ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀNSỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghịđịnh số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất củaUBND huyện Yên Thế đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh xác nhậnngày 18/6/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 365/Tr-TNMT ngày20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận quyền sử dụngđất và cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất cho UBND huyện Yên Thế, cụ thể như sau:

1. Diện tích: 18.124,1 m2(Mười tám nghìn một trăm hai mươi bốn phẩy một mét vuông).

2. Địa điểm: Phố Đề Nắm, thị trấnCầu Gồ, huyện Yên Thế.

3. Mục đích sử dụng: Đất trụ sở cơquan, công trình sự nghiệp của Nhà nước.

4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

5. Nguồn gốc sử dụng: Công nhậnquyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (Vị trí, ranh giớithửa đất được xác định trên Giấy chứng nhận).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môitrường theo chức năng: hướng dẫn và thu phí, lệ phí; giao Giấy chứng nhận choUBND huyện Yên Thế.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện YênThế; Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VP HĐND-UBND huyện Yên Thế;
- Lưu hồ sơ cấp GCN (2);
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN, MT;
+ Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn