HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 27-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC ĐI THAM GIA CẢI TẠONÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Hội đồngChính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 25-1-1978;
Để tạo điều kiện cho các tỉnh miền Nam làm tốt công tác cải tạo xã hội chủ nghĩađối với nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

1. Giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệpđiều động khoảng …(1) cán bộ của các hợp tác xã nông nghiệp ở miềnBắc đi tham gia cải tạo nông nghiệp ở miền Nam trong thời gian 4 năm. Các hợptác xã nông nghiệp ở miền Bắc có vinh dự và trách nhiệm đưa cán bộ vào miền Namcần chọn cán bộ tốt, có năng lực và đạo đức để Bộ Nông nghiệp bồi dưỡng trướckhi vào miền Nam công tác.

2. Cán bộ hợp tác xã nông nghiệp ởmiền Bắc đi tham gia cải tạo nông nghiệp ở miền Nam được hưởng các chế độ sauđây:

a) Được cấp sinh hoạt phí hàngtháng (tính theo tiền Ngân hàng quốc gia Việt Nam):

- Làm chức năng chủ nhiệm được cấp60 đồng;

- Làm chức năng phó chủ nhiệm vàcán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật được cấp 55 đồng;

- Làm chức năng đội trưởng đội sản xuấtđược cấp 50 đồng;

b) Được hưởng các khoản phụ cấp khuvực, phụ cấp đông con (nếu có), chế độ công tác phí, chế độ nghỉ phép năm, chếđộ khám bệnh và điều trị như đối với công nhân, viên chức Nhà nước. Nếu bị tainạn lao động cũng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

c) Khi điều động được hưởng khoảntrợ cấp một lần theo mức:

- Đến công tác ở các huyện đồngbằng được trợ cấp một lần là 70 đồng;

- Đến công tác ở các huyện miền núiđược trợ cấp một lần là 120 đồng. Nếu lên rẻo cao hoặc đến hải đảo xa được trợcấp một lần là 170 đồng.

d) Trong thời gian công tác, đượcmua lương thực, thực phẩm, vải mặc theo định lượng và giá cả như đối với côngnhân, viên chức Nhà nước. Được phân phối các hàng công nghệ phẩm khác tùy theokhả năng của Nhà nước.

e) Khi hoàn thành nhiệm vụ trở vềhợp tác xã cũ ở miền Bắc sẽ được phụ cấp một khoản tiền bằng hai tháng sinhhoạt phí cộng với phụ cấp khu vực và phụ cấp đông con (nếu có). Sau khi hoànthành nhiệm vụ, nếu cán bộ nào muốn ở lại công tác và sinh sống tại miền Nam vàđược địa phương yêu cầu sẽ được Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận tiện để ở lại.

Để vừa giúp đỡ gia đình, vừa tránhsự chênh lệch về thu nhập giữa cán bộ biệt phái đến và cán bộ địa phương, hàngtháng cán bộ hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc vào miền Nam công tác chỉ đượclĩnh một số tiền bằng định suất của cán bộ hợp tác xã địa phương để chỉ dùngcho bản thân, số lương còn lại sẽ được Nhà nước chuyển về cho gia đình lĩnh.Trường hợp không có gia đình lĩnh phần lương còn lại thì gửi vào quỹ tiết kiệmcho đến khi hết nhiệm kỳ công tác hoặc khi có việc cần thiết phải chi dùng.

3. Kinh phí để chi lương và phụ cấpcho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc đi tham gia cải tạo nông nghiệp ởmiền Nam tính vào kinh phí viện trợ cho nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp có kế hoạchcụ thể phân phối cán bộ cho các địa phương ở miền Nam và lập dự trù kinh phí đểBộ Tài chính cấp cho các địa phương sử dụng cán bộ.

4. Bộ Nông nghiệp, Bộ Lao động, BộTài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

(1) Không in số liệu cụ thể