ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2716 / 2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 09 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUANNHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 6/8/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 20về việc quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 2532/TC-HCSN ngày 30/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý như sau:

I. Về mức chi công tác phí.

1. Phụ cấp lưu trú:

1.1. Điều kiện về khoảng cách tốithiểu từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác để được hưởng phụ cấp lưu trú:

- Trường hợp nơi đi hoặc nơi đếnlà xã, thị trấn thuộc vùng cao, hải đảo, miền núi khó khăn, vùng sâu: 15 km

- Các trường hợp còn lại: 20 km

1.2. Mức phụ cấp lưu trú:

- Mức phụ cấp 150.000 đ/ngày trảcho người đi công tác (trừ đi công tác tại vùng biển đảo trong tỉnh) có ngủ lạiqua đêm.

- Mức phụ cấp 100.000 đ/ngày trảcho người đi công tác (trừ đi công tác tại vùng biển đảo trong tỉnh) đi và vềtrong ngày.

- Mức phụ cấp 200.000 đ/ngày trảcho người đi công tác tại vùng, biển đảo trong tỉnh. Vùng biển đảo trong tỉnhgồm: huyện Cô Tô; các xã Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu, Bản Senhuyện Vân Đồn; xã Cái Chiên huyện Hải Hà; các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thànhphố Móng Cái (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên đảo, những ngày đi, vềtrên biển).

2. Mức tiền thuê phòng nghỉ tạinơi đến công tác:

2.1. Mức thanh toán theo hình thứckhoán:

- Đi công tác ở quận thuộc thànhphố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ,thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tối đakhông quá 350.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại huyện thuộc cácthành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mứckhoán tối đa không quá 250.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại các vùng cònlại, mức khoán tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;

- Lãnh đạo có chức danh tươngđương với Thứ trưởng trở lên nếu nhận khoán thì mức khoán tối đa không quá900.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

2.2. Mức thanh toán theo hoá đơnthực tế:

a) Đi công tác tại các quận thuộcthành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố CầnThơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh:

- Đối với các đối tượng lãnh đạocó hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoànthể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.200.000 đồng/ngày/phòngtheo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

- Đối với các đối tượng, cán bộcông chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 900.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

b) Đi công tác tại các vùng cònlại:

- Đối với các đối tượng lãnh đạocó hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoànthể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.000.000 đồng/ngày/phòngtheo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

- Đối với các đối tượng, cán bộcông chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

3. Mức khoán tiền công tác phítheo tháng.

Đối với cán bộ cấp xã thường xuyênphải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vịcòn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, tuỳ theo đốitượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyđịnh mức khoán tiền công tác phí theo tháng, nhưng tối đa không quá 300.000đồng/người/tháng.

II. Mức chi tổ chức hội nghị.

1. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đạibiểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Cuộc họp tổ chức tại địa điểmthuộc thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thị xã Cẩm Phả và thị xã Uông Bí,mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người;

- Cuộc họp tổ chức tại địa điểmcòn lại mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người;

- Cuộc họp do xã, phường, thị trấntổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức), mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa khôngquá 60.000 đồng/ngày/người.

2. Mức chi tiền nước uống trongcuộc họp: Tối đa không quá 30.000 đồng/ngày (2 buổi)/đại biểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 2839/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcquy định chế độ công tác phí,chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộcđịa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 5014/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổsung một số điểm tại Quyết định số2839/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tài chính căn cứ mức chiquy định tại Quyết định này hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpcông lập triển khai thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của BộTài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghịđối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tàichính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứquyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNhữ Thị Hồng Liên