ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2708/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐẨY MẠNH CÁC HOẠTĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠCBỘ" GIAI ĐOẠN 2014 - 2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ";

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1486/TTr-SVHTTDL ngày 06/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệtkèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt độnghọc tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"giai đoạn 2014 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịutrách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện; chủ động phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giáviệc thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh; thường xuyên và định kỳ, tổnghợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜITRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ" GIAI ĐOẠN 2014 -2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 2708/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mụctiêu chung

Tăng cường tổchức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với đối tượng người sử dụng ởtừng vùng, miền, từng địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tạo nhiều cơhội cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biêngiới, hải đảo được học tập thường xuyên; từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quenhọc tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹnăng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mụctiêu cụ thể

a) Đốivới hệ thống thư viện

- Phấnđấu Thư viện tỉnh, 90% thư viện cấp huyện và 60% thư viện cấp xã tổ chức cungcấp dịch vụ truy nhập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận vớithông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầukhác; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu tìm kiếmthông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, người dân sinh sốngtrên địa bàn; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề mà cộng đồngquan tâm;

- Phấnđấu Thư viện tỉnh, 70% thư viện huyện, thị xã, thành phố và 50% thư viện xã,phường, thị trấn ở khu vực thành thị, đồng bằng; 40% thư viện cấp huyện và 20%thư viện cấp xã, thị trấn vùng trung du, miền núi phối hợp với các cơ quan, đơnvị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiếnthức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương;

- Sốlượt người sử dụng thư viện hằng năm tăng bình quân 15%; tỷ lệ người dân trênđịa bàn tỉnh sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nângcao hiểu biết đạt 15 - 20% số dân.

b) Đốivới hệ thống bảo tàng

- Phấn đấu thu hút số lượt khách nội địa tham quan bảo tàng hằngnăm tăng bình quân 15%, trong đó tập trung thu hút khách thăm quan là học sinh,sinh viên. Bảo tàng tỉnh xây dựng bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu để trưng bàylưu động;

- Hàng năm, Bảotàng tỉnh tổ chức các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa nhân ngày Quốc tế Bảotàng (18/5) và ngày Di sản Văn hóa (23/11), nhằm thu hút đông đảonhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự;

- Bảo tàng tỉnh ký kết với Sở Giáodục và Đào tạo chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chứchọc tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại bảo tàng; tổ chức tham quan -trải nghiệm di sản văn hóa tại các địa phương (thực hiện theo Hướng dẫn số 73/HD-BGĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch);

- Bảo tàng cấp huyện, bảo tàng tưnhân và các phòng truyền thống cơ sở mở cửa trưng bày phục vụ đông đảo quầnchúng nhân dân thăm quan nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễlớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương và của các cơ quan, đơn vị.

c) Đối với hệ thốngnhà văn hóa, câu lạc bộ

- Thườngxuyên tổ chức liên hoan, hội diễn, hội thi văn nghệ quần chúng, thông tin cổđộng, thể dục thể thao; tổ chức các lớp truyền dạy nghệ thuật, kỹ năng, kỹthuật; duy trì, phát triển các loại hình câu lạc bộ;

- Đổi mớihình thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu thu hút 65% số dân ởkhu vực thành thị, đồng bằng và 45% số dân ở khu vực trung du, miền núi thamgia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình đểhọc tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết.

II. NHIỆM VỤVÀ GIẢI PHÁP

1. Đầutư, củng cố cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động, pháttriển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạtđộng học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với đối tượng ở từng vùng miền,địa phương.

a) Thưviện

* Thư việntỉnh:

Tập trung đầu tư, phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành Dự án xây dựng côngtrình Thư viện tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyếtđịnh số 4562/QĐ-UBND ngày 20/12/2010; từng bước đầu tư trang thiết bị bảo đảmcơ sở hạ tầng để tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ nhân dân họctập trong thư viện; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứngdụng công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử; thựchiện tốt công tác luân chuyển sách báo với các thư viện cấp huyện.

* Thư việncấp huyện:

- Có kế hoạchrà soát, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, đề xuất giải pháp củng cố, nângcấp hạ tầng. Đối với các thư viện không đảm bảo về cơ sở vật chất, đề nghị UBNDcấp huyện lập dự án đầu tư, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tưnâng cấp. Kết hợp với trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, trung tâm học tậpcộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, nhà văn hóa thôn để phát triển mạng lướithư viện phục vụ nông thôn; khuyến khích, tạo điều kiện cho thư viện tư nhânphát triển phục vụ cộng đồng;

- Xây dựng bộtài liệu phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tớingười dân tộc, người khiếm thị, trẻ em; tăng cường công tác luân chuyển sáchbáo giữa các thư viện; từng bước hiện đại cơ sở vật chất và phương thức hoạtđộng.

b) Bảotàng

* Bảo tàng tỉnh:

- Giai đoạn2014-2015: Tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cơ bảnđiều kiện tổ chức các hoạt động học tập cho nhân dân, đồng thời các sở, ban,ngành được giao nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh sớm phê duyệt dựán đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh đủ điều kiện phục vụ cáchoạt động học tập suốt đời;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đềán “Sưu tầm, bảo quản và chỉnh lý nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng tỉnhThanh Hóa giai đoạn 2010-2020” theo Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 20/9/2010của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường đưa di sản tới cơ sở thông quacác hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề; đổi mới hoạt động bảotàng, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường.

* Bảo tàng cấp huyện:

- Đối với các huyện đã có bảo tàng,cần rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, kế hoạch sưu tầm, trưngbày hiện vật đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân;

- Khuyến khích và tạo điều kiện đểbảo tàng cấp huyện, bảo tàng tư nhân và các phòng truyền thống cơ sở pháttriển; khuyến khích và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ xây dựngcác chương trình giáo dục trong bảo tàng.

c) Nhàvăn hóa, câu lạc bộ

- Có kế hoạch xây dựng mới Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Cảitạo, nângcấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ từ tỉnhđến cơ sở, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đểđầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, cơ cấu tổ chức, môhình hoạt động và đội ngũ cán bộ chuyên môn trong hệ thống thiết chế vănhóa, thể thao, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch;

- Tăngthời gian tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống nhà văn hóa,câu lạc bộ, đội thông tin lưu động; tổ chức các loại hình câu lạc bộ theo sởthích, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nângcao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viênchức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đổi mớinội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

a) Hàng năm,phấn đấu có từ 20-25% số CBCC-VC-NLĐ làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhàvăn hóa, câu lạc bộ được tham gia các lớp tập huấn, tham quan, họctập trong nước và nước ngoài để nâng cao kiến thức, vai trò, tráchnhiệm, năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời. Đặc biệt, mỗi người cán bộrèn luyện ý thức tự học, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đểthực sự trở thành người tư vấn, hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, trithức một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân.

b) Đổimới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong cácthư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Nội dungtuyên truyền: Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đờitrong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ để nâng cao nhận thức, ý thứctrách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hìnhthành thói quen tự học; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, nhà vănhóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từ đó khuyến khíchnhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợhọc tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũngnhư đóng góp về vật lực, trí lực, nhân lực cho hoạt động này; lồng ghép tuyên truyền,nâng cao ý thức cho nhân dân thực hiện kế hoạch đề án gắn với công tác xây dựngđời sống văn hóa cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Phươngthức tuyên truyền:

+ Tổ chứctuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, đài phát thanhvà truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở); thành lập chuyên mục xây dựng xãhội học tập, học tập suốt đời; xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đờitrong các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

+ Khuyếnkhích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyênxây dựng các chương trình nghệ thuật, các tác phẩm về việc học tập suốt đờitrong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

3. Tăngcường giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế

a) Tăng cườnggiao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế về tổ chức cáchoạt động học tập ngoài nhà trường tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ; đào tạo nhân lực và tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia.

b) Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế vàhuy động các nguồn lực tài chính hợp pháp để triển khai có hiệu quả Kế hoạchthực hiện Đề án.

4. Kinh phíthực hiện Đề án

a) Nguồn kinhphí thực hiện Kế hoạch Đề án bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước (Trung ương,tỉnh, huyện, xã) và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

b) Nhiệm vụchi của ngân sách địa phương bao gồm: Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, pháttriển mạng lưới thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ; các hoạtđộng tuyên truyền tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức,viên chức của ngành, in ấn tài liệu phục vụ học tập.

c) Các cơquan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng nămlập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhànước của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinhphí thực hiện theo quy định.

5. Tiến độthực hiện nội dung Đề án

a) Giai đoạnI: Từ năm 2014 - 12/2015

- Tăng cườngcông tác tuyên truyền về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tậpsuốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” thông qua hệthống mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ các cấp và hộiviên, cộng tác viên;

- Tổ chức tuyên truyền Đề án trêncác phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh cơ sở, Báo Vănhóa và Đời sống, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các chươngtrình nghệ thuật, các tác phẩm điện ảnh….

- Phát động phong trào học tập suốtđời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo nội dung của Đềán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tổ chức các hoạt động thu hút đôngđảo các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia học tập trong các thư viện, bảotàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Giám sát, kiểm tra việc tổ chứchọc tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ ở các địa phương để tổ chức hội nghị sơ kếtgiai đoạn I.

b) Giai đoạnII: Từ tháng 1/2016 - 12/2020

- Duy trì,củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, bảotàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Xây dựngchương trình, in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điềuhành và tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, hấpdẫn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt học tập của nhân dân trong các thiết chế vănhóa;

- Tổ chứctổng kết, đánh giá 07 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cáchoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạcbộ” giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch thựchiện giai đoạn tiếp theo.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khaithực hiện Kế hoạch; tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; lồng ghép các hoạt động của Đề án với Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phong trào xây dựng nôngthôn mới”;

- Biênsoạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho côngchức, viên chức của ngành văn hóa, thể thao và du lịch về kỹ năng tổ chức cáchoạt động học tập suốt đời trong các thiết chế văn hóa nằm trong phạm vi thựchiện Kế hoạch;

- Chỉđạo, hướng dẫn các đơn vị: Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnhvà các địa phương củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất vànâng cao chất lượng hoạt động của các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạcbộ;

- Kiểmtra, giám sát định kỳ mỗi năm một lần việc triển khai, thực hiện Kế hoạch củacác đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổ chứctổng kết giai đoạn, đánh giá hiệu quả, đúc rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựngKế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Giáodục và Đào tạo

- Chủtrì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trìnhgiáo dục thông qua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trongtrường phổ thông các cấp;

- Chỉ đạophòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố củng cố, nâng cao chấtlượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp chặtchẽ với phòng văn hóa - thông tin trong việc xây dựng mô hình hoạt động lồngghép giữa trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm văn hóa - thể thao xã,phường, thị trấn;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thông qua cácthiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dụcvà định kỳ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

3. Sở Thôngtin và Truyền thông

Chỉ đạo cáccơ quan thông tin đại chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựngxã hội học tập, tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnhcác hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ" hàng năm và đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa.

4. Sở Tàichính

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan căn cứ các quyđịnh hiện hành của Nhà nước và của tỉnh nghiên cứu Dự toán kinh phí do Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch xây dựng; thẩm định, đề xuất bố trí nguồn kinh phíthường xuyên hằng năm để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫncơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Kế hoạch thực hiệnĐề án; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

5. Liên đoànLao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nôngdân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các tổ chức xãhội, nghề nghiệp phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường côngtác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên của cán bộ, côngchức, viên chức, học viên, thành viên thuộc cơ quan, tổ chức mình.

6. Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đềán hàng năm và từng giai đoạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xãhội của địa phương đến năm 2020; bố trí ngân sách cho các hoạt động học tậpsuốt đời được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ;

- Xâydựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng,nhà văn hóa, câu lạc bộ; bảo đảm các nguồn lực để các thiết chế này hoạt độngcó hiệu quả, bền vững;

- Chỉđạo các cơ quan phát thanh, truyền hình của địa phương xây dựng chuyên mụctuyên truyền; chú trọng công tác phổ biến giáo dục cho CBCC-VC-NLĐ và nhân dâncủa địa phương về xây dựng xã hội học tập, trong đó có tuyên truyền về học tậpsuốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án tại địa phương; định kỳ 6 tháng/lần, báocáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt