BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
----------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên) và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho bãi tại công văn số 6040/HQHP-GSQL ngày 02/12/2011 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 5.700 m2, trong đó: 01 kho có diện tích 3.125 m2; bãi có diện tích 2.575 m2, tại địa chỉ: Khu công nghiệp Minh Đức, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên) có địa chỉ: thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là chủ sở hữu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên), Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?