THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2713/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố,công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại Tờ trình số 715/TTr-SCT ngày 19 tháng 9 năm 2014 và của Giám đốc SởTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính được ban hành mới, sửa đổi và bổ sung trong lĩnh vực Quản lýĐiện năng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔSUNG, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 2713/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh QuảngBình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

6-13

2

Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

14-17

3

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

18-22

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

T-QBI-030832-TT

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

23-27

2

T-QBI-030799-TT

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực: Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

28-32

3

T-QBI-030739-TT

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực: Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

33-37

4

T-QBI-030771-TT

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho Hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương; Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

38-42

5

T-QBI-030785-TT

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

43-47

6

T-QBI-... _TT

Cấp Thẻ An toàn điện.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

48-49

7

T-QBI-... _TT

Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

50-52

8

T-QBI-... _TT

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

53-54

9

T-QBI-... -TT

Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện.

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

55-56

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2713/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý Điện năng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình