ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2014/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIKHOẢN 1, ĐIỀU 3 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ CẢNG CÁ, BẾN CÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 11/2014/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁIBÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng10 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàucá;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiếtthi hành một số Điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bếncá trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của: Sở Tư pháp tại Báo cáo số 132/TTr-SNNPTNT ngày 25 tháng 11 năm 2014; Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 336/TTr-SNNPTNT ngày 01 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Quy chếquản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụthể như sau:

Đã ban hành: “1. Ban Quản lý các cảng cá, bến cá làđơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, chịu sự quản lý trựctiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.”

Sửa thành: “1. Ban quản lý các cảng cá, bến cá làđơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liênquan, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giao cho một đơn vị hoặc một tổ chứcphù hợp quản lý, khai thác”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Nộivụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnTiền Hải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc Ban Quản lý cáccảng cá, bến cá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực BCHPCLB-TKCN tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Công báo Thái Bình;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh