ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2701/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 15 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀNTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆTHUỘC SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụvề hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 348/2009/QĐ-UBND ngày 19tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học & Côngnghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaTrung tâm:

a) Chức năng:

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệlà đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trungtâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, tư vấn, dịch vụ và chuyểngiao tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống. Trung tâmlà đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tạingân hàng và kho bạc để giao dịch, hoạt động.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp I, có trụ sở làmviệc đặt tại thành phố Việt Trì.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng cácthành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất,đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức và phối hợp thực hiện các dự án sảnxuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sảnxuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệmđể hoàn thành quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyển giaocông nghệ, tư vấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định củaluật pháp;

- Thực hiện việc hợp tác với các tổ chức, cánhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ phùhợp với quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm; xây dựng vàtriển khai thực hiện các dự án có tài trợ quốc tế về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức (hoặc tham gia) triển lãm các thànhtựu KHCN, chợ công nghệ và thiết bị trong tỉnh, trong nước và quốc tế

- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính,tài sản... của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ theo quyđịnh của Nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy, biên chế của Trungtâm.

a) Lãnh đạo Trung tâm.

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoahọc & Công nghệ có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộhoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc Trung tâm chịutrách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tácđược phân công.

b) Các phòng chuyên môncủa Trung tâm, gồm 03 phòng:

- Phòng Tổ chức - hành chính -tổng hợp;

- Phòng Tư vấn, dịch vụ;

- Phòng Nghiên cứu - thử nghiệmvà chuyển giao KHCN;

Điều 4.Quyết định này thay thế Quyết định 3849/2004/QĐ-UB ngày 14/12/2004của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN căncứ Quyết định thi hành.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh