ỦY BAN NHÂN DÂNHÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệvà Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học vàcông nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 618/TTr-SKH &CN ngày 22 tháng 7 năm 2016 vàđề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1833/TTr-SNV ngày 29 tháng 7 năm2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SởKhoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí vàchức năng

1. Sở Khoa học và Công nghệ thành phốHà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânThành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nướcvề khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học vàcông nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạtnhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạmvi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấuvà tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủyban nhân dân Thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra,kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Dự thảo Quyếtđịnh, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các đề án, dự án về khoahọc và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cáchhành chính nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Các cơ chế, chính sách, biện phápthúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giaocông nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứngdụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; quyết định việc thành lậpvà quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ củađịa phương theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo văn bản quy định về điềukiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tiêuchuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của PhòngKinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhândân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sápnhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;thành lập các Hội đồng tư vấn khoa họcvà công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, hướng dẫn của BộKhoa học và Công nghệ;

b) Dự thảo quyết định về giao quyền sởhữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụngngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy địnhcủa pháp luật;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệtthuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vựckhoa học và công nghệ;

d) Dự thảo các văn bản quy định vềquan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các Sở, ban, ngànhcó liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thựchiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chínhsách về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin,tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật vềkhoa học và công nghệ của địa phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa họcvà công nghệ.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăngký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấyđăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theophân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân Thành phố.

5. Lập kế hoạch và dự toán chi đầu tưphát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hàng nămdành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cáccơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnhvực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước vàLuật khoa học và công nghệ.

6. Về quản lý hoạt động nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ:

a) Tổ chức việc xác định, đặt hàng,tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ;tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát quátrình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụngngân sách nhà nước;

c) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánhgiá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủyban nhân dân Thành phố đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá,nghiệm thu;

d) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kếtquả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nướccủa tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các Sở, ban, ngành củađịa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và côngnghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phụcvụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

e) Thành lập các Hội đồng tư vấn khoahọc và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấphoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Về phát triển thị trường khoa họcvà công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệvà tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức khảo sát, điều tra đánhgiá trình độ công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn,kiểm tra hoạt động các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ,các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoahọc và công nghệ tại địa phương;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhântrong hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ;

c) Tổ chức thực hiện việc đăng ký vàkiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện,chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập và chứngnhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn;

đ) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyểngiao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, định giá,giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyểngiao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định côngnghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hộivà các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

e) Đề xuất các dự án đầu tư phát triểntiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi đượccơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

g) Tổ chức thực hiện cơ chế, chínhsách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồidưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của địa phương.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiếnbộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quảnghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt độngkhoa học và công nghệ khác; phối hợptriển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngânsách nhà nước tại địa phương.

9. Về sở hữu trí tuệ:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗtrợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu côngnghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệukhác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhântiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữucông nghiệp;

c) Chủ trì triển khai các biện pháp đểphổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địaphương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí,phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

d) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thựchiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quyđịnh của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Tổ chức việc xây dựng và tham giaxây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩnkỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩnquốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánhgiá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơsở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luậtvề tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đốivới các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công,phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địaphương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏiđáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mạitrên địa bàn;

e) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụliên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

g) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệuchuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiệnviệc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạmvi được công nhận hoặc được chỉ định;

h) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấuđịnh lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàngđóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra vềđo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạtđộng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật;tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giámsát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đolường, chất lượng hàng hóa;

k) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệmphục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượngsản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sảnxuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên địa bànvà nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấphoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệthống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Về ứng dụng bức xạ và đồng vịphóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Về ứng dụng bứcxạ và đồng vị phóng xạ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình,dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụphát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồngvị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;

- Quản lý các hoạt động quan trắcphóng xạ môi trường trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹthuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

b) Về an toàn bứcxạ và hạt nhân:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký vềan toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp,ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Quản lý việc khai báo, thống kê cácnguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy địnhcủa pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát vàxử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tạiđịa phương.

12. Về thông tin, thống kê khoa họcvà công nghệ:

a) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thựchiện việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ tại địa phương;

b) Xây dựng và phát triển hạ tầngthông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệuquốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ củađịa phương;

c) Tổ chức và thực hiện xử lý, phântích - tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo,quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hộitại địa phương;

d) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và tổchức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địaphương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợpvề khoa học và công nghệ;

đ) Triển khai các cuộc điều tra thốngkê về khoa học và công nghệ tại địa phương;

e) Quản lý, xây dựng và phát triểncác nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hiệp thư việnViệt Nam về các nguồn thông tin khoa học và công nghệ;

g) Tổ chức các chợ công nghệ - thiếtbị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạngInternet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩmvà cung cấp thông tin khoa học và công nghệ;

h) Tổ chức hoạt động dịch vụ tronglĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ;in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiệnkhoa học và công nghệ.

13. Về dịch vụ công:

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thựchiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện các quy trình,thủ tục, định mức kinh tế kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ côngthuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợcho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định củapháp luật.

14. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quảnlý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, tổ chứckinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoahọc và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủyquyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

16. Thực hiện công tác thanh tra, kiểmtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quyđịnh của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủyban nhân dân Thành phố; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định vềphòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cácvi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của phápluật.

17. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở theo hướngdẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chếcông chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộcSở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối vớicông chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy địnhcủa pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức chuyên trách quản lýkhoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinhtế và Hạ tầng cấp huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động củacác hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và côngnghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật.

20. Quản lý và chịu trách nhiệm vềtài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủyquyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

21. Tổng hợp thông tin, báo cáo địnhkỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giaovới Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy bannhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định củapháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổchức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốcvà không quá 03 Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sởtheo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở,chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sởđược quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 củaChính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giámđốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc vàtrực thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụđược phân công;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu vàthực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các đơn vị hành chính:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý khoa học;

đ) Phòng Quản lý công nghệ;

e) Phòng An toàn bức xạ và hạt nhân;

g) Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ;

h) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngcó tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc:

a) Trung tâm Thông tin và Thống kêkhoa học và công nghệ;

b) Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa họcvà công nghệ.

Điều 4. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng ngườilàm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị tríviệc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt độngvà nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơquan, tổ chức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyềngiao.

Điều 5. Điều khoảnchuyển tiếp

1. Các tổ chức sau thuộc Sở sẽ được sắpxếp theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Sáp nhập Trung tâm ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám địnhcông nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

b) Quỹ Phát triển khoa học và côngnghệ thành phố Hà Nội được sắp xếp, kiện toàn theo đề án sắpxếp chung các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố;

c) Ban Quản lý các dự án từ nguồn vốnngân sách được sắp xếp, kiện toàn theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng.

d) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cótrách nhiệm chủ động phối hợp với Giám đốc SởNội vụ và các Sở, ngành có liên quan xây dựng đề án tổ chức lại các đơnvị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhànước và Thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phốxem xét, quyết định.

2. Đối với nhữngtrường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặcđược bổ nhiệm vào chức mới có phụ cấp chức vụ lãnhđạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy địnhtại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủtướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnhđạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Điều 6. Điều khoảnthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 29tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Như điều 6;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP, Phòng: TKBT, NC, KT, TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nguyễn Đức Chung