ỦY BAN NHÂNDÂN
TNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHQUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tảihướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2429/TTr-STC ngày 25/10/2013, Công văn số 479/STP-XDVB ngày 01/11/2013 của SởTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Banhànhkèm theoQuyếtđịnhnàyQuy địnhqun,sdụng,thanhquyếttoánQubảotrì đưngbtnhTháiNguyên,cụthnhư sau:

(CóQuyđnhchitiếtkèmtheoQuyếtđịnhnày)

Điu2.GiaoSTàicnh,SGiaothôngvntihưngdn,kim tracđơnv, địaphươngtrinkhaithchin.Quyếtđịnhnàycóhiulcsau10ngàyktngày.

Điều3.ChánhVăn pngy bannhândântnh,GiámđốcSTàichính,GiámđcKhobạcNhànướctỉnh,Giámđốc(Thtrưng)cácsở,ban,ngànhthuctnh, Chtchybannhândâncphuyn,Chtchybannhândâncấpxãvàcáctổ chc,cánhâncóliên quanchutchnhimthihànhQuyếtđnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

QUY ĐỊNH

VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH QUYẾT TOÁN QUỸ BẢOTRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1.Qunhchung

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định vềquản lý, sử dụng, thanh toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân liênquan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương trên địa bàntỉnh Thái Nguyên.

3. Nguồn kinh phí của Quỹ

a) Nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phươngtiện giao thông cơ giới đường bộ (thu từ xe ô tô - phần được phân chia cho Quỹđịa phương) và thu từ xe mô tô; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ vàcác nguồn khác theo quy định của pháp luật.

b) Ngân sách địa phương bổ sung cho Quỹ.

4. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thái Nguyên để đảm bảocho quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương.

5. Mở tài khoản:

a) Giao cho Sở Tài chính chịu trách nhiệm mở tàikhoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận kinh phí từQuỹ bảo trì đường bộ trung ương cấp về và thực hiện cấp kinh phí cho các đơn vịtheo quyết định phân bổ của Hội đồng quản lý quỹ.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị được tiếp nhận kinhphí từ quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh cấp về và giao cho quản lý phí ô tô xe máytrên địa bàn huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm mở tài khoản tại Kho bạcNhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận nguồn kinh phí và thực hiện chi từ Quỹ.

6. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán củacác cơ quan Nhà nước theo quy định; hàng năm việc lập kế hoạch, phân bổ, giaokế hoạch và quản lý, thanh toán, quyết toán thu - chi Quỹ thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

7. Quỹ Bảo trì đường bộ phải công khai tình hìnhquản lý, sử dụng Quỹ và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính theoquy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhànước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, cácdoanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ cónguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tàichính.

Điều 2. NộidungchicủaQu

1. Chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trìnhđường bộ.

2. Chi sửa chữa định kỳ (gồm: sửa chữa lớn, sửachữa vừa) đường bộ.

3. Chi sửa chữa đột xuất (khắc phục hậu quả thiêntai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và antoàn giao thông).

4. Chi hoạt động và các khoản chi đảm bảo hoạt độngcủa Hội đồng quản lý Quỹ.

5. Chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trìcông trình đường bộ do Hội đồng quản lý Quỹ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định.

Điều 3.Lpvàgiaokế hoạchthu hàngnămcủaQuỹ

Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách,căn cứ Thông tư hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện do Bộ Tài chính ban hành, Quyết định của Uỷ ban nhân dântỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộtrên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Sở Giaothông vận tải lập kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô (phần đểlại địa phương) của các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dâncấp huyện lập kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bànhuyện gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, tổng hợp kèm thuyếtminh chi tiết cơ sở tính toán trong đó xác định phần trích để lại chi cho đơnvị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại để chi quản lý bảo trì đường bộgửi Sở Tài chính thẩm định.

Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tài chính, Hộiđồng quản lý Quỹ phê duyệt kế hoạch thu của toàn tỉnh và giao kế hoạch chi tiếtcho các đơn vị thực hiện; đồng thời gửi Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nướcđịa phương, lưu tại Sở Tài chính để theo dõi và phối hợp thực hiện.

Điều 4.Lpvàgiaokế hoạchchihàngnămcủaQuỹ

1. Nguyên tắc phân bổ chi:

a) Nguồn kinh phí thu từ ô tô: Do Quỹ bảo trì đườngbộ trung ương trích lại cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương được bố trí cho hệthống đường tỉnh và trích một phần hỗ trợ cho hệ thống đường huyện, đường xã.

b) Nguồn kinh phí thu từ mô tô trên địa bàn huyện(thành phố, thị xã) được sử dụng cho hệ thống đường huyện, đường xã.

2. Lập kế hoạch chi

a) Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch về nhu cầuchi bảo trì hệ thống đường tỉnh; trong đó xác định rõ phần chênh lệch thiếu (kếhoạch chi - kế hoạch thu) ngân sách cần bổ sung, kèm theo thuyết minh chi tiếtcơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên chotừng nhóm nhiệm vụ chi gửi Hội đồng quản lý quỹ.

b)Ubannhândâncấphuyệnlpkếhochvnhucầuchibotrìđưnghuyn, đưngxã,(Lpriêngchotngđơnvịvàcótnghpchungtoànhuyn)kèmtheo thuyếtminhchitiếtcơstínhtoán,đnhng,nguyêntắcphânbvàxácđịnhtht ưutiêncho tngnmnhiệmvụchigiHiđng qunlýquỹ.

c)HiđngqunlýQutổnghpkế hochchica toàntỉnh(Kếhochchiđưclpriêngchotngđơnvcphuynvàcótnghpchungtoàntnh)giSởTàichính;STàichínhthẩmđịnh vàtrìnhUBNDtỉnhgiao kếhochchichoQu.

3. Giao kếhoạchchi:

a) Căn cứ Kế hoạch chi do Uỷ ban nhân dân tỉnhgiao, Hội đồng quản lý Quỹ phân khai, giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vịsử dụng Quỹ; đồng thời gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước địa phương nơicác đơn vị mở tài khoản giao dịch để để theo dõi và phối hợp thực hiện.

b)SởTàichínhcănc phân khai kếhochcaHiđng qunlýQuđểcp kinh phíchocácđơnvquảnlý,s dụngQu.

4.Căncứvàokếhoạchchi, d toánchibotđưngbđưcgiao,cácđơnvquảnlý,sdụngQuthchinqunlý,botcôngtrìnhđưngbtheoquyđịnhhinhành.

5.Đốivớinhiệm vụchicótínhchtđutưthchiệntheoquy trìnhqunlývnđu tưca Nhànướchinhành.

Điều 5.Tmng,thanh tn kinh phítừnnsách nhànưcchoQu

1.QuyđịnhvphươngthcchuyểnkinhphíQu:Hàngquý,căncứsthc thu caQu,nhucuchithchiệncôngtácbảotcôngtrìnhđưngbộ,cơquantài chínhcáccpchuyểnkinhphívàotàikhonca cácđơnvđưc giaoqunlýQuđtạmng,thanhtoánchocác đơnvthchin.

2.Quyđịnhvtạmng,thanhtoáncaKhobạcNhà nước:Thchiệntheoquyđịnhtại Khoản 3, Điều 6,Thông tưs230/2012/TTLT-BTC-BGTVTngày27/12/2012ca LiênBộTàichính- Giaothông vnti.

Điều 6.Quyếttoán thu,chicaQuỹ

1.Quyếttoánthu:UBNDcấphuyệnlpquyếttoán thuphí s dng đưng btxemôtôgiHộiđồngquảnlýQu;HiđồngqunlýQutnghpquyếttoánthu catoànbQu,baogmcảphísdngđưngbtừôtôdoQuTrungươngphânchiachoQuđịaphương.

