ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ CƠ QUAN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC; THỜI GIAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC CỦATỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ; GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊNQUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứLuật Tchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứNghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vềthu tiền sử dụng đất;

Căn cứNghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định vềthu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứThông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất;

Căn cứThông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứThông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghịđịnh số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2270/TTr-STNMT ngày 22 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơquan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từngcơ quan, đơn vị; giải quyết liên thông giữa các cơ quan, đơn vị có liên quanthủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức vàhộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;
-
Các thành viên UBND tỉnh;
-
Cục Kiểm tra Văn bản; Cục Kiểm soát TTHC (B Tư pháp);
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông;
-
Công báo tỉnh;
-
Báo Đắk Nông;
-
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
-
Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh;
-
Công báo tỉnh;
-
Các PCVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, NC, KTTH, NN (Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ QUAN TIẾP NHẬN,GIẢI QUYẾT THỦ TỤC; THỜI GIAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠNVỊ; GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNHCHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/ 2015/QĐ-UBND ngày19 tháng 10 năm 2015 củay ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy địnhnày quy định về nơi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, quy trình vàthời gian thực hiện thủ tục giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụngđất; đăng ký biến động về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết tranh chấp đất đaitrên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy bannhân dân các cấp; cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quanthuế; các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan.

2. Tchức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cưở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan sử dụng đất trênđịa bàn tỉnh Đắk Nông (gọi chung là người sử dụng đất).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

1. Đối vớicấp tỉnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối vớicấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đối vớicấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã): Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều4. Cơ quan giải quyết và phối hợp giải quyết thủ tục

1. Cấp tỉnh:

a) Cơ quantham mưu giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quanphối hợp giải quyết: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan thuế; Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đt, cơ quan quản lý nhà nước khácvà tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Cấp huyện:

a) Cơ quantham mưu giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quanphối hợp giải quyết: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện; cơ quan thuế; Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan quản lý nhà nước khác và tổ chức, cánhân có liên quan.

3. Cấp xã:

a) Cơ quangiải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan phốihợp giải quyết: Cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 5. Quy định về thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tụchành chính

1. Bộ phậntiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Điều 3 quy định này có trách nhiệmkiểm tra, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ cho tchức, côngdân theo đúng thời gian quy định trong từng thủ tục hành chính được quy định từĐiều 6 đến Điều 26 quy định này.

2. Cơ quancó thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 4 quy định này có trách nhiệm giảiquyết hồ sơ theo đúng trình tự và thời gian quy định từ Điều 6 đến Điều 26 quyđịnh này đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Trường hp nội dung hồ sơ có sai sót, không đủ điều kiện giải quyết, trong thờihạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồsơ quy định tại Điều 4 quy định này phải ban hành văn bản thông báo và hướngdẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợpquá thời gian quy định mà cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý xong hồ sơ thì phảicó văn bản nêu rõ lý do và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

3. Thờigian thực hiện thủ tục hành chính (tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả) đượctính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian thực hiện nghĩa vụtài chính, thời gian lấy ý kiến của các ngành về tài sản gắn liền với đất, thờigian xem xét xử lý đối với các trường hp sử dụng đất cóvi phạm pháp luật.

Chương III

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT,CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều6. Thời gian thực hiện các bước đối với thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đấtđể xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sửdụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấugiá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thựchiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ởnước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chứcnăng ngoại giao

Tổng thờigian thực hiện không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ, cụ thể như sau:

1. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến bộ phậnchuyên môn trong ngày, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyn hồ sơ trong bui sáng ngày làm việc tiếp theo (01 ngày).

2. Sở Tàinguyên và Môi trường

Lập văn bảnchuyển hồ sơ đến các cơ quan liên quan lấy ý kiến góp ý về nhu cầu sử dụng đất,điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (tùy theo từng hồsơ Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thông qua Hội đồng thẩm định hoặc tổchức họp lấy ý kiến hoặc gửi văn bản lấy ý kiến; trường hpcần thiết thì kiểm tra thực địa) (trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc).

3. Các cơquan được lấy ý kiến hoặc mời tham dự họp hội đồng thẩm đnh:xem xét, góp ý kiến thẩm định gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (trong thi hạn không quá 20 ngày).

4. Cơ quanTài nguyên và Môi trường: Sau khi nhận các ý kiến góp ý hoặc tổng hợp ý kiếncủa Hội đồng thẩm định tại cuộc họp thì Sở sẽ lập văn bản thẩm định nhu cầu sửdụng đất và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (06 ngày làm việc, không kểthời gian đơn vị phải chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ).

Điều7. Thời gian thực hiện các bước thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông quahình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nướccó thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; đối với dự ánkhông phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấpgiấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng côngtrình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người ViệtNam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nướcngoài có chức năng ngoại giao

1. Trường hợpgiao đất không thu tiền sử dụng đất

Tổng thờigian thực hiện không quá 35 (ba mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,cụ thể như sau:

a) Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến bộ phậnchuyên môn trong ngày, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyểnhồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo (01 ngày).

b) Sở Tàinguyên và Môi trường

Tổ chức thẩmđịnh hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàngnăm cấp huyện; trình Ủy ban nhân dân cùng cp quyết địnhgiao đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất; tổ chức bàn giao đất tại thực địa.

Thời gianthực hiện các công việc nêu trên không quá 27 (hai mươi bảy) ngày, không kểthời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

c) Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký ban hànhquyết định giao đất, cho thuê đất, Giấy chứng nhận, chuyển kết quả giải quyết đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho khách hàng (trong thời gian 07 ngàylàm việc).

2. Trường hợpgiao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

Tổng thờigian thực hiện không quá 35 (ba mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,cụ thể như sau:

a) Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến bộ phậnchuyên môn trong ngày, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyểnhồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo (01 ngày).

b) Sở Tàinguyên và Môi trường

Tổ chức thẩmđịnh hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàngnăm cấp huyện; chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụtài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đất, cho thuê đất vàký Giấy chứng nhận; thông báo cho người sử dụng đất thựchiện nghĩa vụ tài chính (nộp phí, lệ phí, tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất)sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trườnghợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất tại thực địa.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 27 (hai mươi bảy) ngày, không kể thờigian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

c) Cơ quanthuế

Xác định sốtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và các khonthu khác (nếu có); thông báo bằng văn bản về tiền sử dụng đất hoặc tiền thuêđất phải nộp và các khoản thu khác (nếu có) chuyển cho cơ quan tài nguyên vàmôi trường và người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện theo quy định của ngành thuế.

d) Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký ban hànhquyết định giao đất, cho thuê đất và Giấy chứng nhận. Thời gian thực hiện khôngquá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của cơ quan tài nguyênvà môi trường; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả đtrả cho người sử dụng đất.

3. Trường hợpỦy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công íchcủa xã, phường, thị trấn

Tổng thờigian thực hiện không quá 20 (hai mươi) ngày, cụ thể như sau:

a) Ủy bannhân dân cấp xã

Tổ chức thẩmđịnh, nếu đủ điều kiện thì chuyển thông tin thửa đất cho Chi Cục thuế cấp huyệnđể xác định đơn giá tiền thuê đất. Sau khi có thông báo của cơ quan thuế tiếnhành ký Hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất. Bàn giao đất tại thực địa chongười sử dụng đất.

b) Chi cụcthuế các huyện, thị xã

Thông báođơn giá tiền thuê đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất, thờigian thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian thực hiện thủ tụchành chính.

Điều8. Thời gian thực hiện các bước đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đấtphải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

Tng thời gian thực hiện không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ, cụ thể như sau:

1. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến bộ phậnchuyên môn trong ngày, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyểnhồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo (01 ngày).

2. Cơ quanTài nguyên Môi trường

Tổ chức thẩmđịnh hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét nhu cầu sử dụng đất, sự phù hợp với kếhoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuếxác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phépchuyển mục đích sử dụng đất và ký Giấy chứng nhận; thông báo cho người sử dụng đấtthực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp phí, lệ phí, tiền sử dụng đất theo quy địnhcủa pháp luật).

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 24 (hai mươi bốn) ngày, không kể thờigian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Cơ quanthuế

Xác địnhnghĩa vụ tài chính phải nộp do chuyển mục đích sử dụng đất; thông báo bằng vănbản về nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên và môi trường, người sử dụngđất. Thời gian thực hiện theo quy định của ngành thuế.

4. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký ban hànhquyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và ký Giấy chứng nhận. Thời hạnkhông quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của cơ quan tàinguyên và môi trường, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả để trả cho người sử dụng đất.

Chương IV

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤCĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀTÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều9. Thời gian thực hiện các bước thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tổng thờigian thực hiện không quá 10 (mười) ngày, trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiềungười sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 (năm mươi) ngày; cụ thểnhư sau:

1. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môntrong ngày (01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồsơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngàythì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quanTài nguyên và Môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; kiểm tra thực địa(nếu có); thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộpphí, lệ phí); in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắnliền với đất; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển hồ sơ đã giảiquyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 06 (sáu) ngày làm việc.

3. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký Giấy chứngnhận, thời gian thực hiện không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đượctờ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Điều 10. Thời gian các bước thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận dobị mất

Tổng thờigian thực hiện không quá 30 (ba mươi) ngày, cụ thể như sau:

1. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môntrong ngày (01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồsơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngàythì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; kiểm tra thực địa(nếu có); thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộpphí, lệ phí); in Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứngnhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trảcho người sử dụng đất.

Thi gian thực hiện các công việc trên không quá 22 (hai mươi hai) ngày.

3. Ủy bannhân dân cấp xã (trong trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư)

Niêm yếtthông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; xác nhận vềviệc mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấychứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

4. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký Giấy chứngnhận, thời gian thực hiện không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đượctờ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Điều11. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Tổng thờigian thực hiện không quá 30 (ba mươi) ngày. Đối với các xã miền núi, vùng sâu,vùng xa, vùng có điu kiện kinh tế -xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 (mười lăm) ngày(không kthời gian trích đo địa chính thửa đất, thời gianngười sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), cụ thể như sau:

1. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môntrong ngày (01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồsơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì y ban nhân dân cp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyệntrong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trườnghợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làmviệc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chuyển thông tin địachính, tiếp nhận chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp phí, lệ phí,tiền sử dụng đất); in Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhândân cùng cấp ký Giấy chứng nhận.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 23 (hai mươi ba) ngày.

3. Ủy bannhân dân cấp xã (trong trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư)

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranhchấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơicó đất; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồsơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

4. Cơ quanthuế

Xác định sốtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và các khoản thu khác (nếu có);thông báo bằng văn bản về tiền sử dụng đất phải nộp và các khoản thu khác (nếucó) chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường và người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện theo quy định của ngành thuế.

5. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký Giấy chứngnhận, thời gian thực hiện không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đượctờ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường, chuyển hồ sơ đã giải quyết choBộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Điều12. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợpchuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnhoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từthuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tổng thờigian thực hiện không quá 30 (ba mươi) ngày (không kể thời gian trích đo địachính thửa đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì thời gianthực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc,cụ thể như sau:

1. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môntrong ngày (01 ngày). Trường hp hộ gia đình, cá nhân, cộngđồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xãchuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chuyển thông tin địachính, tiếp nhận chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp phí, lệ phí,tiền sử dụng đất); chỉnh lý Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộphận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Thi gian thực hiện các công việc trên không quá 29(hai mươi chín) ngày.

3. Cơ quanthuế

Xác định sốtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và các khoản thu khác (nếu có);thông báo bằng văn bản về tiền sử dụng đất phải nộp và các khoản thu khác (nếucó) chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường và người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện theo quy định của ngành thuế.

Điều13. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tàisản gắn liền với đất

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 15 (mười lăm) ngày. Đối với các xã miềnnúi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thờigian thực hiện được tăng thêm 15 ngày (không kể thời gian trích đo địa chínhthửa đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trường hợpngười sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiệnthủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc, cụ thể nhưsau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dâncấp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trongthời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơnhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếptheo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chuyển thông tin địachính, tiếp nhận chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp phí, lệ phí,tiền sử dụng đất); chỉnh lý Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộphận tiếp nhận và trả kết quả đtrả cho người sử dụng đt.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 14 (mười bốn) ngày.

3. Cơ quanthuế

Xác định sốtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và các khoản thu khác (nếu có);thông báo bằng văn bản về tiền sử dụng đất phải nộp và các khoản thu khác (nếucó) chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường và người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện theo quy định của ngành thuế.

Điều 14. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký biến động quyền sửdụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyểnnhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụngđất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 10 (mười) ngày. Đối với các xã miền núi,vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gianthực hiện được tăng thêm 15 (mười lăm) ngày (không kể thời gian trích đo địachính thửa đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì thời gianthực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 05 (năm) ngày làm việc,cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợphồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong bui sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chuyển thông tin địachính, tiếp nhận chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp phí, lệ phí);chỉnh lý Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đtrảcho người sử dụng đt.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 09 (chín) ngày.

3. Cơ quanthuế

Xác định sốtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và các khoản thu khác (nếu có);thông báo bằng văn bản về tiền sử dụng đất phải nộp và các khoản thu khác (nếucó) chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường và người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện theo quy định của ngành thuế.

Điều15. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại,góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 05 (năm) ngày làm việc. Đối với các xãmiền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thìthời gian thực hiện được tăng thêm 15 (mười lăm) ngày, cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày làm việc (01 ngày). Trường hợp hồ sơ nhậnsau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chỉnh lý Giấy chứngnhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trảcho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 04 (bốn) ngày làm việc.

Điều16. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụngđất và tài sản trên đất, kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợpphải được phép của cơ quan có thẩm quyền

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 55 (năm mươi lăm) ngày (bao gồm cả thờigian thẩm định nhu cầu sử dụng đất). Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa,vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm15 (mười lăm) ngày (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất, thời gianngười sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), cụ thểnhư sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cótrách nhiệm chuyn hồ sơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày(01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủyban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồsơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Tổ chứckiểm tra xác minh tại thực địa và lập Biên bản xác minh thực địa, tổ chức thẩmđịnh nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụngđất theo quy định; chuyển thông tin địa chính, tiếp nhận chứng từ chứng minh đãthực hiện nghĩa vụ tài chính; thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩavụ tài chính (nộp phí, lệ phí, tiền sử dụng đất); trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,chỉnh lý Giấy chng nhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết choBộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 47 (bốn mươi bảy) ngày.

3. Cơ quanthuế

Xác định sốtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và các khoản thu khác; thông báo bằngvăn bản về tiền sử dụng đất phải nộp và các khoản thu khác chuyển cho cơ quantài nguyên và môi trường và người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện theo quy định của ngành thuế.

4. Vănphòng Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Trình Ủyban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,thời gian thực hiện không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được tờtrình của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Điều17. Thời gian các bước thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 20 (hai mươi) ngày. Đối với các xã miềnnúi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thờigian thực hiện được tăng thêm 15 ngày. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầucấp đổi Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăngthêm không quá 05 (năm) ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày làm việc (01ngày). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy bannhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơđến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thi hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngàylàm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chỉnh lý Giấy chứngnhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trảcho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 19 (mười chín) ngày.

Điều18. Thời gian các bước thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 15 (mười lăm) ngày. Đối với các xã miềnnúi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thờigian thực hiện được tăng thêm 15 ngày, cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dâncấp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trongthời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Lập biên bảnkết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; ghi nội dung đính chính vào Giấychứng nhận đã cấp có sai sót; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký đính chính Giấychứng nhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đểtrả cho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 11 (mười một) ngày.

3. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký xác nhậnGiấy chng nhận, thời gian thực hiện không quá 03 (ba)ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Điều19. Thời gian các bước thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khôngđúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sảngắn liền với đất phát hiện

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 15 (mười lăm) ngày. Đối với các xã miềnnúi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày, cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dâncấp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trongthời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Lập thủ tụcđể cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật;in Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận; chuyểnhồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sửdụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 11 (mười một) ngày.

3. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký Giấy chứngnhận, thời gian thực hiện không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đượctờ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Điều20. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trườnghợp được nhà nước giao đất để quản lý

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 30 (ba mươi) ngày (không kể thời giantrích đo địa chính thửa đất), cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong bui sáng ngày làmviệc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Trích lục bảnđồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địachính thửa đất do người sử dụng đất nộp; Cập nhật thông tin thửa đất, đăng kývào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộphận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 29 (hai mươi chín) ngày.

Điều 21. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đấtlần đầu

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 30 (ba mươi) ngày (không kể thời giantrích đo địa chính thửa đất), cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày tiếptheo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Cập nhậtthông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyểnhồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đtrả cho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 29 (hai mươi chín) ngày.

Điều 22. Thời gian các bước thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đấtnông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 10 (mười) ngày. Đối với các xã miền núi,vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gianthực hiện được tăng thêm 15 ngày (không kể thời gian trích đo địa chính thửađất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; cập nhật, chỉnh lýhồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; in Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đã giải quyếtcho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 06 (sáu) ngày làm việc.

3. Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền

Ký Giấy chứngnhận, thời gian thực hiện không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đượctờ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Điều23. Thời gian các bước thực hiện thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đấttrong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhànước có thẩm quyền

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 15 (mười lăm) ngày. Đối với các xã miềnnúi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thờigian thực hiện được tăng thêm 15 ngày (không kể thời gian trích đo địa chínhthửa đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trường hợpngười sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiệnthủ tục hành chính được tăng thêm không quá 05 (năm) ngày làm việc, cụ thể nhưsau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ cho bộ phận chuyên môn trong ngày (01 ngày). Trường hợp hồ sơ nhận sau 16giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

2. Cơ quantài nguyên và môi trường

Thẩm tra hồsơ, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết hồ sơ; chỉnh lý Giấy chứngnhận; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trảcho người sử dụng đất.

Thời gianthực hiện các công việc trên không quá 14 (mười bốn) ngày.

Chương V

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤTĐAI

Điều 24. Thời gian các bước thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đaithuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 60 (sáu mươi) ngày, (không tính thời gianUBND các cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hòagiải thành và có sự thay đổi về ranh giới thửa đất), cụ thể nhưsau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ đến lãnh đạo UBND cấp xã trong ngày để chỉ đạo thực hiện, trường hợp hồ sơnhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếptheo.

2. Lãnh đạocấp xã giao nhiệm vụ cho người có thẩm quyền tiến hành thẩm tra, xác minh tìmhiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quando các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sửdụng đất.

- Thành lậpHội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.

- Tổ chứccuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồnghòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Sau thờihạn 10 (mười) ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấpcó ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biênbản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hộiđồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bảnhòa giải thành hoặc không thành.

- Trường hợphòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong cácbên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì UBND xã lập biên bản hòa giải khôngthành, chuyển biên bản hòa giải tới bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả, hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyềngiải quyết tranh chấp tiếp theo.

- Trường hợphòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụngđất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến Phòng Tài nguyênvà Môi trường đối với trường hp tranh chấp đất đai giữahộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môitrường đối với các trường hợp khác.

- Phòng Tàinguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùngcấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứngnhận quyền sử dụng.

Điều 25. Thời gian các bước thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đấtđai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 60 (sáu mươi) ngày, cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồsơ đến lãnh đạo UBND cấp huyện trong ngày đchỉ đạo cơquan có thẩm quyền giải quyết, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thìchuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo (01 ngày).

2. Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết 02 (hai)ngày làm việc.

3. Cơ quantham mưu có nhiệm vụ:

- Trường hợphồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giảigiữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấngiải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủtịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai(trong thời hạn không quá 50 ngày).

- Trường hợphồ sơ không đủ điều kiện giải quyết. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Cơquan có thẩm quyền giải quyết ban hành văn bản chuyển trả hồ sơ, đồng thời hướngdẫn các vấn đề có liên quan theo quy định.

4. Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyếtđịnh công nhận hòa giải thành. Chuyn quyết định giảiquyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả để trả kết quả cho các bên tranh chấp, đồngthi gửi tới các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụliên quan (trong thời hạn 06 ngày làm việc).

5. Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho các bên tranh chấp (trong thời hạn 01ngày làm việc).

Điều26. Thời gian các bước thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộcthẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

Tổng thờigian thực hiện thủ tục này không quá 75 (bảy mươi lăm) ngày, cụ thể như sau:

1. Sau khinhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra thuộc Sở giải quyết,trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sángngày làm việc tiếp theo (01 ngày).

2. Cơ quantham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chứchòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quanđể tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranhchấp đất đai (trong thời hạn 67 ngày).

3. Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết địnhcông nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân cóquyn và nghĩa vụ liên quan (trong thời hạn 07 ngày làm việc).

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều27. Trách nhiệm thực hiện

1. UBND cáccấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục thuộclĩnh vực đất đai theo đúng Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cơ quanthuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trongviệc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đấtvà các thủ tục khác đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Thủ trưởngcác cơ quan có liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đaichịu trách nhiệm thi hành quyết định này; có trách nhiệm phbiến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc sự quảnlý của mình về nơi tiếp nhận hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết.

Điều 28. Xử lý vướng mắc

Trong quátrình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước vềđất đai, cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân sử dụng đất phản ánh kịp thời về Sở Tàinguyên và Môi trường để hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp./.