ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGÀNH LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;

- Để vận dụng thực hiện Nghịquyết 134/HĐBT ngày 16/10/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về phân cấp quản lý lươngthực, phù hợp với điều kiện và tình hình của thành phố, trên tinh thần cải tiếnhợp lý hóa tổ chức song song với cải tạo sắp xếp, tổ chức lại ngành lương thựccủa thành phố theo nguyên tắc tổ chức tinh gọn khắc phục hành chánh bao cấp,chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa;

- Sau khi đã được sự chấp thuậncủa Ban Thường vụ Thành ủy và có sự nhất trí của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lươngthực;

Theo đề nghị của các đồng chíGiám đốc Sở Lương thực, Giám đốc Công ty Kinh doanh lương thực thành phố vàTrưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tổ chức sắp xếplại và kiện toàn tổ chức quản lý ngành lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1/- Sở Lương thực là cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, giúp Ủy ban quản lý Nhà nước ngànhlương thực trong phạm vi toàn thành phố Hồ Chí Minh (có văn bản riêng).

2/- Công ty Lương thực thành phốHồ Chí Minh là đơn vị kế hoạch toàn diện trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố,có nhiệm vụ kinh doanh và sản xuất chế biến phục vụ các yêu cầu về lương thựcvà sản phẩm lương thực chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có văn bảnriêng).

Ở mỗi quận, huyện có một Cửahàng lương thực trung tâm trực thuộc Công ty lương thực thành phố. Cửa hàngchịu sự quản lý toàn diện của Công ty lương thực thành phố, đồng thời chịu sựquản lý song trùng của Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện.

3/- Chấm dứt hoạt động các Phònglương thực quận và huyện. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm quảnlý Nhà nước đối với mọi hoạt động lưu thông phân phối lương thực, chế biếnlương thực, cải tạo thị trường lương thực trên địa bàn quận, huyện.

Điều 2.- Giám đốc SởLương thực có trách nhiệm :

a)- Bàn giao các cơ sở vật chấtkỹ thuật đang trực thưộc Sở cho Giám đốc Công ty Lương thực thành phố bao gồm :màng lưới kho tàng, phương tiện vận tải, các xí nghiệp xay xát về chế biếnlương thực các phương tiện vật tư thiết bị khác của ngành lương thực thành phố.Việc bàn giao và tiếp nhận thực hiện theo đúng nguyên tắc thể lệ quy định củaNhà nước.

b)- Điều chỉnh bố trí sắp xếpnhân sự cần thiết bảo đảm chức năng, nhiệm vụ của Sở, theo nguyên tắc tổ chứcbộ máy của Sở tinh gọn có hiệu lực.

c)- Đối với số cán bộ công nhânviên dôi ra, Giám đốc Sở Lương thực bàn thỏa thuận với Giám đốc Công ty lươngthực thành phố điều chuyển cán bộ cần thiết tăng cường cho Công ty. Phối hợpvới Ban Tổ chức chánh quyền thành phố điều chuyển số cán bộ công nhân viên cònlại cho công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh và cho các yêu cầu nhiệmvụ khác.

Việc điều chỉnh bố trí sắp xếpcán bộ thực hiện theo nguyên tắc phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy và Ủy banNhân dân thành phố.

Điều 3.- Giám đốc Công tyLương thực thành phố có trách nhiệm :

a)- Chủ trì phối hợp với Giámđốc Sở Lương thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Trưởng Ban Tổ chứcchánh quyền thành phố tổ chức thực hiện : hợp nhất hai hệ bán lương thực theogiá cung cấp và theo giá kinh doanh :

- Tổ chức cửa hàng lương thựctrung tâm quận, huyện trên cơ sở hợp nhất và sắp xếp lại Phòng Lương thực Cửahàng lương thực (bán cung cấp) Cửa hàng kinh doanh lương thực.

- Sắp xếp bố trí cán bộ côngnhân viên bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ của ngành lương thực ở quận, huyện. Số cánbộ công nhân viên dôi ra, do Ủy ban Nhân dân quận điều động bố trí sử dụng vàocông tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh và các yêu cầu nhiệm vụ khác củaquận.

b)- Chuyển Công ty kinh doanhlương thực thành Công ty Lương thực thành phố, sắp xếp kiện toàn tổ chức theoquy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, về tổ chức và hoạt động Công ty Lươngthực thành phố, trên nguyên tắc tổ chức tinh gọn, hoạt động có hiệu quả kinhtế.

Điều 4.- Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các văn bản của thành phố đã ban hànhtrước đây trái với quyết định này.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thànhphố, Giám đốc Sở Lương thực, Giám đốc Công ty Lương thực thành phố, Thủ trưởngcác Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận,huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Lương thực “để báo cáo”
- Ban TC của CP “để báo cáo”
- Ban TV/TU- Các đc TT.UBND.TP
- VP/TU và các Ban của TU
- UBKH.TP, Sở TC. NH Nhà nước TP, Sở Lao động, Ban CT.CTN.TP
- CA (PC.13) – Ban TCCQ.TP
- UBND các quận, huyện
- TH (NC – TM)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh