ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá bán gỗ pơ mu tịch thu cho Công ty

kinh doanh NLSXK – Hà Nội

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại công văn số 272/CV-TC ngày 12/10/1998 về việc đề nghị phê duyệt giá bán gỗ pơ mu bắt giữ của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán gỗ pơ mu tịch thu bắt giữ của tỉnh cho Công ty kinh doanh Nông lâm sản xuất khẩu Hà Nội cụ thể như sau:

1. Gỗ pơ mu có quy cách:

- Chiều dài lừ 150 cm trở lên

- Chiều rộng từ 15 cm trở lên

- Bề dầy từ 7 cm trở lên

Giá bán là 7.000.000 đ/m3 (bẩy triệu đồng một mét khối)

2. Các loại gỗ pơ mu không đủ quy cách như trên: giá bán 3.500.000đ/m3 (ba triệu năm trăm ngàn đồng một mét khối).

3. Đối với số gỗ pơ mu đơn vị mua nhận tại cáo huyện, đơn vị mua được trừ cước vận chuyển cụ thể như sau:

- Huyện Than Uyên: 250.000 đ/m3

- Huyện Văn Bàn: 150.000 đ/m3.

- Thị xã Lào Cai, Cam Đương và huyện Bảo Thắng không được trừ cước vận chuyển.

- Các huyện khác: 70.000 đ/m3.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá tổ chức thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng