BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2704/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

TỔCHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÁN BỘ QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ TRÌNH ĐỘ CAOĐẲNG, ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

Căn cứ Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ- CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtkế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ;

Thực hiện Thông tư số 22/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hànhBộ chương trình khung Giáo dục đại học khối ngành Khoa học Quân sự trình độ đạihọc; trình độ cao đẳng;

Để triển khai thực hiện Đề ánsố 3643/ĐA-BQP ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về đào tạo thí điểmcán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quânsự cơ sở.

Theo đề nghị của Tổng Thammưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mở lớp đào tạo thíđiểm

1. Trường sĩ quan Lục quân 1

a) Đào tạo trình độ đại họcngành quân sự cơ sở, thời gian đào tạo 48 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng9/2014);

b) Đào tạo liên thông từ caođẳng lên đại học ngành quân sự cơ sở, thời gian đào tạo 18 tháng (từ tháng9/2012 đến tháng 9/2014).

2. Trường quân sự Quân khu 1, 2

a) Trường quân sự Quân khu 1liên kết đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở với Trường sĩ quan Lụcquân 1; thời gian đào tạo 36 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2013);

b) Trường quân sự Quân khu 2liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở lêncao đẳng ngành quân sự cơ sở với Trường sĩ quan Lục quân 1; thời gian đào tạo18 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2012).

Điều 2. Đối tượng tuyển sinh

1. Đào tạo trình độ cao đẳng,đại học từ đội ngũ cán bộ Chỉ huy tr­ưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấpxã chưa qua đào tạo; cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt hoặc đã hoànthành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt; hạ sỹ quan, chiến sĩ thôi phụcvụ trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; không quá 27 tuổi;trình độ văn hoá trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; đủ tiêu chuẩn vềchính trị, sức khỏe; trong quy hoạch cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã (gọichung là nguồn).

2. Đào tạo liên thông

Đào tạo liên thông trình độ caođẳng, đại học: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định đào tạo liên thôngtrình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

a) Đối với đào tạo liên thông từtrình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độđại học cùng ngành đào tạo quân sự cơ sở: Học viên có bằng tốt nghiệp trung cấpchuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt loạikhá trở lên đ­­ược xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; học viên có bằng tốtnghiệp trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc đúng chuyên môn tại Ban chỉhuy quân sự cấp xã; không quá 30 tuổi;

b) Đối với đào tạo liên thông từtrình độ trung cấp lên trình độ đại học cùng ngành đào tạo quân sự cơ sở: Họcviên có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở phải có ítnhất 3 năm làm việc đúng chuyên môn tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

c) Được cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương, cơ sở bố trí trong quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã theo quy địnhcủa Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Chỉ tiêu tuyển sinh

1. Chỉ tiêu các quân khu

TT

Hình thức đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng số

QK1

QK2

QK3

QK4

1

Đại học

80

22

22

14

22

2

Cao đẳng

80

80

3

Trung cấp liên thông lên cao đẳng

80

80

4

Cao đẳng liên thông lên đại học

80

80

Tổng

320

102

182

14

22

2. Chỉ tiêu cụ thể các tỉnh cóphụ lục kèm theo.

Điều 4. Văn bằng đ­ược cấp

Học viên học hết chương trìnhcao đẳng, đại học đủ điều kiện thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu theo quy địnhthì được Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 1 cấp bằng cao đẳng ngành quân sựcơ sở hoặc bằng cử nhân ngành quân sự cơ sở.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 5. Ban Chỉ đạo đào tạo

Trên cơ sở Ban chỉ đạo đào tạotheo Kế hoạch số 873/KH-BQP ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ Quốc phòng về tổchức đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở được bổ sung thànhphần và nhiệm vụ để chỉ đạo đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơsở:

1. Bổ sung ủy viên Ban chỉ đạo

a) 01 đồng chí Thủ trưởng Bộ Tưlệnh Quân khu 1;

b) 01 đồng chí Thủ trưởng Bộ Tưlệnh Quân khu 2;

c) 01 đồng chí Ban Giám hiệuTrường sĩ quan Lục quân 1;

d) 01 đồng chí Ban Giám hiệuTrường Quân sự Quân khu 1;

đ) 01 đồng chí Ban Giám hiệuTrường Quân sự Quân khu 2;

e) Đồng chí Trưởng phòng Huấnluyện Cục Dân quân tự vệ/BTTM.

2. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo

a) Xây dựng kế hoạch, quy chếhoạt động của Ban Chỉ đạo đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng, đại học ngànhquân sự cơ sở; quyết định thành phần nhiệm vụ cơ quan thường trực; tổ chức cáccuộc họp Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và các thành phần liên quan để chỉđạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo thí điểm;

b) Chỉ đạo cơ quan thường trựcphối hợp với các cơ quan xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng,đại học ngành quân sự cơ sở, đề xuất Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Giáo dục vàĐào tạo quyết định ban hành;

c) Phối hợp với Bộ Tư lệnh Quânkhu 1, 2, Ban Giám hiệu Trường sĩ quan Lục quân 1 tổ chức khảo sát Trường quânsự quân khu và Trường sĩ quan Lục quân 1 về khả năng công tác bảo đảm mọi mặtthực hiện nhiệm vụ đào tạo; làm công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ đào tạotrình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; biên soạn chương trình chitiết, quy chế đào tạo;

d) Chỉ đạo cơ quan thường trựcphối hợp với các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường trong và ngoài quânđội biên soạn giáo trình đào tạo; tổ chức Hội đồng thẩm định giáo trình đưa vàođào tạo;

đ) Theo dõi, chỉ đạo Quân khu 1,Quân khu 2, Trường sỹ quan Lục quân 1 tổ chức đào tạo thí điểm trình độ caođẳng, đại học ngành quân sự cơ sở;

e) Giúp Bộ Quốc phòng, Thủ tướngChính phủ tổ chức sơ kết đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng, đại học ngành quânsự cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đào tạo trên phạm vi toàn quốc; đềxuất với Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách về đào tạo cán bộ quân sự Banchỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở;

g) Hoàn thiện giáo trình, tàiliệu đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Điều 6. Cơ quan Thường trựcBan Chỉ đạo

1. Cục Dân quân tự vệ Bộ TổngTham mưu là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; Cục Nhà trường cử 02 cán bộ thamgia cơ quan Thường trực; Bộ Quốc phòng mời 01 đồng chí chuyên viên Vụ Giáo dụcĐại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia cơ quan Thường trực.

2. Nhiệm vụ

a) Giúp Trưởng ban và Ban Chỉđạo, chỉ đạo giải quyết các công việc có liên quan đến nhiệm vụ đào tạo thíđiểm;

b) Xây dựng kế hoạch, quy chếhoạt động của Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức cácphiên họp của Ban Chỉ đạo; gửi văn bản phục vụ các cuộc họp để các thành viêncho ý kiến trước khi họp ít nhất 05 ngày;

c) Giúp Ban Chỉ đạo lập kế hoạchchi tiết phân công các thành viên đi khảo sát, kiểm tra các quân khu, địaphương, nhà trường đào tạo thí điểm;

d) Nhận báo cáo, nắm tiến độthực hiện của các thành viên Ban Chỉ đạo. Tổng hợp báo cáo kết quả với Trưởng,Phó ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượnghoạt động của Ban Chỉ đạo bảo đảm tiến độ đã đề ra;

đ) Lập dự toán kinh phí cho hoạtđộng của Ban chỉ đạo;

e) Tổng hợp hoàn chỉnh chươngtrình, giáo trình, tài liệu, quy chế đào tạo, và việc chuẩn hóa đội ngũ giáoviên, các mặt bảo đảm của cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Quốc phòng, trình các cấp cóthẩm quyền ký ban hành;

g) Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Ban tuyển sinh quânsự các cấp

Ban Tuyển sinh quân sự theoQuyết định số 273/QĐ-QP ngày 24 tháng 02 năm 1982 của Bộ Quốc phòng, bổ sungthành phần, nhiệm vụ để thực hiện tuyển sinh đào tạo ngành quân sự cơ sở (gọitắt là tuyển sinh quân sự cơ sở).

1. Bổ sung thành phần Ban tuyểnsinh các cấp

a) Đồng chí Phó Cục trưởng CụcDân quân tự vệ vào Phó trưởng Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng;

b) Đồng chí Trưởng phòng Dânquân tự vệ quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vào ủy viên Ban Tuyển sinh quânkhu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

c) Đồng chí Trưởng Ban Dân quântự vệ Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh vào ủy viên Ban Tuyển sinh cấp tỉnh;

d) 01 đồng chí Trợ lý Dân quântự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp huyện vào Uỷ viên Ban Tuyển sinh quân sự cấphuyện.

2. Nhiệm vụ: Ban tuyển sinh quânsự các cấp có trách nhiệm giúp Ban tuyển sinh quân sự, Ban chỉ đạo đào tạo cấpmình thực nhiệm vụ tuyển sinh quân sự cơ sở theo quy định.

Điều 8. Quy trình xét tuyển

1. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyểnsinh được Bộ Quốc phòng giao, Ban Tuyển sinh quân sự các quân khu chỉ đạo BanTuyển sinh quân sự cấp tỉnh làm kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh quân sự cơsở cho cấp huyện báo cáo Ban chỉ đạo đào tạo cấp tỉnh và hướng dẫn Ban Tuyểnsinh quân sự cấp huyện tổ chức thực hiện.

2. Ban Tuyển sinh quân sự cấphuyện, tỉnh tổ chức sơ tuyển và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy địnhcủa Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thông qua Ban Chỉ đạo đào tạo cùngcấp, báo cáo Ban Tuyển sinh quân khu trước ngày 20 tháng 8 năm 2010 (số lượngthí sinh dự tuyển vượt 15% đến 20% chỉ tiêu được giao).

3. Ban Tuyển sinh quân sự quânkhu tổ chức thẩm định, xét duyệt thông qua Ban chỉ đạo đào tạo quân khu và báocáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục Nhà trường, Cục Dân quân tựvệ/BTTM) trước ngày 30 tháng 8 năm 2010.

4. Cục Nhà trường (cơ quanThường trực Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng) chủ trì phối hợp với Cục Dânquân tự vệ thẩm định và đề xuất danh sách đủ tiêu chuẩn xét tuyển; báo cáo Báocáo Ban chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng và đề nghị Trưởng Ban Tuyển sinh quân sựBộ Quốc phòng quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện đào tạo trước ngày 10tháng 9 năm 2010.

Điều 9. Kinh phí đào tạo

1. Nguồn kinh phí thực hiện đàotạo thí điểm sử dụng ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thi hành Luậtdân quân tự vệ.

2. Cục Dân quân tự vệ lập dựtoán phân bổ kinh phí cho các trường và phần kinh phí Cục Dân quân tự vệ thựchiện nhiệm vụ đào tạo thí điểm trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Điều 10. Chế độ chính sáchđối với học viên

1. Thực hiện theo quy định tạikhoản 2 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ và Điều 38 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày01/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điềuLuật Dân quân tự vệ cụ thể:

a) Người hưởng lương, chế độ phụcấp được hưởng nguyên lương, chế độ phụ cấp và các khoản phụ cấp khác (nếu có),do ngân sách địa phương bảo đảm; người không hưởng lương, chế độ phụ cấp hoặc h­ưởngchế độ phụ cấp nhưng chưa đủ bằng 0,5 mức lương tối thiểu thì được hỗ trợ phụcấp bằng 0,5 mức l­ương tối thiểu, do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) Được hỗ trợ tiền ăn bằng mứctiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dânViệt Nam;

c) Được bảo đảm trang phục dânquân tự vệ, nơi nghỉ, hỗ trợ phư­ơng tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiềntàu xe một lần đi, về trong một năm;

d) Được bảo đảm tài liệu, giáotrình, văn phòng phẩm đào tạo;

đ) Học viên trong thời gian đàotạo bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị th­ương, hy sinh thực hiện theo quy định tạiĐiều 51 Luật Dân quân tự vệ;

e) Tốt nghiệp ra trường, nếu cóđủ điều kiện theo quy định thì đ­ược phong, thăng quân hàm sỹ quan dự bị theoLuật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật cóliên quan; được bố trí sử dụng tại cơ sở cử đi đào tạo theo quy hoạch cán bộquân sự cấp xã và xếp hưởng lương theo trình độ đào tạo.

2. Khen thư­ởng, kỷ luật

a) Học viên trong thời gian đàotạo hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, được cơ sở đào tạo khen thưởng theo các vănbản pháp luật về khen thư­ởng;

b) Học viên trong thời gian đàotạo nếu vi phạm kỷ luật, thì tùy theo mức độ vi phạm, cơ sở đào tạo quyết địnhhình thức kỷ luật theo quy chế đào tạo hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theoquy định của pháp luật.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 11. Bộ Tổng Tham mưu­

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng liên quan trong và ngoài quân đội giúp Bộ Quốc phòng, Ban Chỉđạo xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết, biên soạn giáo trình,quy chế đào tạo trình Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trư­ởng Bộ Quốcphòng ban hành; chỉ đạo các quân khu, địa phương xét tuyển, xét cử tuyển độingũ học viên dự các lớp đào tạo thí điểm; chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ,các quân khu, các học viện, nhà trường triển khai đào tạo, sơ kết, tổng kết báocáo Bộ Quốc phòng và Chính phủ; phối hợp với cơ quan chức năng của các bộ,ngành Trung ương và các quân khu, địa phương nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhànước, Bộ Quốc phòng có chủ trương, chính sách đồng bộ để nâng cao chất lượngđào tạo đội ngũ cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng,đại học từ năm 2011 trên phạm vi toàn quốc.

2. Chỉ đạo các cơ quan

a) Cục Dân quân tự vệ

- Là cơ quan thường trực của BanChỉ đạo đào tạo, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòngvà cơ quan chức năng các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình khung,chương trình chi tiết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở;biên soạn giáo trình giúp Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, nghiệm thu; xâydựng quy chế đào tạo, quy định tuyển sinh và sử dụng cán bộ sau đào tạo trìnhđộ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành;

- Chủ trì nắm kết quả đào tạo,sử dụng sau đào tạo cán bộ quân sự cấp xã;

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan trong và ngoài quân đội, các địa ph­ương thực hiện kế hoạch bảođảm cho đào tạo thí điểm;

- Tham gia vào Ban tuyển sinhquân sự Bộ Quốc phòng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hư­ớng dẫn Bantuyển sinh quân sự các cấp thực hiện tuyển sinh quân sự cơ sở;

- Phối hợp với Cục Nhà trư­ờngvà các cơ quan liên quan giúp Ban chỉ đạo tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viênTrường sĩ quan Lục quân 1, Trường quân sự Quân khu 1, 2 về đào tạo trình độ caođẳng, đại học ngành quân sự cơ sở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các quânkhu, Trường sĩ quan Lục quân 1 tổ chức đào tạo; giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốcphòng và Thủ tướng Chính phủ tiến hành sơ kết, tổng kết nhiệm vụ đào tạo thíđiểm;

b) Cục Nhà trường

- Chủ trì phối hợp với các cơquan chức năng liên quan giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyển sinhquân sự các cấp thực hiện tuyển sinh đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉhuy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở;

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan theo dõi, chỉ đạo các trường tổ chức đào tạo, cấp bằng đào tạo theo quychế của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất l­ượng đào tạo;

- Phối hợp với các cơ quan liênquan chỉ đạo trường quân sự Quân khu 1, 2 và Trường sĩ quan Lục quân 1 làm tốtcông tác chuẩn bị về các mặt để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng, đạihọc ngành quân sự cơ sở;

- Phối hợp với Cục Dân quân tựvệ và các cơ quan chức năng xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết,biên soạn giáo trình, quy chế đào tạo, hướng dẫn Trường sĩ quan Lục quân 1,Trường quân sự Quân khu 1, 2 tổ chức đào tạo theo quy chế;

- Phối hợp với các cơ quan giúpBan Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đào tạo thí điểm; đề xuất với BộQuốc phòng, Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, chế độ chính sách cán bộ, giáo viêncác nhà tr­ường;

c) Cục Quân lực

Phối hợp với các cơ quan chứcnăng của Bộ nghiên cứu tổ chức biên chế khung lớp đào tạo trình độ cao đẳng,đại học tại Tr­­ường sĩ quan Lục quân 1 và Trường quân sự Quân khu 1, 2 đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ đào tạo; giúp Ban Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quảđào tạo thí điểm và đề xuất với Bộ Quốc phòng, Chính phủ về tổ chức biên chế,chức năng nhiệm vụ trường quân sự các quân khu, các học viện, nhà tr­ường thuộcBộ quốc phòng làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xãtrình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Điều 12. Tổng cục Chính trị

Chỉ đạo các cơ quan chức nănghướng dẫn các quân khu 1, 2, Trường sĩ quan Lục quân 1 tiến hành công tác đảng,công tác chính trị đối với các lớp đào tạo thí điểm; việc thành lập tổ chứcĐảng, phát triển đảng viên trong thời gian đào tạo; xét, duyệt phong, thăngquân hàm sĩ quan dự bị cho học viên tốt nghiệp đào tạo.

Điều 13. Bộ Tư lệnh các quânkhu

1. Bộ Tư­ lệnh Quân khu 1, Quânkhu 2

a) Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sựcấp tỉnh thuộc quân khu đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch thực hiệnđào tạo thí điểm cán bộ quân sự cấp xã có liên quan đến nguồn quy hoạch cán bộcủa địa phư­ơng và thực hiện tuyển sinh đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng, đạihọc ngành quân sự cơ sở theo quy chế và chỉ tiêu đ­ược giao;

b) Chỉ đạo, kiện toàn Ban Tuyểnsinh quân sự các cấp, đồng thời h­ướng dẫn kiểm tra Ban tuyển sinh quân sự cấpd­ưới thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự sơ sở theo chỉ tiêu được giao chặtchẽ, đúng quy định;

c) Chỉ đạo Trư­ờng quân sự quânkhu điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý học viên và chuẩn bịđầy đủ các mặt bảo đảm khác, liên kết với Trường sĩ quan Lục quân 1 tổ chứctriển khai đào tạo thí điểm cán bộ quân sự cấp xã trình độ cao đẳng ngành quânsự cơ sở;

d) Chỉ đạo cơ quan chức năngtheo dõi, kiểm tra, h­ướng dẫn Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trựcthuộc quân khu tổ chức xét tuyển, đ­ưa thí sinh trúng tuyển vào trường nhậphọc; phối hợp với các nhà trư­ờng giải quyết các vấn đề liên quan tới học viêntrong quá trình đào tạo; tổ chức tiếp nhận và bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo;

đ) Tổ chức sơ kết bước đầu đàotạo thí điểm theo loại hình đào tạo được giao để làm cơ sở Bộ Quốc phòng sơ kếtbước đầu đào tạo thí điểm theo Đề án của Thủ trướng Chính phủ;

e) Tham gia biên soạn chươngtrình, giáo trình, quy chế, quy định tuyển sinh và sử dụng cán bộ sau đào tạo.

2. Bộ Tư­ lệnh Quân khu 3, Quânkhu 4

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự cấptỉnh trực thuộc quân khu đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch thựchiện đào tạo thí điểm cán bộ quân sự cấp xã có liên quan đến nguồn quy hoạchcán bộ của địa phư­ơng; kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp và thực hiệntuyển sinh quân sự cơ sở theo quy chế và chỉ tiêu được giao; đ­ưa thí sinh trúngtuyển vào tr­ường nhập học; phối hợp với các nhà trường giải quyết các vấn đềliên quan tới học viên trong quá trình đào tạo; tổ chức tiếp nhận và bố trí sửdụng cán bộ sau đào tạo;

Điều 14. Trường sỹ quan Lụcquân 1

1. Có trách nhiệm tham gia xâydựng ch­ương trình khung, chương trình chi tiết, quy chế đào tạo, quy địnhtuyển sinh, biên soạn giáo trình đào tạo theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

2. Chịu trách nhiệm đào tạotrình độ đại học quân sự cơ sở tại trường và liên kết với trường quân sự Quânkhu 1, 2 đào tạo trình độ cao đảng quân sự tại trường quân sự các quân khu;

3. Điều chỉnh, sắp xếp đội ngũgiáo viên, cán bộ quản lý học viên và chuẩn bị đầy đủ các mặt bảo đảm khác tổchức đào tạo thí điểm; phối hợp với trường quân sự các quân khu sơ kết bước đầuđào tạo thí điểm trình độ cao đẳng và sơ kết đào tạo trình độ đại học của nhàtrường, giúp Bộ Quốc phòng sơ kết bước đầu đào tạo thí điểm theo Đề án của Thủtrướng Chính phủ.

Điều 15. Cục Tài chính/BQP

1. Có trách nhiệm bảo đảm ngânsách thực hiện nhiệm vụ đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng, đại học ngành quânsự cơ sở theo Đề án Thủ trướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các quân khu, địaphương, Tr­ường sĩ quan Lục quân 1 thực hiện về chế độ, chính sách cho cán bộgiáo viên, học viên đào tạo theo quy định.

2. Tham gia sơ kết bước 1 đàotạo thí điểm, đề xuất với Bộ Quốc phòng, Chính phủ về bảo đảm ngân sách, chếđộ, chính sách cho đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độcao đẳng, đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều16. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 17. Các đồng chíTổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm các tổng cục, Tưlệnh các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh