ỦY BAN NHÂN NTỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/ 2015/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 09 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC CỦA TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ; UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTgngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một ca, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1155/TTr-SNV ngày 23/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Quyết định này quy định về việc thực hiệncơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủtục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chínhnhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trênđịa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các tổchức, cá nhân liên quan đến giải quyết thtục hành chính tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trênđịa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện vàcấp xã, cụ thể:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. UBND cấp huyện.

3. UBND cấp xã.

Điều 4. Cácnguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thờicác thủ tục hành chính tại Quyết định công bthủ tục hànhchính của UBND tỉnh theo quy định.

2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanhchóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thựchiện không quá một lần bằng văn bản hoặc phiếu bổ sung hồ sơ trong suốt quátrình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cáccơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

4. Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổchức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy trìnhthực hiện: Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtrong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 6,Điều 7 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơquan hành chính nhà nước ở địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTgngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Phạm viáp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Cơ chế một cửa được thực hiện tronggiải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một trong các cơ quan quyđịnh tại Điều 2 Quyết định này.

2. Cơ chế một cửa liên thông được thựchiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai;Đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; Lao động –Thương binh và Xã hội; Tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiềucơ quan hành chính nhà nước.

Điều 7. Vị trícủa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củacơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đặt tại Văn phòng cơ quan và chịu sự quảnlý, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củaUBND cấp huyện đặt tại Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; chịu sự quản lý, chỉđạo của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củaUBND cấp xã đặt tại trụ sở UBND cấp xã.

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củacác cơ quan được tổ chức theo ngành dọc thực hiện theo quy định của cơ quan chủquản.

Điều 8. Công chứclàm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Yêu cầu

a) Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phùhợp đáp ứng yêu cầu công việc;

b) Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thầntrách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

c) Có tác phong, thái độ chuẩn mực, cókhả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chếhoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân,tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

c) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiệnthủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phảibổ sung hồ sơ một lần;

d) Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân,tổ chức theo quy định;

đ) Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiếncải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị vớicơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổihoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc khôngphù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

e) Mặc đồng phục và đeo thẻ công chứctheo quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

g) Thực hiện các quy định khác của phápluật,

3. Quyền lợi

a) Được tập huấn về chuyên môn nghiệpvụ và văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức;

b) Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định.

Điều 9. Quản lý công chức làm việctại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chịu sự quản lý trựctiếp, toàn diện của lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. ng chức làmviệc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện thuộc biên chếVăn phòng HĐND và UBND cấp huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của UBND cấp xã là công chức thuộc 07(bảy) chức danh công chức cấp xã được quy định tại Luật Cán bộ, công chức doChủ tịch UBND cấp xã phân công căn cứ vào tình hình cụ thtại địa phương.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Giám đc các sở,ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:

a) Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả (đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập);

b) Btrí và phâncông công chức có chuyên môn phù hợp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả;

c) Ban hành nội quy, quy chế hoạt độngcủa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy chế phi hợp giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các Phòng, ban chuyênmôn;

d) Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị: Nội quy, quy chế hoạt động của Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả; danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định công bốthủ tục hành chính của UBND tỉnh và Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chếmột cửa liên thông được quy định tại Điều 6, Quyết định này; công khai các quyđịnh, thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đtiếp cận, đkhai thác, sử dụng theo quy định;công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính đtạothuận lợi cho việc giám sát.

đ) Thông tin, tuyên truyền để cá nhân,tổ chức biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

e) Tham mưu UBND tỉnh quy định việc thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có liên quan đếngiải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức (nếu có).

g) Tăng cường ứng dụng công nghệ thôngtin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định.

2. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBNDtỉnh bố trí kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trongdự toán ngân sách nhà nước tỉnh hàng năm. Đồng thời, phối hợp với Giám đc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chế độ phụ cấpvà công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcác cấp theo quy định.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thammưu UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn ngân sách tỉnh đcảitạo và xây dựng mới nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả các cấp theo quy định.

4. Giám đc Sở Thôngtin và Truyền thông chủ trì, phối hpvới các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trong việc ứng dụng công nghệ thông tintại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

5. Giám đc Sở Nộivụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiểmtra việc thực hiện cơ chế một ca, cơ chế một cửa liênthông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đồng thời chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chế độphụ cấp và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả các cấp theo quy định.

Điều 11. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc củatổ chức và công dân tại cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 1664/QĐ-UBNDngày 01/8/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã,UBND các xã, phường, thị trấn.

Điều 12. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
-
Bộ Nội vụ;
-
TT TU, TT HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh,
-
CT, PCT UBND tỉnh, TV UBND tỉnh;
-
Như Điều 12;
-
SNội vụ (03 bản);
-
S Tư pháp;
-
LĐVP, Phòng NC-NgV;
-
Trung tâm Tin học - Công báo;
-
Lưu: VT(T-QD141).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm