UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔNHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ NGOẠI VỤTỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chínhphủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/01/2003 của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 củaliên Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 482/TTr-SNgV ngày 19/11/2013 về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổnhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụtỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chứcdanh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh TuyênQuang.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Về phẩm chất chính trị:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với ĐảngCộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định đường lối đổi mới,mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối,chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế củacơ quan, quy định của địa phương nơi cư trú;

d) Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư tronghoạt động công vụ; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; đoàn kết nộibộ; không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và cácbiểu hiện tiêu cực khác; được cán bộ, công chức trong cơ quan tín nhiệm.

2. Về năng lực công tác:

a) Có khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm đường lối củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có khả năng nghiên cứu, hướng dẫn và tổ chức triển khaithực hiện các văn bản của cấp trên cũng như tham mưu, đề xuất các chương trình,kế hoạch công tác cho lãnh đạo cơ quan;

c) Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xãhội của đất nước, địa phương về tổ chức hoạt động của ngành Ngoại vụ;

d) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực côngtác chuyên môn được phân công;

3. Về trình độ:

a) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viênhoặc tương đương trở lên;

b) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnhvực công tác;

c) Có ít nhất một chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạchchuyên viên trở lên;

đ) Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

e) Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên, sử dụng thànhthạo máy tính và các thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác quản lý điều hành chuyênmôn nghiệp vụ.

4. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1, 2 và 3Điều này, cán bộ, công chức được xem xét bổ nhiệm vào chức danh Chánh thanh traSở Ngoại vụ phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thanh tra và cácvăn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Là công chức được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch từ chuyênviên hoặc tương đương trở lên. Đạt tiêu chuẩn tại Điều 2 Quyết định này, có đầyđủ hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác minh theo quyđịnh, có bản kê khai tài sản, thu nhập.

2. Trong quy hoạch của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

3. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên đối với chức danhTrưởng phòng và tương đương, 03 năm trở lên đối với chức danh Phó Trưởng phòngvà tương đương, trong đó có ít nhất 02 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn,chuyên ngành dự kiến được xem xét bổ nhiệm, trừ trường hợp bổ nhiệm vào cácchức danh mà luật pháp có quy định khác.

4. Đảm bảo đúng độ tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy địnhhiện hành.

5. Không trong thời gian chấp hành án hình sự theo quyếtđịnh của Tòa án, hoặc thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

6. Có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thuộcthẩm quyền quản lý;

b) Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức vào các chức danhlãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ;

c) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổnhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động chức danh Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Ngoạivụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Như điều 5; (thực hiện);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học-Công báo VP UBND tỉnh;
- CV: Ngoại vụ;
- Lưu: VT.NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm