ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 272/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2539/2006/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng