ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNHSỐ 55/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆCBAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xâydựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩmquyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 và Phụlục 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủyban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địabàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ) cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8 Quy định giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND nhưsau:

“1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất làmmặt bằng sản xuất kinh doanh; đất sử dụng vào các hoạt động kinh doanh dịch vụtrong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề: Mức giá được xác định bằng70% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí; trong đó, mức giá thấp nhất trên địa bàn04 phường thuộc thị xã Vĩnh Châu là 80.000 đồng/m2”.

2. Bổ sung giá đất ở đối với 02 tuyến đường trên địa bànhuyện Châu Thành vào Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND như sau:

a) Tuyến Quốc lộ 1A thuộc xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành:800.000 đồng/m2.

b) Tuyến đường Tỉnh 939B - đoạn từ Cầu xã Thiện Mỹ đến hếtranh đất quán Café Thanh Trúc (địa chỉ số 23, ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, huyện ChâuThành): 440.000 đồng/m2.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Phụ lục 5 ban hành kèm theoQuyết định số 55/2012/QĐ-UBND như sau:

“10. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đấtlàm mặt bằng sản xuất kinh doanh; đất sử dụng vào các hoạt động kinh doanh dịchvụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề: Mức giá được xác địnhbằng 70% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí; trong đó, mức giá thấp nhất trênđịa bàn 04 phường thuộc thị xã Vĩnh Châu là 80.000 đồng/m2”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngànhtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân huyện ChâuThành, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành.

Nơi Nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện CT, TXVC;
- Chi cục Thuế huyện CT, TXVC;
- UBND các xã: Thuận Hòa,
Thiện Mỹ (huyện CT);
- UBND các phường: 1, 2,
Vĩnh Phước, Khánh Hòa (TXVC);
- Công báo tỉnh;
- Lưu: HC, KT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí