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ (số lượng đề nghị tặng cờthi đua của Chính phủ không quá 20% tổng số những tập thể được xét tặng Cờ thiđua của UBND tỉnh)

Điều 17. Danh hiệu Gia đìnhvăn hóa

Danh hiệu Gia đình văn hóa được xét tặng hàngnăm cho các gia đình đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 29 của Luật Thiđua, Khen thưởng và Điều 18 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010của Chính phủ.

Điều 18. Danh hiệu Thôn (bản,khu dân cư) văn hóa

Danh hiệu Thôn (bản, khu dân cư) văn hóa đượcxét công nhận hàng năm cho các thôn đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều30 của Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 18 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Ngoài quy định của UBND tỉnh về danh hiệu Thôn(bản, khu dân cư) văn hóa, Cơ quan văn hóa trên đây: Đề nghị Ủy ban MTTQ ViệtNam tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch căn cứ các văn bản của Ban Thường trựcỦy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về hướng dẫnchỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâncư” để vận dụng xây dựng các tiêu chí thi đua và danh hiệu thi đua Thôn (bản,khu dân cư) văn hóa, Cơ quan văn hóa phù hợp với địa bàn dân cư và tình hình đặcđiểm của địa phương.

Điều 19. Danh hiệu thiđua và hình thức khen thưởng khác của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặttrận, các cơ quan làm công tác Đảng, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lựclượng vũ trang nhân dân, ngành tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Giáo dục và Đàotạo, các Sở, Ban ngành, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy chếvà các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, thống nhất với Ban Thiđua - Khen thưởng tỉnh để cùng phối hợp thực hiện.

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG,TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 20. Các hình thức khenthưởng và danh hiệu vinh dự Nhà nước

1. Các hình thức khen thưởng: Các hình thức khenthưởng bao gồm các loại Huân chương, Huy chương; các danh hiệu vinh dự Nhà nước;Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Kỷ niệm chương và Huy hiệu; Bằngkhen, Giấy khen theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Sửađổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005.

2. Các hình thức, tiêu chuẩn và quy trình xét đềnghị tặng thưởng các loại Huân chương, Huy chương, các danh hiệu vinh dự Nhà nước,Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương, Huy hiệu của cácBộ, ngành Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo các điều,khoản của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 9năm 2010 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương và các Bộ, ngành Trung ương.

Việc khen thưởng cho các đối tượng giữ các chứcvụ quản lý, lãnh đạo được quy định trong Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 9 năm 2010 của Chính phủ, có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơquan, tổ chức, đoàn thể, trước hết triển khai thực hiện cho các trường hợp đã từtrần, đã nghỉ hưu mà chưa được khen thưởng và các trường hợp có quyết địnhthông báo nghỉ chế độ; các đối tượng khác chỉ xét và đề nghị khen thưởng khicán bộ đó sắp đến tuổi nghỉ chế độ mà không còn đủ số năm công tác tiếp theo đểđược đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn.

Điều 21. Bằng khen của Chủtịch UBND tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng chocác đối tượng sau:

1. Tập thể, cá nhân có thành tích mưu trí, dũngcảm cứu người, cứu tài sản, gương người tốt, việc tốt, đạt giải trong các kỳthi, hội thi, hội diễn cấp quốc gia (khu vực, vùng, miền do Trung ương tổ chức)và giải nhất cấp tỉnh; tặng thưởng cho cá nhân, tổ chức ngoài tỉnh và nướcngoài có công lao đóng góp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn anninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh (khen thưởng đột xuất).

2. Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc,tiêu biểu trong phong trào thi đua, việc thực hiện các chương trình mục tiêu,các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,các đợt thi đua (khen thưởng theo chuyên đề).

* Trường hợp có những tập thể, cá nhân có thànhtích đặc biệt xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đuatheo chuyên đề mang lại hiệu quả văn hóa, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh -quốc phòng được các cấp, các ngành và xã hội thừa nhận thì có thể đề nghị Thủtướng Chính phủ tặng Bằng khen và mức tối đa là Huân chương Lao động hạng Ba hoặcHuân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

3. Tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt cáctiêu chuẩn sau:

3.1. Đối với tập thể:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cựctham gia các hoạt động xã hội;

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ,tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt các phong trào thi đua;

- Đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể cơquan, đơn vị, địa phương ngày càng được đảm bảo và có chiều hướng phát triển tốthơn;

- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãngphí, chống tham nhũng (đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh phải hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảohộ lao động đối với người lao động, chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường,sinh thái);

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh vàđạt hai lần liên tục danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơnvị quyết thắng".

3.2. Đối với cá nhân:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốtnghĩa vụ công dân;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫuchấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trongcác phong trào thi đua. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ;

- Phải đạt hai lần liên tục danh hiệu "Chiếnsỹ thi đua cơ sở".

Điều 22. Giấy khen

Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã; xã, phường, thị trấn; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành và cơquan tương đương thuộc tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc các doanhnghiệp; Hiệu trưởng các trường trong hệ thống giáo dục quốc gia tặng thưởng chotập thể, cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người, cứu tài sản, gương người tốt,việc tốt, có thành tích cao trong các đợt thi đua ngắn ngày, tặng thưởng chocác tập thể, cá nhân ngoài địa phương, đơn vị có nhiều đóng góp cho địa phương,đơn vị (khen thưởng đột xuất). Tặng thưởng hàng năm cho các tập thể, cá nhân đạtcác tiêu chuẩn sau:

1. Đối với tập thể:

1.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ đối vớiNhà nước.

1.2. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dânchủ và tổ chức tốt các phong trào thi đua.

1.3. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trongtập thể.

1.4. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chốngtham nhũng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viêntrong tập thể.

1.5. Phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiêntiến”, “Đơn vị tiên tiến”.

2. Đối với cá nhân:

2.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ đối vớiNhà nước.

2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫuchấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Thường xuyên học tập nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ.

2.4. Phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”,“Chiến sỹ tiên tiến”. Nếu là đảng viên phải được phân loại đảng viên đủ tưcách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNHKHEN THƯỞNG, TRAO THƯỞNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ THỜI GIAN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 23. Thẩm quyền quyết địnhtặng thưởng, đề nghị khen thưởng các danh hiệu và các hình thức khen thưởng

a) Thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua thực hiệntheo các Điều: 78, 79, 80 Luật Thi đua, Khen thưởng.

b) Thẩm quyền quyết định xét tặng các danh hiệu“Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thểlao động tiên tiến”, “ Đơn vị tiên tiến”; được thực hiện như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, côngnhân, lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị (gồm các cơ quan hành chínhnhà nước các cấp; các đơn vị sự nghiệp: trường học, bệnh viện...) danh hiệu“Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” doThủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,Giám đốc các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và tương đương theo thẩm quyền xét tặng;

- Đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quânnhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân việcxét tặng danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Đơn vị tiêntiến” do Thủ trưởng cơ quan và tương đương trực thuộc tỉnh quyết định;

- Đối với người lao động, tập thể người lao độnglàm việc tại các cơ sở hợp tác và trong các ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủcông nghiệp, vận tải, dịch vụ, thương mại đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 9,10 và Mục 1, Điều 14 của Quy chế này thì được xét tặng danh hiệu: “Lao độngtiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” do Thủ trưởngcơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng trên xét, quyết định tặng danhhiệu lao động tiên tiến và đề nghị Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố) thuộctỉnh xét tặng danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”;

- Đối với các doanh nghiệp là công ty trách nhiệmhữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài... hoạt động độc lập,do Giám đốc doanh nghiệp xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể laođộng tiên tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

- Khen thưởng các Hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh (trừ hai đơn vị: Hội Chữ thậpđỏ tỉnh, Liên minh HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh): Chỉ xem xét khenthưởng theo các chuyên đề;

- Việc bình xét chiến sỹ thi đua cấp cơ sở phảiđảm bảo tính điển hình tiên tiến và tối đa không quá 50% trên tổng số lao độngtiên tiến của cơ quan, đơn vị.

Điều 24. Thẩm quyền xét duyệt,cho ý kiến hồ sơ khen thưởng

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khitrình các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua: Huân chương Sao vàng, Huânchương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập (các hạng), danh hiệu Nhà giáo nhândân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, danh hiệu Anhhùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khitrình các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua: Huân chương Lao động (các hạng),danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưutú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cáccá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

3. Về việc công nhận danh hiệu thi đua và cáchình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết địnhkhen thưởng cho các đối tượng trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các địa phương, đơnvị; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định, tổng hợp danh sách và báo cáotrình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt,đề nghị tặng thưởng các trường hợp khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nướcvà Thủ tướng Chính phủ gồm: Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủvà Huân chương các loại. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xétduyệt, trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằngkhen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệmthẩm định, xét duyệt hồ sơ khen thưởng để tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thườngvụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệtkhen thưởng các trường hợp thuộc thẩm quyền.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp Bộ,ngành Trung ương đề nghị UBND tỉnh hiệp y để trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịchnước khen thưởng. Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh các trường hợpngành, địa phương, doanh nghiệp đề nghị hiệp y để trình các Bộ, ngành, đoàn thểTrung ương khen thưởng.

6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Sở, Banngành, địa phương chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt hồ sơ thuộc thẩm quyềncủa các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định khen thưởngvà trình cấp trên khen thưởng.

Điều 25. Thủ tục, hồ sơ đềnghị khen thưởng

1. Thủ tục, hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết địnhkhen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước thực hiện theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhcăn cứ các hướng dẫn của Trung ương để hướng dẫn cụ thể.

2. Thủ tục, hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết địnhkhen thưởng của UBND tỉnh.

2.1. Cờ thi đua của UBND tỉnh:

Sau khi bình xét và suy tôn các đơn vị trong Khốithi đua, Trưởng Khối tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng trình UBND tỉnh(qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh):

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng Cờthi đua của Khối;

- Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu kín đềnghị của Hội nghị bình xét Khối;

- Báo cáo thành tích của các tập thể đề nghị xéttặng Cờ thi đua.

2.2. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

- Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua củaThủ trưởng đơn vị cơ sở;

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồngThi đua - Khen thưởng cơ sở;

- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị công nhậndanh hiệu thi đua (có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng);

- Báo cáo tóm tắt những sáng kiến giải pháp côngtác, đề tài nghiên cứu được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở công nhận.

(Kèm theo bản phô tô các Quyết định công nhậnChiến sỹ thi đua cấp cơ sở 03 năm liền kề của cá nhân đề nghị).

2.3. Bằng khen của UBND tỉnh, Tập thể Lao độngxuất sắc, Đơn vị quyết thắng:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởngđơn vị cơ sở;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đềnghị khen thưởng (có xác nhận của đơn vị trình khen thưởng);

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng củađơn vị xét, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

(Việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhtheo Điều 21, Chương III của Quy chế này: Đối với tập thể kèm theo các Quyết địnhcông nhận Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng 02 năm liền kề; đối vớicá nhân kèm theo bản phô tô các Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở 02năm liền kề).

2.4. Thủ tục đơn giản (khen thưởng đột xuất):

- Các trường hợp được xét khen thưởng theo thủ tụcđơn giản thực hiện theo Điều 85 Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các ngànhxét và đề nghị cấp trên khen thưởng ngay sau khi cá nhân, tập thể lập đượcthành tích xuất sắc, đột xuất;

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giảngồm có: Tờ trình đề nghị của Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện,thị xã, thành phố; Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị trực tiếp ghi rõhành động, thành tích, công trạng đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản.

3. Mẫu Báo cáo đề nghị tặng thưởng các danh hiệuthi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo Mẫu của Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

4. Lưu trữ hồ sơ khen công tác năm, khen chuyênđề và khen đột xuất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định được lưu giữ sau mộtnăm, kể từ ngày ký quyết định khen thưởng, nếu không có trường hợp khiếu nạithì được bàn giao cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ của tỉnh theo quy định của phápluật.

Điều 26. Quy định về tuyếntrình khen

Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lươngthì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộcphạm vi mình quản lý.

2. Đối với các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh,các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh... cấp nàoquyết định thành lập tổ chức thì cấp đó trình khen và được cụ thể hóa như sau:

- Các công ty do UBND tỉnh quyết định thành lập(cổ phần, doanh nghiệp...) là thành viên Khối thi đua, khen thưởng của tỉnh;các doanh nghiệp thuộc tỉnh và Bộ, ngành của Trung ương quản lý do Chủ tịch Hộiđồng Quản trị hoặc Giám đốc doanh nghiệp trình khen; các doanh nghiệp khác thuộcngành, lĩnh vực có liên quan đến quản lý nhà nước thì ngành đó trình khen hoặchiệp y đề nghị để xét khen;

- Các doanh nghiệp không thuộc Khối thi đua củatỉnh, không thuộc quản lý của ngành, lĩnh vực mà đóng trên địa phương (huyện,thành phố, thị xã) nào thì địa phương đó trình khen. Riêng đối với các công tyliên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở công ty, doanh nghiệp đóng trên địaphương (huyện, thành phố, thị xã) nào thì địa phương đó trình khen thưởng (trừcác đơn vị là thành viên của Tập đoàn Kinh tế hoặc thành viên của Tổng Công tyNhà nước (do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) thì do Tổng Công ty hoặcTập đoàn Kinh tế trình khen) theo thẩm quyền Chủ tịch Nước hoặc Thủ tướng Chínhphủ.

3. Các tập thể, cá nhân của các Bộ, ngành Trungương, các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn kinh tế, người nướcngoài... nếu có nhiều đóng góp cho tỉnh Quảng Trị và các địa phương trong tỉnhthì Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương đó quyếtđịnh khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

4. Ngành, địa phương nào được UBND tỉnh giao chủtrì phát động, tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề, thì ngành đó, địa phươngđó chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để hướng dẫn xét chọnkhen thưởng. Đối tượng được khen thưởng theo chuyên đề phải có thành tích cụ thể,tiêu biểu, xuất sắc đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 của Quy chế này.

5. Đối với những đơn vị thuộc đối tượng có nghĩavụ nộp ngân sách nhà nước và nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động, thì khitrình khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trở lên phải có xác nhận việchoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Điều 27. Quy định thời giannộp báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; Bản đăng ký giao ước thiđua; Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởnggửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

2. Bản đăng ký giao ước thi đua và hồ sơ đề nghịkhen thưởng tổng kết công tác năm gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trướcngày 15 tháng 3 hàng năm. Các trường hợp khen thưởng tổng kết các chương trìnhmục tiêu, khen thưởng chuyên đề gửi trước ngày trao thưởng ít nhất 15 ngày làmviệc, trường hợp khen thưởng đột xuất trước 07 ngày làm việc.

- Riêng Khối Giáo dục và Đào tạo nộp Bản đăng kýgiao ước thi đua từ đầu năm học. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởngvà hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gửi về BanThi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

3. Đối với khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủtịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Hàng năm trình đợt một về Ban Thi đua - Khen thưởngtỉnh trước ngày 15 tháng 02 và đợt hai trước ngày 15 tháng 6; hệ thống giáo dụcthời gian trình chậm nhất ngày 20 tháng 8;

* Riêng Cờ thi đua của Chính phủ và Chiến sỹ thiđua toàn quốc:

Tờ trình và hồ sơ đề nghị gửi về Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh chậm nhất vào ngày 15 tháng 02 hàng năm (trường hợp đơn vị phảicó nghĩa vụ nộp ngân sách thì hồ sơ trình khen chậm nhất vào ngày 31 tháng 02);hệ thống giáo dục thời gian trình chậm nhất ngày 20 tháng 8 hàng năm.

Điều 28.

Nghi lễ tổ chức trao tặngvà đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước thực hiện theo các quy địnhtại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ. Yêu cầucủa buổi lễ phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo ra sự phấn khởi,lòng tự hào, khí thế mới để tiếp tục thi đua lập thành tích cao hơn và giữ vữngtruyền thống.

Điều 29.

Mỗi trường hợp được tặngthưởng chỉ tổ chức trao tặng và đón nhận một lần ở một cấp xét thấy có tác dụnggiáo dục nêu gương tốt nhất.

Nếu có nhiều trường hợp được tặng thưởng trongcùng một khoảng thời gian thì tổ chức trao tặng và đón nhận chung trong một buổilễ; nếu trong khoảng thời gian đó có ngày kỷ niệm của địa phương, đơn vị, ngàylễ lớn của đất nước thì tổ chức trao tặng kết hợp trong buổi lễ kỷ niệm. Cáctrường hợp khen thưởng đột xuất do đơn vị đề nghị khen thưởng tổ chức trao tặngkịp thời.

Điều 30.

Quy định Mẫu bằng khen,giấy khen, giấy chứng nhận khen thưởng: về hình thức nội dung thực hiện theoNghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ vàThông tư số 02/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

Chương V

QUYỀN LỢI CỦA CÁ NHÂN, TẬPTHỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 31.

Cá nhân, tập thể đượccông nhận các danh hiệu thi đua và được khen thưởng các hình thức khen thưởngđược nhận giấy chứng nhận, khung, bằng, hiện vật, tiền thưởng hoặc tặng phẩmlưu niệm kèm theo.

Điều 32.

Đối với các danh hiệu thiđua, các hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch nước thìBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận Bằng, hiện vật để tổ chứctrao thưởng cho các đối tượng theo quy định.

Điều 33.

Cá nhân được tặng Bằngkhen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trở lên: làm cơ sở đểđề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ; ưu tiên xét nâng lương trướcthời hạn, ưu tiên cử đi nghiên cứu học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài.

Chương VI

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG;MỨC THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 34. Nguồn và mức tríchQuỹ Thi đua, Khen thưởng

1. Quỹ Thi đua, Khen thưởng của tỉnh và các huyện,thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn được hình thành từ nguồn ngân sách nhànước hàng năm với mức 01% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sáchthuộc khu vực đồng bằng; mức 1,5% đối với huyện, xã, thị trấn thuộc khu vực miềnnúi trong tỉnh và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoàivà các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

2. Quỹ Thi đua, Khen thưởng của các Sở, Banngành, các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phíchi thường xuyên được UBND tỉnh giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm củađơn vị.

3. Quỹ Thi đua, Khen thưởng của tổ chức chính trị,Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được cấp từ nguồnngân sách tỉnh (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Sở Tài chính thốngnhất tỷ lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước,ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội - nghềnghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do cáctổ chức, đơn vị tự quyết định theo khả năng tài chính của mình và từ nguồn đónggóp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

* Riêng đối với các Hội đặc thù theo Quyết địnhsố 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyđịnh hội có tính chất đặc thù; mức trích tối đa để chi khen thưởng từ nguồnngân sách nhà nước không quá 20% tổng quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc của sốbiên chế được giao.

5. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

5.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảođảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Quỹ Thi đua, Khen thưởng được tríchlập theo chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp và từ các khoản đóng gópcủa các tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có).

5.2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảmmột phần chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngânsách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Quỹ Thi đua, Khenthưởng được trích lập từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước do cơ quan chủ quảncấp trên giao; từ phần chênh lệch thu lớn hơn chi và từ các khoản đóng góp củacác tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có).

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên do Nhà nước làm chủ sở hữu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủcông nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã nghề cá, nghềmuối và trong các lĩnh vực khác:

6.1. Đối với các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã nghềcá, nghề muối và trong các lĩnh vực khác, việc trích lập Quỹ Thi đua, Khen thưởngđược thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác xã và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, cụ thể:

- Quỹ Thi đua, Khen thưởng do Điều lệ Hợp tác xãvà Đại hội xã viên quy định phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hợp tác xã; tỷlệ cụ thể trích lập các quỹ do Đại hội xã viên quyết định;

- Nguồn trích lập: Theo quy định tại Khoản 7, Điều67 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

- Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng QuỹThi đua, Khen thưởng của hợp tác xã do Điều lệ Hợp tác xã quy định.

6.2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu: Việc trích lập Quỹ Thi đua, Khen thưởngthực hiện theo quy định tại Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2010của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

6.3. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (trừ các doanh nghiệp quyđịnh tại Điểm b, Khoản này): Quỹ Thi đua, Khen thưởng được trích lập từ nguồn lợinhuận sau thuế và từ quỹ lương. Mức trích lập do Hội đồng thành viên/Đại hội đồngcổ đông hoặc Hội đồng Quản trị/Ban Giám đốc của Doanh nghiệp quyết định phù hợpvới quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Doanh nghiệp.

Điều 35. Quỹ Thi đua, Khenthưởng

Quỹ Thi đua, Khen thưởng được sử dụng để chi cáckhoản sau:

1. Chi thư­ởng theo các quyết định khen thưởng.

2. Chi in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, bằngkhen, biểu mẫu hồ sơ khen thưởng; làm khung giấy khen, khung bằng khen, thêu cờthi đua; làm hiện vật khen thưởng, huy hiệu, hoa tặng.

3. Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm chocác cá nhân, tập thể.

4. Chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phongtrào thi đua: Mức trích không quá 20% trong tổng Quỹ Thi đua, Khen thưởng của từngcấp để chi cho các nhiệm vụ sau:

- Chi tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng;

- Chi xây dựng, tổ chức và triển khai các phongtrào thi đua; chi tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; chi tổ chức hội nghịký kết giao ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền,biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến;

- Chi phát động các phong trào thi đua, khen thưởngtheo đợt, chuyên đề, thường xuyên, cao điểm trong ngành, lĩnh vực, trong phạmvi cơ quan, tổ chức, tỉnh, ngành, địa phương; các hoạt động thi đua, khen thưởngcụm, khối; chi kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua,khen thưởng;

- Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp chocông tác tổ chức, chỉ đạo, phong trào thi đua.

Điều 36. Nguyên tắc quảnlý, sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng

1. Quỹ Thi đua, Khen thưởng của tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh ủy quyền cho Ban Thi đua - Khen thưởng quản lý; Quỹ Thi đua, Khen thưởngcủa huyện, UBND huyện ủy quyền cho Phòng Nội vụ quản lý; Quỹ Thi đua, Khen thưởngcủa ngành, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quản lý; nguồn trích, tỷ lệ và mức tríchtrên cơ sở dự toán kế hoạch trong năm. Việc quyết toán căn cứ số chi thực tếtheo đúng chế độ, chính sách quy định. Cuối năm Quỹ Thi đua, Khen thưởng còn dưkhông sử dụng hết được chuyển năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua,khen thưởng. Trường hợp nếu hàng năm chi vượt mức kế hoạch dự toán, Quỹ Thiđua, Khen thưởng không đủ thì Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lập dự toán đề nghịUBND tỉnh bổ sung.

2. Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khenthưởng thì chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng do cấpmình quản lý.

3. Tiền thưởng kèm theo các Quyết định khen thưởngcủa Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ do UBND tỉnh chi từ Quỹ Thi đua, Khenthưởng của tỉnh.

4. Trong cùng một thời điểm, cùng một thànhtích, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởngkhác nhau thì chỉ được nhận mức tiền thưởng cao nhất.

5. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạtnhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khácnhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua khác nhau.

Trong cùng thời điểm một đối tượng vừa đạt danhhiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danhhiệu thi đua và của cả hình thức khen thưởng.

6. Cá nhân, tổ chức có thành tích đóng góp ủng hộcác quỹ xã hội dưới hình thức tự nguyện; người Việt Nam ở nước ngoài, người nướcngoài và tập thể người nước ngoài được khen thưởng, kèm theo tặng phẩm lưu niệm.

7. Khen thưởng các chương trình mục tiêu, hộithi, hội diễn (khen chuyên đề) có nguồn kinh phí hoạt động riêng thì được sử dụngnguồn kinh phí đó để chi thưởng theo quy định. Trường hợp nguồn kinh phí chươngtrình mục tiêu, hội thi, hội diễn không được trích thưởng thì mới được chi từQuỹ Thi đua, Khen thưởng.

Điều 37. Mức tiền thưởng

1. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thiđua, các hình thức khen thưởng của UBND tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; xã, phường,thị trấn; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các đơn vị trong tỉnh và chế độ ưu đãiđược thực hiện theo quy định tại các Điều: 69, 73, 76 Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ.

2. Các trường hợp khen thưởng đột xuất gương ngườitốt, việc tốt, hành động dũng cảm, đạt giải trong các hội thi, hội diễn... tùytheo thành tích và phạm vi tác dụng nêu gương và khả năng Quỹ Thi đua, Khen thưởngđể khen thưởng động viên, khuyến khích cho từng trường hợp, nhưng không quá hailần mức thưởng theo quy định. Trường hợp đặc biệt do Ban Thi đua - Khen thưởngtỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Trường hợp tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằngkhen của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực nộp thuế thực hiện theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về việc quy định đánh giá kết quả hoạt độngvà khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Chương VII

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

Điều 38. Cơ cấu tổ chức, chứcnăng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

1. Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cácđơn vị là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp. Các thành viên Hộiđồng gồm một số trưởng các Ban của cấp ủy, trưởng các đoàn thể và Mặt trận;Giám đốc Công an, Quân sự và một số ngành khác.

2. Chức năng: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhlà cơ quan tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác thiđua, khen thưởng.

Điều 39. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơquan tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc đề ra các chủtrương, kế hoạch, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và sửa đổi, bổsung chế độ chính sách khen thưởng của tỉnh.

2. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý công tác thiđua, khen thưởng trong phạm vi toàn tỉnh, thực hiện sự phối hợp giữa các cơquan nhà nước với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể quần chúng tổ chức phong tràothi đua phát triển sâu rộng đều khắp, đúng hướng mà Đảng, Nhà nước đề ra trongtừng giai đoạn cách mạng.

3. Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc và đặc biệt xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để Chủ tịch UBNDtỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

4. Theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển phongtrào thi đua, khen thưởng của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể quầnchúng, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các địa phương để báo cáo định kỳcũng như đột xuất với UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vàcác cơ quan liên quan.

5. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiệncông tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các Sở,Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các Khối thi đua củatỉnh.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm Luật Thi đua, Khen thưởngthì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra sẽ bịxử lý theo quy định tại các Điều: 77, 78 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 41. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các danh hiệu thi đua và các hình thứckhen thưởng được UBND tỉnh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân trước đây đượcxét vào thành tích liên tục của các tập thể, cá nhân theo quy định tại Quy chếnày.

2. Ngoài các danh hiệu thi đua và hình thức khenthưởng được quy định trong Quy chế này, các đơn vị, địa phương có thể có cáchình thức động viên khác nhưng không trái với Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện Quy chế này và theo dõi tổng hợp nhữngvướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế để trình UBND tỉnh sửa đổi,bổ sung cho phù hợp.