ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2700/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊNCHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viênchức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợpđồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thituyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đốivới viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đốivới viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 510/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định (gọitắt là Quy định về tuyển dụng viên chức).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 củaUBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng viên chức các đơn vị sựnghiệp công lập tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộcUBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

QUY ĐỊNH

VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 củaUBND tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

Quy định này quy định về nguyên tắc,phương thức, thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ, nội dung, trình tự và thủ tục tuyểndụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định,gồm:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc UBND tỉnh.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộccơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộcUBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộccác phòng chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Các hội có tính chất đặc thù đượcUBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp (gọi tắt là hội đặc thù).

Điều 2. Nguyên tắc tuyển dụng

1. Bảo đảm công khai, minh bạch,công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

2. Bảo đảm tính cạnh tranh.

3. Tuyển dụng đúng người đáp ứng yêucầu của vị trí việc làm.

4. Ưu tiên người có tài năng, ngườicó công với cách mạng và người dân tộc thiểu số.

Điều 3. Phương thức tuyển dụng

1. Thi tuyển hoặc xét tuyển do ngườiđứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

2. Xét tuyển đặc cách đối với cáctrường hợp theo Điều 14 Quy định này.

Điều 4. Thẩm quyền tuyển dụng

1. Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kếtquả xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, đơnvị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địaphương) tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định tuyển dụng viên chức thông quathi tuyển hoặc xét tuyển sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ.

Điều 5. Điều kiện dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đâykhông phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đượcđăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và có hộkhẩu thường trú tại tỉnh Bình Định từ đủ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên tính đếnngày nộp hồ sơ dự tuyển hoặc có nguyên quán tại tỉnh Bình Định. Các trường hợpsau đây không yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định nhưng phải cóđơn cam kết công tác tại tỉnh Bình Định ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng):

- Người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ,tiến sĩ;

- Người có bằng tốt nghiệp bác sĩ,dược sĩ;

- Người có bằng tốt nghiệp đại họchệ chính quy tập trung tại các trường công lập ở trong nước và cơ sở giáo dục ởnước ngoài, đạt loại xuất sắc, giỏi;

- Người có cha, mẹ, vợ (hoặc chồng)có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên tínhđến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Trường hợp đặc biệt khác, Chủ tịchUBND tỉnh xem xét, quyết định.

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên. Nhữngngười đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấphơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản củangười đại diện theo pháp luật;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo,chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện côngviệc hoặc nhiệm vụ;

g. Đáp ứng các điều kiện khác theoyêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định nhưngkhông được trái với quy định của pháp luật.

2. Những trường hợp sau đây khôngđược đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặcbị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòaán mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vàocơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều 6. Hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật cóxác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc củacơ quan, đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồsơ dự tuyển;

c. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d. Bản sao các văn bằng, chứng chỉvà kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyềnchứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được côngchứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giátrị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quyđịnh tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế vềviệc hướng dẫn khám sức khỏe;

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượngưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyềnchứng thực;

g. Bản ghi quá trình đóng bảo hiểmxã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 07/SBH do cơ quan Bảo hiểm xã hội cóthẩm quyền cấp (đối với trường hợp có kinh nghiệm công tác được đề nghị xéttuyển đặc cách);

h. 02 (hai) bì thư có dán tem, ghirõ họ tên và địa chỉ của người dự tuyển;

i. 02 (hai) ảnh 4x6, mặt sau ghi rõcác thông tin của người dự tuyển về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, vịtrí và cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chứctheo mẫu thống nhất do Sở Nội vụ phát hành. Người dự tuyển phải chịu hoàn toàntrách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dựtuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng vàxử lý theo quy định của pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấytờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Mỗi người chỉ được đăng ký dựtuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương cónhu cầu tuyển dụng, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lêntrong cùng một cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương sẽ bị xóa tên trong danhsách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trảlại.

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổchức, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện,tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việckhông tiếp nhận hồ sơ của những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dựtuyển theo quy định nếu không có lý do chính đáng và người dự tuyển được quyềnnộp bổ sung sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Chương II

THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Điều 7. Nội dung và hình thức thituyển

1. Người dự thi tuyển viên chức phảithực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụchuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thituyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị tríviệc làm.

2. Thi kiến thức chung: Thi viết 01bài, thời gian 120 phút. Nội dung về pháp luật viên chức; chủ trương, đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản vềngành, lĩnh vực tuyển dụng.

3. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyênngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Ngườiđứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nộidung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Cụ thể như sau:

a. Thi viết, thời gian 180 phút hoặcthi trắc nghiệm, thời gian 30 phút;

b. Thi thực hành. Thời gian thi thựchành do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương quyết định phù hợp vớitính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị tríviệc làm cần tuyển dụng.

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầuchuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học, bài thi chuyênmôn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học thì người dự tuyển khôngphải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5Điều này.

4. Thi ngoại ngữ: Thi viết 01 bàimột trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ kháctheo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm,thời gian 60 phút.

5. Thi tin học văn phòng: Thi thựchành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phùhợp với yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian 30 phút.

Điều 8. Điều kiện miễn thi môn ngoạingữ và tin học

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có mộttrong các điều kiện sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, sauđại học về ngoại ngữ;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, sauđại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạobằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

c. Người có chứng chỉ đào tạo tiếngdân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đăng ký dự tuyển vào vị tríviệc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số tại cơ quan, đơn vị, tổ chứcđóng trên địa bàn các huyện: An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh và các xã vùng đồngbào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Hoài Ân và Tây Sơn.

2. Miễn thi môn tin học văn phòngtrong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thôngtin trở lên.

Điều 9. Cách tính điểm

1. Bài thi được chấm theo thang điểm100 (một trăm).

2. Điểm các bài thi được tính nhưsau:

a. Thi môn kiến thức chung: Tính hệsố 1 (một);

b. Thi môn chuyên môn, nghiệp vụchuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1 (một); phần thithực hành tính hệ số 2 (hai);

c. Điểm bài thi môn ngoại ngữ hoặctiếng dân tộc thiểu số, môn tin học văn phòng là điểm điều kiện và không tínhvào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ, tin học là phần thi chuyên môn,nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Kết quả thi tuyển là tổng số điểmcủa bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Điều 10. Xác định người trúng tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ thituyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điều 7 Quy định này,mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Ngườitrúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đếnhết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ngườitrở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thìngười có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn làngười trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyênngành bằng nhau, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương xác định ngườitrúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số29/2012/NĐ-CP .

3. Trường hợp vẫn không xác địnhđược người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Thủ trưởng cơ quan,đơn vị, tổ chức, địa phương thống nhất với Sở Nội vụ trước khi quyết định ngườitrúng tuyển.

4. Người không trúng tuyển trong kỳthi tuyển viên chức không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳthi tuyển lần sau.

Chương III

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Điều 11. Nội dung xét tuyển

1. Xét kết quả học tập bao gồm điểmhọc tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển

2. Kiểm tra, sát hạch thông quaphỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngườidự tuyển.

Điều 12. Cách tính điểm

Kết quả xét tuyển là tổng số điểmcủa điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quyđịnh tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều này. Trường hợp người dự xét tuyểnđược đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm đượctính tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

1. Điểm học tập được xác định bằngtrung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của ngườidự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyểnvà được quy đổi theo thang điểm 100 (một trăm) và tính hệ số 1 (một).

2. Điểm tốt nghiệp được xác địnhbằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văncủa người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100 (một trăm) và tínhhệ số 1 (một).

3. Trường hợp người dự xét tuyểnđược đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốtnghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100 (một trăm) và tính hệ số 2 (hai).

4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hànhđược tính theo thang điểm 100 (một trăm) và tính hệ số 2 (hai).

Điều 13. Xác định người trúng tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ xéttuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệpvà điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 (năm mươi) điểm trở lên;

b. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấytheo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị tríviệc làm.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ngườitrở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thìngười có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếuđiểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổchức, địa phương quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tạiKhoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP .

3. Trường hợp vẫn không xác địnhđược người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Thủ trưởng cơ quan,đơn vị, tổ chức, địa phương thống nhất với Sở Nội vụ trước khi quyết định ngườitrúng tuyển.

4. Người không trúng tuyển trong kỳxét tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyểnlần sau.

Điều 14. Đối tượng, điều kiện và thủtục xét tuyển đặc cách

1. Đối tượng và điều kiện

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thực hiện tuyển dụng đặc cách viênchức đối với các trường hợp sau:

a. Người tốt nghiệp tiến sĩ;

b. Người tốt nghiệp thạc sĩ, phải cóbằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung,đạt loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ và đại họcphải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

c. Người tốt nghiệp đại học hệ chínhquy tập trung tại các trường công lập ở trong nước và cơ sở giáo dục, đào tạongoài nước, đạt loại xuất sắc, giỏi có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị tríviệc làm cần tuyển dụng;

d. Người có trình độ trung cấp trởlên, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ 36 thángtrở lên, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹnăng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thờigian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đếnmức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá làhoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việclàm cần tuyển dụng;

đ. Những người có tài năng, năngkhiếu đặc biệt, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc cónăng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệpcông lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, cácngành nghề truyền thống.

2. Trình tự, thủ tục xét tuyển đặccách

a. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổchức, địa phương chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổnghợp danh sách và tổ chức kiểm tra, sát hạch theo quy định tại Khoản 3, Điều 8Thông tư số 15/2012/TT-BNV và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nộivụ) xem xét, công nhận theo quy định.

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định vàtrình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức theoquy định. Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Nội vụ phải có văn bản yêu cầuThủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theoquy định.

Hồ sơ đề nghị xét tuyển đặc cáchgồm:

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơquan, đơn vị, tổ chức, địa phương có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kèm theodanh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách; danh sách ngườiđược đề nghị xét tuyển đặc cách;

- Biên bản họp Hội đồng kiểm tra sáthạch;

- Hồ sơ dự tuyển của đối tượng xéttuyển đặc cách.

3. Xác định người trúng tuyển đặccách

a. Việc xét tuyển theo thứ tự ưutiên như sau:

- Người có bằng tốt nghiệp tiến sĩ;

- Người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ;

- Người có bằng tốt nghiệp đại họcđạt loại xuất sắc, giỏi;

- Người có thời gian đóng bảo hiểmxã hội bắt buộc liên quan đến vị trí tuyển dụng cao hơn, chưa nhận trợ cấp bảohiểm xã hội một lần.

b. Trường hợp số người trong nhóm ưutiên tại Điểm a Khoản này nhiều hơn số chỉ tiêu cần tuyển dụng thì dựa vào tổngsố điểm của điểm học tập và điểm tốt nghiệp theo Điều 12 Quy định này để xácđịnh người trúng tuyển với nguyên tắc lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp;

c. Trường hợp vẫn không xác địnhngười trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoảnnày, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương xác định người trúng tuyểntheo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ;

d. Trường hợp vẫn không xác địnhđược người trúng tuyển theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này,Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thống nhất với Sở Nội vụ trướckhi quyết định người trúng tuyển.

Chương IV

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TUYỂNDỤNG VIÊN CHỨC

Điều 15. Xây dựng và phê duyệt kếhoạch tuyển dụng

1. Căn cứ Đề án vị trí việc làm đượccấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kếhoạch tuyển dụng viên chức gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp,xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổchức, địa phương lập kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc thẩm quyền quản lý và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuậntrước khi triển khai thực hiện.

3. Nội dung kế hoạch tuyển dụng baogồm:

a. Thực trạng tình hình đội ngũ côngchức, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án vị trí việc làm: Tổngsố lượng người làm việc được giao, số hiện có mặt ở từng vị trí việc làm gắnvới chức danh nghề nghiệp;

b. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: Môtả theo từng vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc;

c. Điều kiện đăng ký dự tuyển;

d. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển,thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ của bộphận giúp việc Hội đồng tuyển dụng;

đ. Hình thức và nội dung thi tuyểnhoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập; thời gian và địa điểm thituyển hoặc xét tuyển;

e. Lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyển;

g. Dự kiến thành phần Hội đồng tuyểndụng và các bộ phận giúp việc.

4. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạchtuyển dụng gồm: Văn bản đề nghị, kế hoạch tuyển dụng và bản photo Đề án vị tríviệc làm của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, SởNội vụ có trách nhiệm thẩm định và phải có văn bản trả lời; nếu quá thời hạnquy định mà chưa có văn bản trả lời coi như đồng ý.

6. Việc tuyển dụng viên chức đượctriển khai thực hiện thường xuyên hàng năm. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoànthành chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 8 hàng năm (riêng năm 2014 phải hoànthành trong tháng 10).

Điều 16. Thông báo tuyển dụng vàtiếp nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thông báo tuyển dụng

a. Hình thức thông báo:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phươngđược giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải có trách nhiệm thông báo côngkhai:

- Ít nhất 03 (ba) lần trên một trongcác phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụsở làm việc của chính cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương;

- Đăng tải trên trang thông tin điệntử của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương (nếu có) và niêm yết công khai tạitrụ sở làm việc trong suốt thời gian tổ chức tuyển dụng.

b. Nội dung thông báo:

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dựtuyển;

- Số lượng viên chức cần tuyển dụngtheo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển,thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, số điện thoạiliên hệ;

- Hình thức và nội dung thi tuyểnhoặc xét tuyển;

- Thời gian và địa điểm tổ chức ôntập, thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyểntheo quy định của pháp luật.

Thông báo và kế hoạch tuyển dụngphải gửi 01 (một) bản về Sở Nội vụ trước ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự tuyển05 ngày làm việc để phối hợp, giám sát và kiểm tra.

2. Thời hạn nhận hồ sơ của ngườiđăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụngcông khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Hội đồng tuyển dụng có tráchnhiệm thông báo công khai các chỉ tiêu, vị trí đã tuyển dụng theo phương thứcxét tuyển đặc cách để thí sinh đã đăng ký dự tuyển biết và có đơn điều chỉnh vịtrí đăng ký tuyển dụng. Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩđược điều chuyển sang vị trí tuyển dụng mới thì nội dung xét tuyển dựa vào kếtquả học tập ở trình độ đại học tương ứng với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Điều 17. Tổ chức tuyển dụng

1. Căn cứ Nghị định số29/2012/NĐ-CP Thông tư số 15/2012/TT-BNV và Quy định này, Thủ trưởng cơ quan,đơn vị, tổ chức, địa phương quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định này quyết địnhthành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức để thực hiện việc thi tuyển hoặc xéttuyển và xét tuyển đặc cách viên chức.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồngtuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định tại Thông tư số15/2012/TT-BNV Thông tư số 16/2012/TT-BNV và Quy định này.

2. Chậm nhất 15 ngày làm việc trướcngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phươngcó thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dựtuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; thông báo trên trang điện tửcủa cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương (nếu có) và gửi thông báo triệu tậpthí sinh dự thi theo quy định.

3. Chậm nhất trong thời hạn 20 ngàylàm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, Hội đồng tuyểndụng viên chức phải tổ chức chấm thi hoặc tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển vàbáo cáo kết quả với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Điều 18. Thông báo kết quả tuyểndụng

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Hội đồngtuyển dụng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải niêm yết côngkhai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thôngtin điện tử (nếu có).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc,kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, người dự tuyểncó quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả tuyển dụng. Thủ trưởng cơ quan, đơnvị, tổ chức, địa phương giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trongthời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Không thực hiện việc phúc khảo đốivới môn thi trắc nghiệm trong thi tuyển hoặc nội dung phỏng vấn, thực hànhtrong xét tuyển.

3. Sau khi thực hiện các quy địnhtại các Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địaphương gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức. Hồsơ đề nghị gồm có:

a. Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơquan, đơn vị, tổ chức, địa phương được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức;

b. Biên bản các phiên họp Hội đồngtuyển dụng viên chức;

c. Danh sách thí sinh đăng ký dựtuyển (mẫu số 1);

d. Tổng hợp kết quả thi tuyển hoặckết quả xét tuyển (mẫu số 2);

đ. Danh sách thí sinh dự kiến trúngtuyển (mẫu số 3);

e. Báo cáo kết quả giải quyết đơnthư, khiếu nại, tố cáo và kết quả phúc khảo (nếu có).

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tuyển dụng, Sở Nội vụ cótrách nhiệm thẩm định và phải có ý kiến bằng văn bản về quy trình, thủ tục vàdanh sách thí sinh trúng tuyển.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị, tổ chức, địa phương quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viênchức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dựtuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõthời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

Việc ký kết hợp đồng làm việc vớingười trúng tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Nghịđịnh số 29/2012/NĐ-CP Mẫu hợp đồng làm việc được ban hành kèm theo Thông tư số15/2012/TT-BNV.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan hướng dẫn, triển khai, giám sát và kiểm tra công tác tuyển dụngviên chức trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thỏa thuận kế hoạch, nhu cầutuyển dụng và kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức theo phân cấp quản lý viênchức của UBND tỉnh và Quy định này.

3. Thẩm định, trình Chủ tịch UBNDtỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định.

4. Bàn giao hồ sơ tuyển dụng đặccách viên chức cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương quản lý theoquy định.

5. Tổng hợp khó khăn, vướng mắctrong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xemxét, cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 20. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã,thành phố

1. Tổ chức tuyển dụng viên chức đốivới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng phân cấp quảnlý viên chức của tỉnh và Quy định này.

2. Quyết định và chịu trách nhiệm vềnội dung các môn thi (đối với thi tuyển), nội dung kiểm tra, sát hạch (đối vớixét tuyển và xét tuyển đặc cách).

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển,chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, hình thức, nội dung, trìnhtự, thủ tục và kết quả tuyển dụng viên chức (kể cả kết quả xét tuyển đặc cáchtheo quy định tại Điều 14 Quy định này). Căn cứ vào kết quả tiếp nhận hồ sơđăng ký dự tuyển, đề nghị Sở Tài chính thống nhất mức thu lệ phí dự tuyển theoquy định.

4. Quyết định phê duyệt kết quảtuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quảnlý.

5. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tốcáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

6. Quản lý, lưu trữ tài liệu tuyểndụng và hồ sơ của người dự tuyển (kể cả hồ sơ xét tuyển đặc cách) theo quyđịnh.

Điều 21. Đơn vị sự nghiệp công lập

1. Lập kế hoạch tuyển dụng viên chứctheo quy định.

2. Tham gia tuyển dụng viên chứctheo phân cấp quản lý viên chức của tỉnh và phân công của Thủ trưởng cơ quan,đơn vị, tổ chức, địa phương.

3. Thực hiện tiếp nhận, ký kết hợpđồng làm việc và phân công người hướng dẫn tập sự đối với người trúng tuyểnviên chức theo đúng quy định.

Điều 22. Xử lý vi phạm

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức,địa phương và cơ quan có liên quan vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất vàmức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBNDtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xemxét, giải quyết./.