ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTIÊU CHUẨN TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ, NGÀNH;TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CHI CỤC, BAN THUỘC SỞ, ỦY BANNHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhândân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Quyết đnh số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Th tướng Chính phủ vềviệc ban hành quy chế b nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định t chức cáccơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 577/TTr-SNV ngày 16/09/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy đnh tiêu chuẩn Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, y bannhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh BìnhDương.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan, Chủ tịch y ban nhândân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban T chức Tỉnh ủy;
-
Như điều 3;
- Sở, ngành tnh, UBND huyện, thị, TP;
- LĐVP, các phòng CV, V, TH;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ, NGÀNH;TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CHI CỤC, BAN THUỘC SỞ, ỦY BANNHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 27/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về tiêu chuẩnđối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở; Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trên đa bàn tỉnhBình Dương, làm cơ sở khi thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bnhiệm, bổ nhiệm lại, điu động, luân chuyển, đàotạo, bồi dưỡng, thi tuyển chức danh Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng và tương đương.

2. Đối tượng áp dụng

a) Trưởng phòng Sở, ngành và tươngđương, Trưởng phòng Chi cục, Ban thuộc Sở và tương đương, Trưởng phòng cấphuyện và tương đương (sau đây gọi chung là Trưởng phòng)là công chức lãnh đạo đứng đầu một Phòng, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chđạo, điu hành hoạt động của Phòng đtham mưu giúp Thủ trưng Sở, ngành, Chi cục,Ban thuộc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lýnhà nước vlĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phâncông phụ trách;

b) Phó Trưởng phòng Sở ngành và tươngđương, Phó Trưng phòng Chi cục, Banthuộc Sở và tương đương, Phó Trưởng phòng cấp huyện và tương đương (sau đây gọichung là Phó Trưởng phòng) là công chức lãnh đạo, giúp Trưởngphòng phụ trách một hoặc một smặt công tác thuộc lĩnhvực chuyên môn, chuyên ngành của Phòng, theo phân công của Trưởng phòng, giúp ThtrưởngSở ngành, Chi cục, Ban thuộc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện thực hiện chc năng qun lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngànhđược phân công phụ trách.

Điều 2. Trách nhiệm

1. Trưởng phòng

Trưởng phòng Sở ngành chịu tráchnhiệm trước Thủ trưởng Sở ngành; Trưngphòng Chi cục, Ban thuộc Schịu trách nhiệm trước Thủ trưng Chi cục, Ban thuộc Sở; Trưng phòng Ủy ban nhân dân cp huyện chịu tráchnhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịutrách nhiệm trước Thủ trưởng Sngành quản lý ngành, lĩnhvực và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụtrách, cụ thể:

a) Giúp xây dựng quy hoạch, kế hoạchvề phát triển lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách;

b) Giúp xây dựng,trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngànhđược giao;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thamgia thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chínhsách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

d) Sơ kết, tổng kết đánh giá hoạtđộng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Tổ chức công tác tổng hợp thôngtin, thống kê, báo cáo, lưu trữ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

2. Phó Trưngphòng

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng vàchịu trách nhiệm trước Trưởng phòng điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụđược giao, cụ th:

a) Giúp xây dựng quy hoạch, kế hoạchvề phát triển lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

b) Giúp xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thamgia thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách đã ban hành;

d) Sơ kết, tổng kết đánh giá hoạtđộng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Tng hợpthông tin, báo cáo về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, nhiệmvụ được phân công phụ trách.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng,tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc,tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bo vệ quanđim, chủ trương, đường li của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước.

2. Có tinh thần trách nhiệm, ý thứctổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cókhả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, công chức; có năng lực dựbáo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

3. Gương mẫu về đạo đức, lối sống,cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũngvà kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được cánbộ, công chức cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

4. Có trình độ hiểu biết về lý luậnchính trị, quan điểm, đường lối ca Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

5. Có hồ sơ, lýlịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ.

6. Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể đối vớiTrưởng phòng

1. Hiểu biết và nănglực

a) Đối với Trưởng phòng thuộc Sởngành phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, trong nước và quốc tế. Đi với Trưởng phòng Chi cục, Ban thuộc Sở vàtương đương phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và trong nước. Đối với Trưởng phòngthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, vănhóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện, thị xã, thành ph nơi công tác; nm được tình hình chính trị, kinhtế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và trongnước;

b) Nm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực côngtác.

c) Am hiểu sâu vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liu hướngdẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quảnlý, phi hợp triển khai công việc;

đ) Có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổchức triển khai hoạt động nghiệp vụ các lĩnh vực được Lãnhđạo phân công.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệpĐại học chính quy tr lên, phù hpvới lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụtrách;

b) Lý luận chính trị:

- Đối với Trưởng phòng Sở ngành vàtương đương: Cao cấp Chính trị hoặc Cao cấp Chính trị - Hành chính trở lên;

- Đối với Trưởng phòng Chi cục, Banthuộc Sở và tương đương, Trưởng phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương:Trung cấp Chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chínhtrở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉbồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp Hành chínhtrở lên;

d) Tin học: Có chng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trở lên;

đ) Ngoại ngữ:

- Đối với Trưởng phòng Sở ngành vàtương đương: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tương đương trở lên một ngoại ngữthông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) phù hợp vi yêu cầu của vị trí việc làm. Những cơ quan (hoặc phòng chuyên môn) cómối quan hệ thường xuyên với nước ngoài thì yêu cầu chứng chỉ trình độ Choặc tương đương trở lên một ngoại ngthôngdụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

- Đối với Trưởng phòng Chi cục, Banthuộc Sở và tương đương, Trưởng phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương:Có chứng chỉ trình độ B hoặc tương đương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) phù hợp vớiyêu cu của vị trí việc làm.

3. Độ tuổi, quá trình công tác

a) Độ tuổi: Tuổi bổ nhiệm lần đầukhông quá 40 tuổi (đi với cả nam, nữ); trường hợp đặcbiệt và thực sự cần thiết thì có th cao hơn, nhưng khôngquá 45 tuổi;

b) Quá trình công tác: Có quá trìnhcông tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở ngành, Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủyban nhân dân cấp huyện phù hợp với lĩnh vực được phân công phụ trách từ 05 nămtrở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm được xem xét bnhiệm.

4. Trường hpđặc biệt

Đối với các trường hợp được đề nghịbổ nhiệm nếu thiếu một trong các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2, Khoản 3Điều này thì Thủ trưởng Sở ngành, Chủ tịch y ban nhân dâncp huyện có văn bản đnghị Sở Nộivụ tham mưu Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cụ thể.

Điều5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Phó Trưởng phòng

1. Hiểu biết và năng lực

a) Đối với Phó Trưởng phòng thuộc Sởngành phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóaxã hội, an ninh quốc phòng ca tỉnh, trong nướcvà quốc tế. Đối với Phó Trưởng phòng Chicục, Ban thuộc Sở và tương đương phải nắm vững tình hìnhchính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốcphòng của tnh và trong nước. Đối với PhóTrưởng phòng thuộc Ủy ban nhân cấp huyệnphải nm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện, thị xã, thành ph nơi công tác; nm được tình hình chính trị, kinhtế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh;

b) Nm vững cácvăn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực côngtác;

c) Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệpvụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoahọc, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụtrách;

d) Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quảnlý, phối hp trin khai công việc;

đ) Có khả năng xây dựng, thẩm địnhcác đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt độngnghiệp vụ các lĩnh vực được Lãnh đạo và Trưởng phòng phân công.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệpĐại học chính quy trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành đượcphân công phụ trách;

b) Lý luận chính trị: Trung cp Chính trị hoặc Trung cp Chính trị - Hành chínhtrở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồidưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cp Hành chính trở lên;

d) Tin học: Cóchứng chtin học văn phòng hoặc tương đương trở lên;

đ) Có chứng chỉ trình độ B hoặc tươngđương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga,Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Độ tuổi, quá trình công tác

a) Độ tuổi: Tuổi bổ nhiệm lần đầukhông quá 35 tui (đối với cả nam, nữ); trường hợp đặc biệtvà thực sự cần thiết thì có thcaohơn, nhưng không quá 40 tui;

b) Quá trình công tác: quá trình công tác trong các cơ quan thuộc Sở ngành, Chi cục, Banthuộc Sở, y ban nhân dân cấp huyện phù hợp với lĩnh vựcđược phân công phụ trách từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm được xem xét bổ nhiệm.

4. Trường hợp đặc biệt

Đối với các trường hợp được đề nghịbổ nhiệm nếu thiếu một trong các tiêu chun được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì Thủ trưởng Sở ngành,Chủ tịch y ban nhân dân cp huyện cóvăn bản đề nghị Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét quyết định cụ thể.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Những trường hợp đã bổ nhiệm trướckhi văn bản này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chun về Quản lý nhà nước, Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Tin học thì cơquan và cá nhân phi có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm để đạt tiêu chun quy định.

2. Tiêu chuẩn đối với Phó Chi cụctrưởng, Phó Trưởng ban thuộc Sở được vận dụng tương đương tiêu chuẩn đối vớiTrưởng phòng Sở ngành và tương đương được quy định tại Điu4 Quy định này.

3. Thủ trưởng Sở ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện Quy định này đồng thời phổ biếnđến từng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

4. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc, ThtrưởngSở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản phản ánh, kiến nghị, SởNội vụ tng hợp báo cáo trình y bannhân dân tnh bsung, sửa đi Quy định này cho phù hợp./.