ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞNGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy banNhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàntỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 174/TTr-STC ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trênđịa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân ngườinước ngoài) có xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi phải nộp lệ phí trước bạ khi đăngký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ và được miễnlệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTCngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạvà các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 3. Cơ quan thu lệ phí

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định củapháp luật.

Điều 4. Tỷ lệ thu lệ phí

Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở ngườidưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe):

1. Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu là 10% trêngiá tính lệ phí trước bạ.

2. Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi là 2%trên giá tính lệ phí trước bạ.

Điều 5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệphí

1. Đơn vị thu lệ phí tổ chức thu, nộp lệ phí theo đúngmức thu lệ phí quy định tại quyết định này. Thông báo hoặc niêm yết công khaimức thu lệ phí tại trụ sở làm việc và tại văn phòng thu lệ phí.

2. Khi thu lệ phí đơn vị thu lệ phí phải thực hiện lậpvà giao biên lai cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tàichính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

3. Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới10 chỗ ngồi quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơquan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời 100% (một trăm phần trăm) số lệ phí thựcthu được vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

4. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trướcbạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi không quy định tại Quyết định nàyđược thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từthu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung(nếu có).

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký. Thay thế Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban Nhândân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tôchở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở,ngành: Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ngành cóliên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban Nhândân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang