HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 271-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP XÃ CUÔR KNIA Ở VÙNG KINH TẾ MỚI THUỘC THỊ XÃ BAN MÊ THUỘT, TỈNH ĐĂKLĂK

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việcthành lập ở vùng kinh tế mới Cuôr Knia một xã mới lấy tên là xã Cuôr Knia thuộcthị xã Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Địa giới của xã Cuôr Knia ở phíaBắc và phía Đông giáp huyện Ea Súp; phía Nam giáp xã Ea Nuôl (thị xã Ban Mê Thuột);phía Tây giáp xã Cư Jút (thị xã Ban Mê Thuột).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhĐăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân