CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 709/TTr-CP ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 270/QĐ-CTN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Trương Minh An, sinh ngày 20/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Hertshoorntraat 32, 4621 CR Bergen Op Zoom

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Mai Linh, sinh ngày 29/7/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Overlanderestraat 581, 1445 CZ Purmerend

Giới tính: Nữ

3. Trần Duy Ân, sinh ngày 15/4/1972 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Pastoor Mulkemstraat 27, 6222 EP Maastricht

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 28/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Cuortine 31, 9712 Me Groningen

Giới tính: Nam

5. Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh ngày 06/3/1983 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Kostrerloren Straat 911, 1382 DC Weesp

Giới tính: Nữ

6. Đào Bá Phương, sinh ngày 11/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Staalmeesterslaan 328, 1057 PC Amsterdam

Giới tính: Nam

7. Trần Huỳnh Chiến, sinh ngày 12/9/1996 tại Long An

Hiện trú tại: Anubisplantsoen 1, 1363 XM Almere

Giới tính: Nam

8. Trần Thu Hà, sinh ngày 05/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: javalaan 57, 3333 AH Zwijndrecht

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Vĩnh Thiện, sinh ngày 18/12/1980 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Pastoor Mulkemstraat 27, 6222 EP Maastrich

Giới tính: Nữ

10. Trương Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 03/01/1992 tại Long An

Hiện trú tại: Gangeslaan 34, 1448 BW Purmerend

Giới tính: Nữ

11. Trương Ngọc Điệp, sinh ngày 01/8/1963 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Forrsythainlaan 22, 1834 EL Sint Pancras

Giới tính: Nữ

12. Bùi Thị Thu Hương, sinh ngày 04/01/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rostockstraat 139, 8232 DD Lelystad

Giới tính: Nữ

13. Tiêu Lệ Cương, sinh ngày 02/10/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Johan Jongkindstraat 27, 1318 LT Almere.

Giới tính: Nữ