BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
-----------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho bãi tại công văn số 3464/HQHCM-GSQL ngày 01/12/2011 và số 3570/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

>> Xem thêm:  Mua đất là rừng phòng hộ có được không ? Mua đất rừng khác huyện có làm được thủ tục sang tên ?

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập kho ngoại quan là kho lạnh chuyên dùng có diện tích 276 m2, tại địa chỉ: Số 30 đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)là chủ sở hữu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC), Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Phân tích những rủi ro pháp lý của việc mua đất dịch vụ, đất phân lô ? Thủ tục mua bán đất đai