2.Quyếttoánchi:Cácđơnvđượcgiaoquảnlý,sdụngkinhphícaQubo t đưngb lpbáocáoquyếttoánviệc s dụngkinhphítheomẫubiuvàyêucu caquyếttoánchingânsáchnhànưc theoquyđịnhhinhành.

Báocáoquyếttoánkèmtheobáocáodanhmccôngtrìnhđãđượcgiaokếhoạchtrongnămđnghquyếttoán,chitiếttheonidungchiquyđịnhtiĐiu2caQuy định này.

3.Nộidung,quytrình xétduyt,thẩmđịnh,thôngbáoquyếttoán năm:ThchintheohưngdncaBộTàichínhvxétduyt,thẩmđịnhvàtngbáoquyếttoánnăm đốivicơquanhànhchính,đơnvsnghip,tổchcđượcnhànướchtrvà Ngânsáchcấp(hinnaylàthôngtưs01/2007/TT-BTCngày02/01/2007caBTàichính) cth:

a)SởTàichínhcótráchnhiệm xétduyệtquyếttoánchihàngnămcaSởGiao tngvntingunkinhphíbotrìđưngtnhvàchihoạtđngcaHiđồngqunlýQu;PhòngTàichínhkếhochcphuyệncótchnhiệmxétduyệtquyếttoánnămngunkinh phíbo trì đưnghuyn,xã.

b)Thôngbáophêduyệtquyếttoánbotrìđưng bhàngnăm cacơquantài chínhcóthẩmquyềnđượcgiHiđngquảnlýQu đtnghplàm cơslpkếhoạchthu,chiQubảo trìđưngbđịaphươngnămsau.

c)Đivinhiệm vụchicótínhchấtđu,thchintheoquytrìnhqunlývn đutư,thìngoàiviệc thực hiện quyết toán hàng năm theo quy định; khi công trình hoàn thành bàngiao đưa vào sử dụng, còn phải thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theoquy định hiện hành.

d) Trường hợp quyết toán công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyềnphê duyệt có chênh lệch so với tổng giá trị công trình đã quyết toán các nămthì phần chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào báo cáo quyết toán của đơn vị nămphê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

4. Cuối năm, nguồn thu phí sử dụng đường bộ chưa sử dụng hết được chuyểnsang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 7. Côngtác kiểmtra

Đđảm bảovicsdụngQubotrìđưngbđúngmcđích,cóhiệuqu;SGiaothôngvậnti,Cơquanqunlýđưngbđaphương,HiđồngqunlýQuỹ có tchnhiệm phốihợpvớicơquantàichínhcùngcấpthchinkiểmtrađnhk,đtxuấttìnhhìnhqunlý,s dngQubảotrì đưng b.

Trongquátrìnhqun,kiểm trapháthincáckhoảnchikhôngđúngchếđ,chi sainidungquyđịnhnàyvàcácvănbnquyphạmphápluthiệnhành;đuphi xuất toán thu hiQu;đồngthicánhânraquyếtđịnhchi sai phảichu tch nhimtheoquyđnhcapháplut.

Điều 8.Tổchc thchiện

1.Việcthchiệncác nội dungkháccóliênquan đếnhoạt đng qunlý,s dụng,thanhquyếttoánQubảotđưngbtnhTháinguyênđưcthchintheoNghđịnhs18/2012/NĐ-CPcaChínhphvàThôngtư liên tịchs230/2012/TTLT- BTC-BGTVTngày27/12/2012ca liênBTàichính, Giaothôngvn ti

2.Trongquátrìnhthựchin, nếucó vưngmắcđềnghịcác đơnv,đaphươngphảnánhvềSởTàichính,SởGiaotngvntảiđthammưuchoUbannhândân tnhquyết địnhbsung,điuchỉnhchophù hp./.