ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆNĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyếtsố 40/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵngkhóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 7 về quy định, điều chỉnh mức thu,chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thànhphố Đà Nẵng;

Theo đề nghịcủa Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 868/TTr-STC ngày 16 tháng 8năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnđối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đốitượng chịu phí, đối tượng nộp phí:

1. Đối tượng chịu phí là phương tiện giaothông cơ giới đường bộ, bao gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy(gọi chung là xe mô tô và không bao gồm xe máy điện).

2. Đối tượng nộp phí:

a) Tổ chức sở hữu, sử dụng hoặc quản lýxe mô tô trên địa bàn thành phố.

b) Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặcđăng ký tạm trú từ 6 tháng trở lên có sở hữu, sử dụng hoặc quản lý xe mô tô trênđịa bàn thành phố.

3. Các trường hợp miễnnộp phí theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012của Bộ Tài chính gồm:

a) Xe mô tô của lực lượng Công an,Quốc phòng.

b) Xe mô tô của chủ phương tiện thuộcdiện hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

Điều 3. Mứcthu phí và cơ quan thu phí

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thànhphố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng/ năm/ phương tiện

TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu

1

Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2

Xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

2. Cơ quan thu phí,phương thức thu, nộp phí:

a) UBND các xã, phường là cơ quan thuphí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trênđịa bàn.

b) UBND xã, phường chỉ đạo Tổ dân phố(hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiệntrên địa bàn theo Mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tưsố 197/2012/TT-BTC ; đồng thờigiao cho Tổ dân phố (thôn) trực tiếp thuphí đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

c) Chủ phương tiện thực hiện kê khai,nộp phí theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính.

d) Chứng từ thu phí:Sử dụng biên lai thu phí do cơ quan Thuế phát hành

e) Chế độ thu,nộp phí: Thực hiện theo quy định tại của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư số 63/2002/TT-BTC .

Điều 4. Chế độ quản lý và sử dụng tiền thu phí

1. UBND phường được trích để lại 10%tổng số tiền phí thực thu; UBND xã được trích để lại 20% tổng số tiền phí thựcthu. Phần phí để lại được sử dụng để

trang trải chi phí phục vụ công tácthu theo quy định, cụ thể như sau:

a) Chi cho công tác tuyên truyền, vậnđộng các tổ chức cá nhân thực hiện.

b) Chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếpthu phí.

c) Chi mua biên lai ấn chỉ phục vụcông tác thu phí.

d) Các khoản chi phí khác có liên quanđến công tác thu lệ phí.

e) Số tiền thu phí được để lạichi, cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau theoquy định.

2. Số tiền phí thu được còn lại (90%đối với UBND phường và 80% đối với UBND xã), hàng tuần, các phường, xã nộp vàotài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng để quảnlý, sử dụng theo quy định.

Điều 5.SởGiao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuếthành phố Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố ĐàNẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Tổ chức phổbiến, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến phí sử dụng đường bộ.

2. Có văn bản hướngdẫn cụ thể và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

3. Đôn đốc,kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký. Thời điểm áp dụng thu phí từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở:Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công anthành phố; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Chủtịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tp;
- UBMTTQVN TPĐN và các đoàn thể;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành thuộc TP;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện; - UBND các xã, phường
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Chánh Văn phòng UBND tp;
- Lưu: VT, NCPC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Duy Khương