ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM
ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/Q Đ-UBND

Nam Định, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀU THUYỀN, XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/N Đ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghịđịnh số 23/2013/N Đ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2011/N Đ-CP;

Thông tư s124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư s34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 củaBộ Tài chính về việc sửađổi, bổ sung một số Điều củaThông tư s124/2011/TT-BTC ;

Căn cứ giá tàu thuyền, xe ô tô, xe gắnmáy trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trìnhsố 1018/TTr-STC ngày 17/7/2013 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạtàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyBảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnhNam Định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan theo dõi biến động giá mua, giá bántàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên thị trường đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh,bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày15/4/2013 và Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh NamĐịnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Cục truởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đốitượng nộp lệ phí trước bạ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN