ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨCDANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNGCHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHÓM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn chức danh, số lượng, chế độ, chínhsách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vàấp, khóm;

Theo Tờ trình số 325/TTr-SNV ngày 17/7/2013 củaGiám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ,chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi tắt là cấp xã)ấp,khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Chức danh những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã và ấp, khóm

1.1. Chức danh những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã

a) Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Thanhtra nhân dân.

b) Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng - Chính quyền.

c) Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

d) Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy.

e) Nhân viên Văn phòng Đảng ủy.

f) Nhân viên Dân số - Gia đình - Trẻ em.

g) Nhân viên Văn phòng Ủy ban nhân dân.

h) Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ.

i) Nhân viên phụ trách Đài truyền thanh - quản lýnhà văn hóa và thể dục - thể thao.

j) Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bíthư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữViệt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịchHội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Khuyến học.

1.2. Chức danh những người hoạt động không chuyêntrách ở ấp, khóm

a) Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban nhân dân.

b) Các chức danh khác.

2. Số lượng những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã và ấp, khóm

2.1. Số lượng những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã: mỗi cấp xã bố trí không quá 17 người.

2.2. Số lượng những người hoạt động không chuyêntrách ở ấp, khóm: mỗi ấp, khóm bố trí khoán không quá 03 người.

3. Quy định về chế độ phụ cấp đối với những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm

3.1. Chế độ phụ cấp đối với những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm.

a) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấpxã.

Những người hoạt động không chuyên trách quy địnhtại Điểm 1.1 Điều 1 Quyết định này được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0tháng lương tối thiểu hiện hành.

b) Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp,khóm.

b.1) Khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tốithiểu chung đối với ấp, khóm thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tựtheo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xã biên giới, hải đảo, xã có khókhăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính, xã loại 1 và xã loại 2; trongđó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm hưởng phụ cấp hệ số 1,2 mứclương tối thiểu hiện hành (trong đó có 20% phụ cấp kiêm nhiệm).

b.2) Đối với ấp, khóm ngoài quyđịnh tại mục b.1, Tiết b, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng3,0 tháng lương tối thiểu hiện hành.

Ngoài khoản phụ cấp hàng tháng, những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã và Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban nhân dân ấp,khóm có trình độ chuyên môn được hưởng khoản trợ cấp tăng thêm như sau:

- Người có trình độ đại học hỗ trợ hệsố 1,34.

- Người có trình độ cao đẳng hỗ trợhệ số 1,10.

- Người có trình độ trung cấp hỗ trợ hệsố 0,86.

3.2. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãkhi bố trí kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy địnhtối đa theo loại đơn vị hành chính thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%mức phụ cấp (kể cả hệ số hỗ trợ tăng thêm theo bằng cấp) hiện hưởng; trường hợpkiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

4. Chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội (trừngười đang hưởng chế độ hưu, nghỉ mất sức lao động)

a) Chế độ bảo hiểm y tế

Những người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã và ấp, khóm được hỗ trợ bảo hiểm y tế.

b) Chính sách bảo hiểm xã hội

Những người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã và ấp, khóm thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của phápluật hiện hành.

5. Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinhphí Trung ương hỗ trợ và kinh phí địa phương.

Điều 2. Tráchnhiệm thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ

a) Kiểm tra việc bố trí chức danh nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấpxã và ấp, khóm đúng theo quy định tại Quyết định này

c) Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiệnkhoán mức chi trả phụ cấp các chức danh ở ấp, khóm còn lại.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phân bổnguồn kinh phí, theo dõi, kiểm tra việc chi trả phụ cấp cho những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm theo đúng quy định.

3. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫnviệc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã, và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Hiệulực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Áp dụng chính sách này đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm kể từ ngày 01/6/2013.

3. Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 15/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy địnhchức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ mua bảohiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyêntrách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủtrưởng các Sở - ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm