ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-Tg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện;

Căn cứ Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT ngày 01/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trực thuộc Thanh tra sở Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 142/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh 2019.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBATGT Quốc gia (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Giao Thông vận tải;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt nam;
- Cục Hàng hải Việt nam;
- C
ác Sở: GTVT, TC, TNMT, CT;
- Cảng vụ hàng hải TT Huế;
- Chi cục Quản lý Đường bộ 11.6;
- Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;
- Đài PTTH tỉnh (TRT), VTVT 8, Báo TT Huế;
- Lưu VT, NC, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Bộ Công an về việc tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo đảm TTATGT.

Phát huy hiệu quả đã đạt được; thực hiện đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn một cách bền vững, đi đến chấm dứt tình trạng xe quá tải, xe cơi nới, vi phạm kích thước thành thùng hàng lưu hành trên đường bộ.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động kết hợp với biện pháp cưỡng chế và đề ra các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động vận tải đường bộ, xếp dỡ hàng hóa; tạo môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, lành mạnh.

3. Coi trọng nhiệm vụ KSTT phương tiện, góp phần bảo vệ và duy trì tuổi thọ của công trình đường bộ, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của các cơ quan nhà nước có chức năng và đặc biệt là chính quyền địa phương và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tuần tra, kiểm soát tải trọng xe.

4. Việc KSTT phương tiện phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, chính xác, hiệu quả và không gây cản trở, ùn tắc giao thông. Các lực lượng kiểm soát tải trọng phương tiện phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định. Nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động (Trạm KTTTX)

- Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải; hoạt động, vận hành và bảo trì theo Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/2/2017 của Bộ GTVT Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ đxác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Quyết định số 1472/QĐ-TCĐB ngày 11/9/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt nam ban hành Quy trình vận hành và bảo trì Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Trạm trưởng có trách nhiệm phân công, điều hành Trạm, quản lý, sử dụng và bảo trì bộ cân lưu động theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy chuẩn quy định hiện hành; duy trì trạng thái hoạt động của thiết bị cân tốt giữa hai kỳ kiểm định, kiểm chuẩn theo quy định; kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa vào hoạt động.

- Nhân viên vận hành Trạm KTTTX lưu động đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ GTVT; đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải theo quy định; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm hoặc báo cáo sai số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe.

2. Thời gian hoạt động, phối hợp tại Trạm KTTTX

- Trạm KTTTX duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định.

- Về phối hợp: Ngoài thực hiện nhiệm vụ của ngành mình theo phân định thẩm quyền sau khi kết thúc Kế hoạch 12593 của Liên bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an; phối hợp đột xuất khi có yêu cầu. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông tăng cường phối hợp về kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, đường tránh Huế tối thiểu một quý một đợt, mi đt ít nhất 15-20 ngày.

3. Phương pháp kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Phương pháp kiểm tra: Khi phát hiện phương tiện thuộc đối tượng kiểm soát có dấu hiệu vi phạm, lực lượng làm việc tại Trạm cân tiến hành dừng phương tiện, hướng dẫn xe vào vị trí cân; đo, kiểm tra kích thước thành thùng hàng; kiểm tra giấy tờ của phương tiện, người lái và hàng hóa; trực tiếp vận hành cân kiểm tra tải trọng, xác định tình trạng và mức độ quá tải, yêu cầu lái xe tự hạ tải, cân kiểm tra lại sau khi xe đã hạ đủ tải theo quy định.

- Xử lý vi phạm: Xe sau khi cân kiểm tra tải trọng, đo kích thước xác định được vi phạm chở quá khổ gii hạn, quá tải trọng cho phép của xe ô tô hoặc của cầu, đường bộ, tải trọng trục của xe; phải được công khai thông báo lỗi vi phạm cho lái xe, chủ phương tiện biết và tiến hành lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Lái xe, chủ xe, chhàng phải tự hạ tải và chịu mọi chi phí hạ tải, bảo quản, thuê kho bãi để gởi hàng hóa trong quá trình hạ tải.

4. Đối tượng, hành vi vi phạm tập trung kiểm tra, xử lý.

Các loại xe ô tô chở hàng vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng hàng, chở hàng vượt quá chiều cao, chiều dài; xe vận chuyn hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ...., nếu vi phạm kích thước thành thùng hàng, yêu cầu chủ xe, lái xe cắt thùng theo quy định.

5. Tuyến đường kiểm soát tải trọng xe và vị trí đặt Trạm cân.

a) Tuyến đường kiểm soát tải trọng.

Tổ chức kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ trọng điểm, có nhiều phương tiện chở hàng hóa hoạt động thuộc địa bàn tỉnh gồm: Quốc lộ 1A, 49A, 49B, đường tránh Huế; các tuyến đường tỉnh có nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng như: 6, 7, 9, 10, 11,12B 14, 16, 18, 21, 28...; nội thị Thành phố Huế, các huyện, thị xã,... và các tuyến đường tỉnh khác.

b) Vị trí đặt Trạm cân.

Trạm KTTTX đặt tại các trục giao thông huyết mạch, trọng tâm là Quốc lộ 1 và đường tránh Huế, các tuyến đường tỉnh, đường đô thị có nhiều phương tiện xe ô tô tải trọng lớn thường xuyên hoạt động; tại các đầu mối hoặc khu vực lân cận tập kết, xếp dỡ hàng hóa; các khu công nghiệp, các nhà máy, cảng biển...

Vị trí đặt Trạm phải đảm bảo an toàn giao thông, không gây ùn tắc và các điều kiện về mặt bằng, độ cứng, độ dốc dọc, dốc ngang... theo quy định; không cân, hạ tải trên đoạn đường chỉ đủ 2 làn xe chạy.

6. Phương thức hoạt động, phân công nhiệm vụ tại Trạm cân.

a) Hoạt động phối hợp:

Gồm các lực lượng: Trạm KTTTX, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác (nếu có).

Tùy tình hình điều kiện có thể hoạt động 01 - đến 03 ca (hoặc 04) ca (mỗi ca 6 hoặc 8 giờ); mỗi ca tối thiểu 08 người; trong đó 04-05 nhân viên vận hành Trạm; 01-02 Thanh tra viên; 02-03 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông; các lực lượng khác (nếu có); Tổ trưởng, Trưởng ca do 01 Đ/c Công an có hàm Thiếu tá trở lên đảm nhiệm; Tổ phó, phó trưởng ca do Đội trưởng hoặc Đội phó của Thanh tra giao thông đảm nhiệm.

Tổ trưởng, Ca trưởng trách nhiệm chỉ huy, quán xuyến, điều hành mọi hoạt động trong ca và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo của mình, lãnh đạo Trạm cân, các thành viên khác trong ca chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy trình công tác, quy định của ngành, chấp hành, phục tùng sự lãnh đạo, điều hành của Tổ trưởng, Ca trưởng; nếu có gì vướng mắc, báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo ngành mình.

Khi xảy ra tình huống không chấp hành yêu cầu kiểm tra, cản trở, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng tại Trạm, thì Tổ trưởng, Ca trưởng báo cáo Lãnh đạo của mình và Trạm trưởng Trạm KTTTX lưu động để báo cáo lãnh đạo Liên ngành giải quyết.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Lực lượng Cảnh sát giao thông:

+ Dừng phương tiện theo thẩm quyền;

+ Yêu cầu lái xe, chủ phương tiện xuất trình giấy tờ của phương tiện, giấy phép lái xe, hợp đồng vận tải, hóa đơn, chứng từ hàng hóa vận chuyn; phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra, đối chiếu giữa giấy tờ với người lái, phương tiện và hàng hóa thực tế vận chuyển;

+ Phối hợp Thanh tra giao thông hướng dẫn xe vào vị trí cân, kiểm tra tải trọng phương tiện;

+ Tiếp nhận kết quả cân xe, lập biên bản vi phạm hành chính (nếu vi phạm) theo quy định;

+ Phối hợp Thanh tra giao thông cân kiểm tra phương tiện sau khi hạ tải;

+ Phối hợp với Thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát khác ngăn chặn tình trạng dừng, đỗ gây cản trở giao thông tại hai đầu Trạm cân và các hành vi sang, chuyển tải, vòng tránh Trạm cân để trốn tránh việc kiểm tra tải trọng;

+ Phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực đặt Trạm;

+ Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp khác khi được phân công.

- Lực lượng Thanh tra Sở giao thông vận tải và Trạm KTTTX.

+ Duy trì trạng thái hoạt động của Trạm cân lưu động, di chuyển, lắp đặt tại các vị trí kiểm tra đã được phê duyệt;

+ Phối hợp với Cảnh sát giao thông xác định vị trí đặt cân, tổ chức cân tải trọng phương tiện và cung cấp thông tin cho Cảnh sát giao thông xử lý xe quá tải, quá khổ (nếu có);

+ Tiếp nhận, phối hợp với Cảnh sát giao thông kiểm tra các giấy tờ của xe, người lái và Hợp đồng vận tải hoặc Giấy vận tải theo quy định;

+ Cân xe, xác định mức độ vi phạm, thông báo li vi phạm;

+ Phối hợp với Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự và lực lượng Cảnh sát khác (nếu có) ngăn chặn tình trạng dừng, đỗ gây cản trở giao thông tại hai đầu Trạm cân và các hành vi sang, chuyển tải, vòng tránh Trạm cân để trốn tránh việc kiểm tra tải trọng và những vụ việc phức tạp phát sinh;

+ Lập, gửi báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả kiểm tra, xử lý phương tiện theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp khác khi được phân công.

c) Hoạt động thường xuyên:

Trong trường hợp không có sự phối hợp của CSGT, Trạm KTTTX vẫn hoạt động bình thường; Gồm các lực lượng Trạm KTTTX, Thanh tra Giao thông và các lực lượng khác (nếu có).

