ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2713/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM2020 VÀ TẦM NHÌN 2030” THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống cácbệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng,chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Sở Y tế tạiCông văn số 1573/SYT-VP ngày 25/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Chiến lượcquốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chứctriển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy bannhân dân thành phố và Bộ Y tế theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủtrưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Y tế;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
-
Như Điều 3;
-
CPVP;
-
Các CV UBND TP;
- L
ưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Lê Khắc Nam

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030” THÀNHPHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy bannhân dân thành phố)

Thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng,chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kếhoạch thực hiện Chiến lược trên địa bàn thành phố, với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM:

1. Bệnh lao là bệnh truyền nhiễmnguy hiểm đối với sức khỏe cũng như tính mạng người mắc bệnh với nguy cơ lâylan ra cộng đồng lớn; bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, chữa đúng phươngpháp và đủ thời gian. Vì vậy, công tác phòng, chống bệnh lao là một nhiệm vụquan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

2. Nhà nước giữ vai trò chủ đạobảo đảm các nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh lao; đồng thời cần huyđộng mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh lao.

3. Phòng, chống bệnh lao chủ yếudựa vào cộng đồng và được mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi từ Trung ươngđến địa phương thực hiện, có sự phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập và ngoàicông lập.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Giảm số người mắc bệnh lao, sốngười chết do lao và giảm sự lây nhiễm lao, khống chế bệnh lao kháng đa thuốcđể hướng tới loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu đến năm 2015:

- Giảm số người mắc bệnh lao trongcộng đồng xuống tỷ lệ 100/100.000 người dân;

- Khống chế số người mắc bệnh laođa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

b) Mục tiêu đến năm 2020:

- Giảm tỷ lệ người mắc bệnh laotrong cộng đồng xuống 80/100.000 người dân;

- Khống chế số người mắc bệnh laođa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

3. Tầm nhìn đến năm 2030:

Duy trì thành quả phòng, chốngbệnh lao đạt được vào năm 2020; tiếp tục giảm số người mắc, số người chết dobệnh lao (số người mắc bệnh lao trong cộng đồng giảm xuống dưới 20/100.000người dân vào năm 2030). Hướng tới mục tiêu để người dân được sống trong môitrường không còn bệnh lao.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁPCHỦ YẾU

1. Về cơ chế, chính sách:

- Thành phố bảo đảm các nguồn lựccho công tác phòng, chống bệnh lao phù hợp với diễn biến tình hình bệnh lao,khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời đẩymạnh xã hội hóa đối với công tác phòng, chống bệnh lao.

- Duy trì, củng cố mạng lướiphòng, chống bệnh lao từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn thựchiện việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân lao; phối hợp, lồng ghép vớicác cơ sở y tế ngoài công lập để phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả cao chongười mắc bệnh lao trong cộng đồng.

- Triển khai thực hiện đầy đủ cácchính sách, pháp luật ưu đãi theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, viênchức, người lao động trong các cơ sở y tế làm công tác phòng, chống bệnh lao vàngười có thẻ bảo hiểm y tế được thuận lợi trong khám, chữa bệnh lao.

- Triển khai thực hiện các quyđịnh pháp luật về khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thamgia hiệu quả vào công tác phòng, chống bệnh lao.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đàotạo, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao làm công tác phòng, chống bệnh laothuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm động viên, thu hút nhân lựcđể phát triển đội ngũ cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh lao trênđịa bàn thành phố.

2. Về truyền thông, giáo dụcsức khỏe và huy động xã hội tham gia phòng, chống bệnh lao:

- Tăng cường phổ biến, tuyêntruyền pháp luật, chính sách về phòng, chống bệnh lao.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục,tư vấn nâng cao kiến thức của người dân về bệnh lao để người dân, đặc biệtngười dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động hiểu, không mặc cảm, kỳ thị đốivới bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán,điều trị và dự phòng bệnh lao do ngành Y tế cung cấp.

- Huy động, khuyến khích tối đa sựtham gia của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cộngđồng, người bệnh, người nhà người bệnh tham gia vào hoạt động truyền thông,giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh lao để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và chủđộng phòng, chống bệnh lao.

3. Về chuyên môn kỹ thuật vàdịch vụ phòng, chống bệnh lao:

- Tăng cường phát hiện lao sớm vàđiều trị có hiệu quả bệnh lao:

+ Các cơ sở y tế có trách nhiệmcung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý bệnhlao theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở y tế chuyên khoa lao và bệnh phổi cáctuyến chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế đa khoa, chuyên khoa khác và y tế ngoàicông lập đảm bảo hướng dẫn, giám sát việc cung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩnđoán, điều trị và dự phòng bệnh lao có chất lượng cho mọi người dân.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho mọingười dân, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động dễ dàngtiếp cận và sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòngbệnh lao có chất lượng. Huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xãhội hỗ trợ cho người bệnh lao được sử dụng dịch vụ khám, phát hiện sớm và điều trịbệnh lao thuận lợi.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹthuật mới vào khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.

+ Chủ động áp dụng các kỹ thuậtmới được Tổ chức Y tế thế giới, Chương trình chống lao quốc gia khuyến cáo sửdụng nhằm phổ cập dịch vụ khám phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh lao toàndiện. Sử dụng tối ưu các kỹ thuật truyền thống, đồng thời ứng dụng các côngnghệ mới và tiếp cận mới trong việc kiểm soát bệnh lao, hướng đến can thiệp chủđộng, hiệu quả.

+ Triển khai thí điểm áp dụng cácmô hình tiếp cận mới các dịch vụ phòng, chống lao cho người dân thông qua hệthống y tế công lập và ngoài công lập, với sự tham gia của các tổ chức, đoànthể và cộng đồng. Thường xuyên rà soát, đánh giá và nhân rộng các mô hình thíđiểm hiệu quả nhằm tăng khả năng cung ứng dịch vụ cũng như tạo điều kiện đểngười dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ khám, chữa bệnh lao có chất lượngvà hiệu quả.

4. Về cung ứng thuốc và hậu cầnkỹ thuật phòng, chống bệnh lao:

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chếquản lý, cung ứng thuốc, hậu cần kỹ thuật phù hợp cho công tác phòng, chốngbệnh lao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả cao và bền vững.

- Triển khai thực hiện các cơ chế,chính sách tạo điều kiện tốt hơn về dinh dưỡng cho bệnh nhân lao.

- Củng cố và tăng cường cơ sở hạtầng, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế làm công tác khám phát hiện, chẩn đoánvà điều trị bệnh lao.

- Cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc,sinh phẩm, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh lao. Thườngxuyên theo dõi chặt chẽ tình hình kháng thuốc và phản ứng có hại của thuốc điềutrị bệnh lao.

5. Về đảm bảo nguồn tài chínhcho công tác phòng, chống bệnh lao:

- Đảm bảo kịp thời nguồn ngân sáchnhà nước và nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầucông tác phòng, chống bệnh lao.

- Huy động mọi nguồn lực xã hộicho công tác phòng, chống bệnh lao từ các nguồn vốn hợp pháp khác, các nguồntài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

6. Về bảo đảm nguồn nhân lựccho công tác phòng, chống bệnh lao:

- Triển khai thực hiện đầy đủ cácchính sách ưu tiên của Nhà nước về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đốivới cán bộ, viên chức và người lao động làm công tác phòng, chống lao. Nghiêncứu, ban hành theo thẩm quyền của thành phố các chính sách ưu đãi phù hợp vớiđiều kiện và tình hình thực tế của thành phố nhằm đảm bảo chất lượng và sốlượng nhân lực thực hiện công tác phòng, chống bệnh lao đáp ứng yêu cầu côngtác phòng, chống bệnh lao trong tình hình mới.

- Đa dạng hóa các loại hình đàotạo chuyên khoa; cập nhật kiến thức phòng, chống bệnh lao cho các thầy thuốc đakhoa và chuyên khoa khác; kết hợp hình thức đào tạo tập trung với đào tạo tạichức, đào tạo ngắn hạn và dài hạn; bồi dưỡng kiến thức phòng, chống bệnh laoliên tục thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp.

- Nâng cao năng lực quản lý vềphòng, chống bệnh lao cho cán bộ quản lý các cấp thông qua các chương trình đàotạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước

- Lồng ghép hoạt động phòng, chốngbệnh lao với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh phổi mạn tính và cáchoạt động y tế dự phòng khác.

7. Về công tác kiểm tra, giámsát:

- Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiệnviệc theo dõi, báo cáo để lượng giá, đánh giá và kiểm soát chất lượng dịch vụphòng, chống bệnh lao ở tất cả các cơ sở y tế bằng áp dụng công nghệ thông tin.

- Nâng cao năng lực giám sát dịchtễ bệnh lao và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bệnh lao các tuyến thôngqua các chương trình đào tạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong vàngoài nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bệnh lao; kịpthời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

8. Về hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hợp tác với các nước,tổ chức, cá nhân nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và hỗtrợ kỹ thuật phòng, chống bệnh lao, đặc biệt với các tổ chức đã có mối quan hệlâu dài và có kỹ thuật phòng, chống bệnh lao tiên tiến.

- Tích cực, chủ động vận động sựhỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho công tác phòng, chống bệnh lao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chứctriển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược trên địa bàn thành phố; tham mưu xâydựng, ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thànhphố để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

- Là cơ quan thường trực của BanChỉ đạo phòng, chống bệnh lao thành phố; thường xuyên tham mưu củng cố, kiệntoàn Ban Chỉ đạo thành phố và hướng dẫn củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng,chống bệnh lao cấp huyện, cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chốngbệnh lao hàng năm của ngành Y tế; xây dựng và xác lập các mục tiêu phòng, chốngbệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm củathành phố.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưuxây dựng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chốngbệnh lao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với các Sở, ngành liênquan bố trí đủ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống bệnhlao tại thành phố cùng với nguồn ngân sách Trung ương cấp theo kế hoạch hàngnăm.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc,kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn thành phố;định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược về Bộ Ytế và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Y tế, các ban,ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thôngtrên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố và hệ thống thông tin cơ sở.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin,báo chí thường xuyên phối hợp với Chương trình phòng, chống bệnh lao các cấpthực hiện hoạt động thông tin, truyền thông phòng, chống bệnh lao.

3. Sở Lao động Thương binh vàXã hội:

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở,ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan hướng dẫn phòng, chống bệnh lao cho người laođộng tại nơi làm việc, lao động nữ, nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thươngvà các chính sách hỗ trợ người lao động bị mắc bệnh lao.

- Phối hợp với các cơ quan liên quantổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗtrợ người mắc bệnh lao là người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Lồng ghép các nội dung phòng,chống bệnh lao trong các chương trình hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức cáchoạt động truyền thông, giáo dục về phòng, chống bệnh lao cho học sinh, sinhviên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các hình thứcphong phú và hiệu quả.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Dulịch:

- Phối hợp với các Sở Y tế xâydựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong hoạt động văn hóa, thểthao và du lịch.

- Hướng dẫn tuyên truyền phòng,chống bệnh lao thông qua các tác phẩm và biểu diễn nghệ thuật để người dân dễhiểu, dễ thực hiện và chủ động phòng, chống bệnh lao.

6. Bảo hiểm xã hội Hải Phòng:

- Phối hợp với ngành Y tế triểnkhai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước về bảohiểm y tế, đảm bảo cho người dân tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh laođược tiếp cận thuận lợi các dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnhlao có chất lượng.

- Thanh quyết toán kịp thời chiphí khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế điều trị bệnh laotheo quy định.

7. Sở Tài chính:

- Bố trí kinh phí cho hoạt độngphòng, chống bệnh lao theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhànước.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sátviệc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống bệnh lao đúng mục đích, hiệu quả vàtheo đúng quy định hiện hành.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Bố trí kinh phí đầu tư cho hoạtđộng phòng, chống bệnh lao thông qua các chương trình hoặc kế hoạch được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tàichính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, huy động vốn đầu tưphát triển cho hệ thống phòng, chống bệnh lao thành phố.

9. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Y tế và cácngành liên quan triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi củaNhà nước đối với người làm công tác phòng, chống bệnh lao.

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưuxây dựng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chốngbệnh lao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố./.

10. Công an thành phố:

- Phối hợp với Sở Y tế triển khaicác hoạt động phòng, chống bệnh lao tại các đơn vị thuộc Công an thành phố quảnlý; trong đó chú trọng tới công tác phòng, chống bệnh lao trong các nhà tạmgiữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Phối hợp tổ chức truyền thông,giáo dục sức khỏe và phòng, chống bệnh lao cho cán bộ, chiến sĩ công an, phạmnhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng trong các đơn vị thuộc Công anthành phố quản lý.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự thànhphố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng:

- Triển khai các hoạt động phòng,chống bệnh lao trong các đơn vị quân đội phù hợp với đặc thù của ngành.

- Phối hợp với Sở Y tế mở rộnghoạt động mô hình quân dân y kết hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thứcphòng, chống bệnh lao; triển khai khám phát hiện và điều trị cho người dân tạicác khu vực biển đảo, điều kiện khó khăn.

12. Ủy ban nhân dân các quận,huyện:

- Xây dựng kế hoạch thực hiệnChiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao phù hợp với tình hình thực tiễn củađịa phương.

- Chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chứcđoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai thực hiện cácnhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh lao; chú trọng đẩy mạnh truyền thông,giáo dục sức khỏe và huy động xã hội tham gia phòng, chống bệnh lao.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên:

- Phối hợp với ngành Y tế và cáccấp chính quyền triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chốngbệnh lao của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình.

- Tham gia giám sát việc thực hiệnChiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầucác Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệmvụ được giao, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Ytế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.