BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2707/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAM GIA LIÊN HOAN PHIM LUANG PRABANG, LÀO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 9 banhành ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việcquy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnhchuẩn bị các phim có tên sau đây ( đĩa DVD, phụ đề tiếng Anh ) và gửi phim đểtham gia Liên hoan Phim quốc tế Luang Prabang, CHDCNH Lào, tổ chức từ ngày 04đến ngày 11 tháng 12 năm 2010:

1. Đừng đốt;

2. Chơi vơi;

3. Trăng nơi đáy giếng;

4. Mùa len Trâu;

5. Thời xa vắng;

6. Sinh Mệnh;

7. Chuyện của Pao;

8. Rừng đen;

9. Trái tim bé bỏng;

10. Còn lại với thời gian.

Điều 2. Về chi phí: CụcĐiện ảnh chịu mọi chi phí liên quan đến chuẩn bị và gửi phim cho Ban tổ chức(từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Cục Điện ảnh).

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởngCục điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, NBH (06)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Thọ