BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG - SÂN BAY VŨNG TÀU THÀNH CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG VŨNG TÀU
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng - sân bay Vũng Tàu thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (25b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Công Nghiệp

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?