Thanh tra Giao thông vận tải đảm nhận nhiệm vụ của Cảnh sát Giao thông tại Trạm KTTTX theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giao thông, Tổng cục đường bộ.

7. Kinh phí thực hiện.

a) Đối với các cơ quan có cử người tham gia phối hợp tại Trạm KTTTX.

- Lương và các khoản phụ cấp, các chế độ khác (nếu có) của các thành viên thuộc cơ quan nào do cơ quan đó chi trả.

- Phương tiện đi lại, công cụ làm việc... nhiên liệu và các chi phí khác do cơ quan cử người chịu trách nhiệm.

b)Về phía Trạm KTTTX:

- Thực hiện theo quy định hiện hành.

- Giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có thẩm quyền xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động của Trạm KTTTXLĐ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành.

8. Công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Khi xảy ra trường hợp chủ phương tiện, lái xe cố tình không hợp tác, chống đối không thực hiện yêu cầu của lực lượng đang trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại Trạm KTTTX như: không cho xe vào cân, khóa cửa xe bỏ đi, gây hư hỏng cân, đe dọa, gây rối chửi bới, lăng mạ, để xe gây cản trở, ách tắc giao thông... hoặc có các hành vi gây mất trật tự an ninh khu vực Trạm cân, thì người được giao phụ trách và lực lượng đang làm việc tại Trạm có biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn tại chỗ; khẩn trương thông báo ngay cho chính quyền địa phương, Công an huyện, thị xã, thành phố nơi đặt Trạm, Lãnh đạo Phòng CSGT (PC 08), Lãnh đạo Công an tỉnh và Thanh tra Sở, Sở Giao thông vận tải. Nếu Trạm đặt tại cảng biển, cửa khẩu, khu vực biên giới... đồng thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng tại đó, để được hỗ trợ giải quyết kịp thời và phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong quá trình giải quyết công việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KSTT phương tiện, phối hợp với với các cơ quan thông tấn, báo chí đtuyên truyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; thường xuyên đưa tin về các vi phạm, chế tài xử lý nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là các lái xe, chủ xe chủ doanh nghiệp biết và có trách nhiệm tự giác chấp hành; đặc biệt là công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, các văn bản liên quan KSTT của Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh; kiểm điểm đánh giá kết quả về kiểm soát tải trọng xe trong các đợt sơ kết quý, năm;

- Tham mưu hoặc chủ động thành lập, tổ chức các đợt kiểm tra cao điểm hoặc đột xuất do Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh, Lãnh đạo Sở GTVT, Lãnh đạo Công an tỉnh và các thành viên khác kiểm tra tại các trọng điểm mỏ vật liệu xây dựng, công trình xây dựng, các nhà máy, cảng biển.... Đề xuất biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng xe quá kh, quá tải hoạt động trên địa bàn, phạm vi quản lý (nếu có);

2. Sở Giao thông vận tải.

- Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm soát toàn diện các hoạt động liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành về kiểm soát tải trọng xe;

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp Phòng CSGT (PC08), Công an Thành phố, Thị xã, Huyện xây dựng kế hoạch liên ngành và triển khai thực hiện tại Trạm KTTTXLĐ; kết hợp duy trì hoạt động cân xách tay đã được trang bị;

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức lại việc ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, không xếp hàng hóa lên xe quá trọng tải cho phép của các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, đơn vị xếp hàng hóa lên phương tiện; kiểm tra việc thực hiện cam kết đã ký;

- Chỉ đạo Thanh tra sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm về kích thước thành thùng hàng tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng biển, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô... để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường bộ;

- Chỉ đạo Phòng An toàn và Quản lý giao thông kiểm tra, rà soát lại hệ thống biển báo; cắm đầy đủ, đúng quy định các bin báo tải trọng cầu, đường;

- Chỉ đạo các phòng: Quản lý vận tải và phương tiện; Quản lý, đào tạo, sát hạch và người lái; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trong tiếp nhận, trao đổi thông tin, về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện... để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm;

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ; có biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tiêu cực trong lực lượng khi thi hành nhiệm vụ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc theo chuyên đề để rút ra những kinh nghiệm trong quản lý và điều hành; kiến nghị UBND tỉnh những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện của Trạm KTTTXLĐ; tham mưu cho UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động Trạm KTTTXLĐ và các hướng dẫn mới của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.

Định kỳ hàng quý (vào ngày 25 tháng cuối quý) gửi báo cáo kết quả thực hiện kèm kiến nghị đề xuất (nếu có) về UBND tỉnh.

3. Công an tỉnh.

- Phối hợp Sở GTVT xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn;

- Chỉ đạo lực lượng CSGT (PC08) chủ động phối hợp cùng Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch; cử Cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động tại Trạm KTTTX khi cần KSTT trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp tiếp tục duy trì hoạt động cân xách tay; xử lý nghiêm vi phạm quá tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khác kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi không chấp hành, cản trở, chống đối các lực lượng làm việc tại Trạm KTTTXLĐ;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, lâu dài, theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải về công tác kiểm soát tải trọng xe.

- Đấu tranh, ngăn chặn các hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện;

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường trao đổi thông tin, đầy đủ, kịp thời về công tác bảo đảm TTATGT, KSTT phương tiện.

4. UBND Thành phố, thị xã, huyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh về kiểm soát tải trọng, quy định pháp luật về xếp hàng lên phương tiện cho đơn vị đầu mối nguồn hàng, nhất là các mỏ vật liệu trên địa bàn quản lý biết, chấp hành. Đảm bảo việc thực hiện công tác kiểm soát tải trọng trên địa bàn quản lý được thường xuyên, liên tục;

- Chỉ đạo Công an Thành phố, Thị xã, huyện phối hợp cùng Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch; phân công Cán bộ, chiến sỹ CSGT và Cảnh sát khác tham gia phối hợp tại Trạm KTTTX thuộc địa bàn quản lý; tăng cường tuần tra, xử lý các xe ô tô tránh, vượt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, đỗ chờ khu vực gần Trạm. Xử lý triệt đ tình trạng môi giới, dẫn xe trốn tránh việc kiểm soát; đối tượng có các hành vi phá hoại, không chấp hành, cản trở, chống đối các lực lượng làm việc tại Trạm KTTTXLĐ;

- Chỉ đạo Công an Thành phố, Thị xã, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi xếp hàng hóa trên xe ô tô vượt quá tải trọng thiết kế của xe, xe chở quá tải trọng quy định của cầu đường;

- Chỉ đạo Phòng Công thương (Quản lý đô thị) và các cơ quan chức năng tổ chức rà soát hệ thống đường huyện, đường giao thông nông thôn; phối hợp Phòng An toàn và Quản lý giao thông (Sở GTVT) để được hướng dẫn cắm đy đủ, đúng quy định các biển báo tải trọng cầu, đường thuộc phạm vi quản lý để người tham gia giao thông biết, chấp hành và làm căn cứ xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phương tiện chở hàng quá tải cho phép của phương tiện, quá tải trọng cho phép của cầu đường thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn quản lý.

5. Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

- Từ chối tiếp nhận đối với trường hợp xe ô tô vi phạm chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe, quá tải trọng cho phép của cầu đường;

- Phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải về kiểm soát tải trọng xe; tăng cường trao đổi thông tin, đầy đủ, kịp thời về thời gian lên hàng xuống hàng của các tàu, của phương tiện.

6. Cục Hải quan.

Không giải quyết thủ tục thông quan, nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đi với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe.

7. Bộ đội Biên phòng tnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh, trật tự cho Trạm KTTTXLĐ và các lực lượng chức năng khi Trạm hoạt động tại các vị trí thuộc cảng biển, cửa khu, khu vực biên giới;

- Xử lý triệt để đối với các hành vi phá hoại, không chấp hành, cản trở, chống đối các lực lượng làm việc tại Trạm KTTTXLĐ trên địa bàn quản lý.

8. Sở Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan xây dựng hướng dẫn Thanh tra giao thông xây dựng dự toán, thẩm định, bố trí và phê duyệt kinh phí theo kế hoạch phê duyệt.

9. Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô; thiệt hại do xe quá tải gây ra; chủ trương của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT, Bộ Công an về xử lý, kiểm soát tải trọng phương tiện.

10. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện , thị xã, thành phố Huế.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết. Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực xây lắp, sản xuất, cung ứng VLXD, hàng hóa, khoáng sản... thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng tải trọng ngay từ khu vực đầu nguồn hàng do ngành quản lý;

- Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, các Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu xây lắp chấp hành nghiêm quy định về kiểm soát tải trọng trong khi thi công các dự án, công trình.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vịchính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để được xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.